<<
>>

Дсєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури,2007. - 200 с. 2007

Корпоратизація економіки держави має виступати вирішальним чинником забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробника в умовах зростання процесів глобалізації. Це зумовлює актуальність підготовки фахівців з фінансового менеджменту в сфері управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник «Управління корпоративними фінансами» розкриває комплекс питань функціонування корпорацій, зокрема управління власним і позиковим капіталом, діяльності корпорації! на фінансовому ринку тощо. Навчальний посібник призначений для студентів магістратури, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями фінансового менеджменту корпоративних підприємств.

<< | >>
ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ
Програмна анотадія
Корпорація як тип організації підприємницької діяльності 1.2. Реорганізація акціонерних товариств 1.3. Система управління фінансами корпорацій 1.4. Формування та розвиток корпоративних відносин в Україні
ТЕМА 2. ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Програмна анотація
Роль корпорації на фінансовому ринку. 2.2. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку. 2.3. Формування і розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні. 2.4. Державне регулювання випуску та обігу корпоратив­них цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні.
ТЕМА 3. ВИТРАТИ, ДОХІД І ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЇ Програмна анотація
Склад витрат корпорації. 3.2. Виручка (дохід) організації. 3.3. Цінова політика корпорації та її вплив на виручку від реалізації продукції. 3.4. Планування прибутку.
ТЕМА 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ Програмна анотація
Фінансова звітність корпорацій. 4.2. Консолідована фінансова звітність. 4.3. Показники, що визначають положення корпорації на фондовому ринку.
ТЕМА 5. ЦІНА КАПІТАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ ЙОГО СТРУКТУРОЮ
Програмна анотація 5.1. Визначення вартості капіталу та активів з урахуван­ням фактора часу. 5.2. Методичний підхід до формування капіталу. 5.3. Середньозважена і гранична вартість капіталу. 5.4. Методи визначення вартості (ціни) компанії. 5.5. Методи розрахунку оптимальної вартості капіталу.
ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ Програмна анотація 6.1. Політика формування власного капіталу. 6.2. Оцінка окремих елементів власного капіталу. 6.3. Емісійна та дивідендна політика.
ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ
Програмна анотація
Склад позикового капіталу та оцінка вартості його за­лучення.
Формування позикового капіталу у формі облігаційних позик.
Ефект фінансового важеля та його використання в управлінні залученим капіталом.
Показники ефективності використання позикового капіталу.
ТЕМА 8. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ
Програмна анотація
Інвестиційна політика підприємства.
Джерела фінансування капітальних вкладень.
Методи вартісної оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Оцінка ефективності фондового портфеля.
ТЕМА 9. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
Програмна анотація
Загальна характеристика інвестицій в оборотні акти­ви і моделювання поточних
Вибір політики комплексного оперативного управління оборотними активами і
Оцінка ефективності використання оборотних акти­вів.
ТЕМА 10. КОРПОРАТИВНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
План
Стратегічні напрямки розвитку і об\'єкти планування.
Практика фінансового планування в Україні та за кордоном.
Бюджетування підприємства.

Книги и учебники по дисциплине Финансовый менеджмент:

 1. Сторонянська Ірина Зеновіївна. Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області: інформаційно-аналітичне видання /за заг. ред. д.елі., проф. Сторонянської І. 3. - Львів,2014. -123 с. - 2014 год
 2. Кириченко Т. В.. Финансовый менеджмент: Учебник / Т. В. Кириченко. — М.:2013. — 484 с. - 2013 год
 3. Шеметев А.А.. Эффективная система тестирования по дисциплинам финансового менеджмента для высшей школы. Санкт-Петербург, 2013 - 2013 год
 4. Н.Д. Шимширт. Методологические основы финансового управления: M 545 коллективная монография / отв. ред. Н.Д. Шимширт. - Томск: Изд-во Том. ун-та,2013. -330 с. - 2013 год
 5. Фрейман Е.Н.. Финансовый менеджмент. 2012 - 2012 год
 6. Симоненко Н.Н.. Финансовый менеджмент: учебное пособие в 2 ч. Ч.2 / Н.Н. Симоненко, А.В. Барчуков, П.Ю. Островский. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС,2012.-97 с. - 2012 год
 7. Симоненко Н.Н.. Финансовый менеджмент: учебное пособие в 2 ч. Ч. I / Н.Н. Симоненко, А.В. Барчуков, П.Ю. Островский. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС,2012. - 122 с. - 2012 год
 8. Саблин М.Т.. Взыскание долгов: от профилактики до принуждения: практическое руководство по управлению дебиторской задолженностью. 2011г. - 2011 год
 9. Драпкин И.М.. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКАТЕРИНБУРГ, 2011 - 2011 год
 10. Федотова Н.В.. Учебно–методический комплекс и рабочая учебная программа для студентов специальности 080105 "Финансы и кредит". — М.: МИИТ,2011. – 43 с. - 2011 год
 11. Федотова Н.В.. Финансовый менеджмент. УМК. М.: МИИТ,2011. – 21 с. - 2011 год
 12. Ковалев В. В.. Управление финансовой структурой фирмы: учеб.-практ. пособие. - Москва:,2011. - 256 с - 2011 год
 13. Сухонос М. К.. Тексти лекцій з курсу «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 Менеджмент організацій, 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)) / М. К. Сухонос, 3. В. Гончарова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ,2011. - 52 с. - 2011 год
 14. Э.А. Диваева. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БИЗНЕСА Москва 2010 - 2010 год
 15. Аксенов Е.П.. Основы функционального финансового менеджмента / Е.П. Аксенов; под ред. И В. Рощиной. - Томск: Томский государственный университет,2010. - 196 с. - 2010 год
 16. Неизвестный. Основы GnuCash - 2010 год
 17. В.Г. Садков, Л.И. Старикова, И.О. Трубина, А.Е. Трубин. Динамично-устойчивое развитие предприятий на базе оптимизации размеров, структуры и эффективности воспроизводства капитала / В.Г. Садков, Л.И. Старикова, И.О. Трубина, А.Е. Трубин. – Орел: ОрелГТУ,2010. – 337 с. - 2010 год
 18. О.Б. Коробова. Финансовый менеджмент : задачи для практических занятий / сост. : О.Б. Коробова. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2010. - 24 с. - 2010 год
 19. Александр Королев. Руководство по GnuCash - 2010 год
 20. Ермасова Н.Б.. Финансовый менеджмент. Конспект лекций. Издательство: Юрайт-Издат, 2009 г., 168 стр. - 2009 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -