<<
>>

ГЛОСАРІЙ

Акція безстроковий документ, що підтверджує право власника на частину спільного

ка­піталу AT.

Акція без-документарна це здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права

власності на акцію.

Акція

паперова

(документарна) паперовий бланк з визначеними реквізи­тами.

Варант різновид опцюну на купівлю, який випус­кається разом з власними

привілейовани­ми акціями чи облігаціями і дає його вла­сникові право на

придбання простих ак­цій цього емітента протягом певного пері­оду за певною

ціною

Вартість активів розмір прибутку, на який розраховують ін­вестори

Вартість капіталу ціна, яку корпорація має сплатити за залу­чення коштів інвесторів і кредиторів як

джерел фінансування.

Виокремлення створення одного або кількох товариств з переданням їм частини прав і обов\'язків

AT, що реорганізується, без припинення діяльності останнього. При цьому

склада­ється баланс розподілу, визначаються по­рядок і умови виокремлення.

Відкличні облігації облігації, за якими в емітента залишається право повернути борг раніше дати

платежу.Іншими словами, емітент може дост­роково викупити облігації з

виплатою пре­мії - деякої суми понад платіж, який нале­жить виплатити у

встановлений термін по­гашення. Умови відклику визначаються і оголошуються

емітентом до початку про­дажу облігацій.

Відкрите

акціонерне

товариство товариство, акції якого можуть розповсю­джуватися шляхом відкритої

підписки та купівлі-продажу на біржі.

Відновлена вартість вартість відтворення об\'єкта в ринкових умовах на дату оцінки, який за

ознаками може бути адекватною функціональною заміною об\'єкта оцінки

(без урахування зносу). Визначається для майнових акти­вів, що належать

до основних засобів.

Внутрішні грошові

фонди фонди, які створюються за рахунок грошо­вих потоків від операційної

діяльності, а та­кож продажу частини активів.

Внутрішня

(теоретична

або роз­рахункова)

вартість це теперішня вартість майбутніх грошових потоків. Визначається методом

капіталі­зації очікуваних доходів від цінних папе­рів, інших активів, фірми

загалом.

Гранична вартість

капіталу середньозважена вартість кожної грошової одиниці додаткового

нового капіталу, який отримує фірма

Гудвіл нематеріальний актив, який дорівнює сумі перевищення вартості купівлі над

вартістю придбаних активів

Депозитарна розписка це цінний папір, що обертається на ринку і підтверджує право власника на

певну кі­лькість цінних паперів, депонованих у де­позитарії.

Дійсна вартість це відновлена вартість за вирахуванням зносу.

Емісійна вартість вартість, за якою здійснюється первинне розміщення цінних паперів (якщо

вони розміщуються за ціною вище номінальної вартості або якщо акції не

мають номіна­льної вартості).

Емісія

спеціальних

облігацій форма об\'єднання капіталів, за якої акції компанії, що приєднується,

обмінюються на спеціальні облігації.

Ефект результативність злиття і приєднання, яка

синергізму полягає в тому, що вартість нової компанії

стає вищою від вартості окремих компа­ній, що злилися.

Єврооблігації це облігації іноземних емітентів, но міновані у валюті країни розміщення і

призначені для розповсюдження серед міжнародних інвесторів. їх можуть

купувати інвестори практично кожної країни і передбачати рі­зні умови для

задоволення своїх потреб.

Закрите

акціонерне

товариство товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть

розповсюджува­тися шляхом підписки, а також; купуватися і продаватися на

біржі.

Заниження цін

розміщення продаж

у акцій у разі первинного публічного розміщення цін­ні папери компанії продаються за

заниже­ною порівняно з реальною вартістю ціною.

Злиття утворення нового AT шляхом передання йому всіх пгав і обов\'язків двох або

кіль­кох AT з припиненням діяльності остан­ніх.

Акціонерні товариства, що

беруть участь у златті, укладають відповідну уго­ду, де визначаються порядок і

умови злиття, а також порядок конвертації ак­цій кожного товариства в акції

нового AT.

Злиття

вороже

(поглинання) злиття, на яке не погоджується керівницт­во компанії, яку мають поглинути.

Злиття дружнє злиття, при якому керівництво обох ком­паній схвалює його і рекомендує

погоди­тись із злиттям

Зовнішні грошові

фонди фонди, які залучаються шляхом емісії но­вих акцій (збільшення нового капіталу),

а також у вигляді нових форм позик (емісія облігацій, кредити банків).

Інші прямі

витрати

емітента

(не пов\'язані з

компенсацією

за послуги

андераитерів) витрати на реєстрацію, оплату праці юрис­тів, аудиторів; податкові платежі;

публіка­цію інформації про емісію.

Книжкова

(балансова)

вартість це вартість активів корпорації, відображе­на в її бухгалтерському балансі.

Книжкова

балансова

вартість акції результат від ділення книжкової вартості власного капіталу на кількість

акцій кор­порації, що перебувають в обігу.

Книжкова

балансова

вартість

власного

капіталу сума першого розділу пасиву балансу (або сума чистих активів компанії).

Конвертована

облігація облігація, яка поряд із звичайним правом на грошову вимогу має також право

обміну на акції AT, яке емітувало ці облігації. Після об­міну на акції право на

повернення основного капіталу за облігаціями та на отримання до­ходу у вигляді

відсотків анулюється. В шфо-рмації про емісію обов\'язково необхідно обу­мовити

такі положення: пропозиції обміну (коефіцієнт конвертації); термш конвертації;

необхідність, порядок і розмір доплат

Консолідація

(зворотний

спліт) зменшення кількості акцій в обігу шляхом заміни певної кількості акцій на одну

з відповідним підвищенням номінальної ва­ртості акції.

Корпоративне

управління у

вузькому

розумінні спрямування управлінської діяльності ме­неджерів на забезпечення інтересів

влас­ників - акціонерів.

Корпоративне

управління у

широкому

розумінні це система обраних і призначених органів,що управляють діяльністю ВАТ,

захищають інтереси власників і спрямовані на забез­печення максимально

можливого прибутку від усіх видів діяльності ВАТ у межах чинного законодавства.

Корпоративні

цінні папери акції, що емітуються AT, за якими емітентне несе зобов\'язання повернути кошти,

внесені в його статутний фонд, але які за­свідчують участь у ньому, дають їх

власни­кам право брати участь в управлінні спра­вами AT й одержувати частину

прибутку увигляді дивідендів та частину майна при ліквідації товариства.

Ліквідаційна

вартість вартість, за якою об\'єкт оцінки може бути реалізований на відкритому ринку в

обумов­лений термін. Визначається для активш, утримання яких призводить до

заподіяння AT збитків, або для активів, які потрібно ре­алізувати для виплати

боргів кредиторам.

Ліквідаційна

вартість

акції сума активів, що залишилася для розподілу між акціонерами після розрахунків з

кре­диторами, поділена на кількість акцій, що перебувають в обігу.

Ліквідація добровільна ліквідація AT за рішенням за­гальних зборів акціонерів, а також: на

під­ставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що

контролюють дія­льність AT, у разі систематичного або гру­бого порушення ним

законодавства і на підставі рішення господарського суду про визнання товариства

банкрутом.

Непрямі витрати

емітента,пов\'язані

з продажем.акцій витрати керівництва компанії на організа­цію нової емісії.

Номінальна

вартість встановлена вартість, зазначена на цінно­му папері або сертифікаті цінних паперів.

Облігації без

забезпечення

(незабезпечені

облігації) цінні папери, що засвідчують лише загальне зобов\'язання платежу.

У разі його

невико­нання емітентом власник незабезпеченої об­лігації може поряд з іншими

кредиторами в порядку черговості, передбаченому законо­давством, звернути

стягнення на майно емі­тента.

Облігації з

можливістю

дострокового

погашення облігації, які погашаються достроково за ба­жанням їх власників. Така

можливість обу­мовлюється при випуску облігацій. При цьо­му встановлюються

вартість погашення й термін, не раніше якого облігації можуть бу­ти пред\'явлені

для дострокового погашення.

Облігації,

забезпечені

заставою

певного майна

А Т це забезпечені облігації, що крім зобов\'язан­ня платежу, містять додаткову

гарантію у вигляді застави майна емітента або третіх осіб. Як правило, це

нерухомість, цінні папе­ри, запаси продукції та інше майно.

Облігація цінний папір, що засвідчує право її покуп­ця на отримання від особи, яка випустила

облігацію, її номінальної вартості і відсот­ків від неї у визначений термін

Облігація

корпоративна це зобов\'язання AT перед власниками облі­гацій щодо виплати певного доходу і

пога­шення їх номінальної вартості через пев­ний період.

Опціон стандартизований контракт, який дає пра­во його власникові на придбання (опціон

на купівлю - call) чи на продаж (опціон на продаж - put) у визначений термін зазна­

чену в опціоні кількість базового активу за зафіксованою при укладенні договору

ці­ною (ціна виконання).

Основні цінні

папери (акції і

облігації, що

емітовані

корпорацією) базові активи, на які можуть бути випуще­ні похідні (вторинні) цінні папери, або

деривативи.

Перетворення перетворення AT на ТОВ або юридичну особу іншої організаційно-правової фор­

ми. До нової юридичної особи переходять права й обов\'язки AT, що

перетворюється; вирішуються питання про порядок і умо­ви перетворення, порядок

обміну акцій на вклади або паї.

Поділ припинення діяльності AT з переданням усіх його прав та обов\'язків новоствореним

товариствам відповідно до розподіль­ного балансу і з визначенням порядку

конвертації акцій AT, що реорганізується, в акції товариства, що утворюється.

Подрібнення

акцій збільшення кількості акцій в обігу шляхом заміни однієї акції на кілька.

Потенційні

прості акції цінні папери або контракти, які надають їх власникові право на прості акції в

майбут­ньому.

Приєднання припинення діяльності одного або кількох AT з переданням прав та обов\'язків

іншому товариству. Акціонерне товариство, що приєднується, і товариство, до якого

це AT приєднується, укладають відповідну угоду, де визначаються порядок і умови

приєд­нання, а також порядок конвертації акцій товариства, що приєднується, в акції

AT, до якого воно приєднується.

Рефінансування

облігацій достроковий викуп випущених облігацій із заміною їх на облігації нового

випуску з нижчою процентною ставкою.

Ринкова

вартість найвірогідніша ціна, за яку об\'єкт може бу­ти проданий на відкритому

конкурентному ринку; курс цінних паперів.

Розрахункова

вартість з

урахуванням,

ризику це теперішня вартість майбутніх грошових потоків від цінних паперів, що

розрахова­на із застосуванням ставки капіталізації у вигляді необхідної ставки

доходу, визначе­ної за моделями САРМ або APT.

Середньозважена

вартість

капіталу вартість капіталу фірми загалом, що ви­значає загальну необхідну норму прибутку

фірми.

Складське

свідоцтво (СС) товаронаповнений цінний папір, що вида­ється зберігачем (товарним складом}

на підтвердження прийняття товарів на збе­рігання. Складське свідоцтво є

неемісійним цінним папером, для випуску якого не потрібні державна реєстрація

і реєстрація проспектів емісії.

Спред прямі витрати емітента, тобто різниця між ціною, яку отримує за акції емітент, і

ціною, за якою андерайтери продають акції.

Утилізаційна

вартість вартість матеріальних активів, які підля­гають утилізації, досягли граничного

стану внаслідок повного зносу або надзвичайної події і втратили свою первісну

корисність або не мають ринку збуту.

Холдинг

змішаний холдинг, який виконує ще й підприємни­цьку діяльність.

Холдинг

чистий холдинг, який створюється спеціально для контролю й управління дочірніми

підпри­ємствами і не здійснює виробничо-господарську або торговельну діяльність.

<< | >>
Источник: Дсєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури,2007. - 200 с. 2007

Еще по теме ГЛОСАРІЙ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -