<<
>>

Передмова

Ринкова трансформація національної економіки України при­вела до виникнення і розповсюдження нового для країни органі­заційно-правового типу підприємств - акціонерних товариств (AT) закритого і відкритого типу.

Згідно з традиціями ринкової систе­ми вони набули узагальненої назви «фірма» і виступають основною ланкою економічної системи, поступово заміняючи використовз\'-ваний раніше термін «підприємство».

Акціонерні товариства - (joint stock company) - історично ви­никли у зв\'язку з потребою формувань приватної власності із за­лученням до своєї сфери фінансового капіталу. Це здійснюється шляхом емісії і розміщення акцій - своєрідних вкладень (інвести­цій) громадян, які набувають певних прав участі в управлінні фі­рми (товариства, компанії) та розподілі її прибутків. У процесі ево­люції акціонерних підприємств реалізується економічний закон перманентної концентрації капіталу, внаслідок чого утворюються крупні підприємницькі структури - корпорації. Досвід світової го­сподарської практики показує, що лише високоінтегрований кор­поративний капітал у змозі надати потужний імпульс динамічному розвитку економіки, оволодінню результатами науково-технічного прогресу, зростанню добробуту населення і вирішенню соціальних проблем суспільства. Цьому сприяє іманентний потенціал фінан­сового механізму функціонування корпорацій, корпоративне управління - менеджмент корпоративних фінансів.

Частка корпоративного сектору в економіці України вже зараз складає близько 75% в загальному обсязі виробництва продукції та надання послуг. У 35 тисячах акціонерних товариствах асоці­йовано майже 17 мільйонів акціонерів як виразників інтересів ко­рпоративного капіталу, що становлять ядро нової, ринкової систе­ми господарювання в країні, орієнтованої на інтеграцію з Євро­пейським Союзом. Це зумовлює необхідність відпрацювання су­часної системи корпоративного управління як на рівні загально­національному (державному), так і на рівні окремих господарюю­чих суб\'єктів.

Запровадження корпоративної системи відносин у механізмі корпоративного управління зумовлено такими причинами:

перехід від фази накопичення до застосування прозорих, ефективних схем функціонування корпоративного капіталу з ме­тою отримання прибутку, достатнього для забезпечення бажаних темпів соціально-економічного зростання та розширення сфер за­стосування цього капіталу;

відхід власників капіталу від оперативного управління біз­несом і передача повноважень професійним найманим менедже­рам;

необхідність істотного поповнення фінансових ресурсів бізнес-структур з джерел фінансового ринку, в тому числі й за раху­нок інвестицій зарубіжного капіталу;

пошук шляхів зниження ризиків заходами фінансового ризик-менеджменту;

загострення конкуренції між; транснаціональними та вітчи­зняними корпораціями як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках у процесі посилення глобалізації світової економіки.

Кожна країна має свою модель корпоративного управління, характерні риси якої обумовлені особливостями розвитку націона­льної економіки. На сучасному етапі корпоратизація національної економіки є умовою реалізації інвестиційно-інноваційної моделі досягнення її конкурентоспроможності. Становлення якісної сис­теми корпоративного управління повинно вирішити такі завдан­ня:

- захист прав як дрібних акціонерів, так і крупних власників корпоративного капіталу та право держави на управління акціо­нерними товариствами з державною часткою власності;

- встановлення балансу між економічними інтересами влас­ників (дрібних, середніх, крупних) корпоратизованого капіталу і держави шляхом відпрацювання ефективних фінансових механі­змів корпоративного менеджменту та корпоративної культури для підвищення ефективної результативності функціонування еконо­міки, розширення інвестиційно-інноваційних можливостей зрос­тання корпоративного підприємства;

- сприяння впровадженню прозорих стандартів законодавчо­го регулюванню корпоративного сектору економіки.

Наявність та ефективність функціонування системи корпора­тивного управління сьогодні є однією з головних умов не лише со­ціально-економічного зростання українського суспільства, а й утвердження базових умов демократизації устрою та участі в про­цесі загальноцивілізаційного поступу.

У навчальному посібнику «Управління корпоративними фінан­сами» наведено теоретичні засади та представлено практичні ас­пекти функціонування вітчизняних корпорацій, що дозволить майбутнім спеціалістам отримати фахові знання з управління ко­рпоративними фінансами.

У темі 1 «Особливості організації і функціонування корпорацій" розглядаються сутність корпорацій як форми організації підпри­ємницької діяльності, види реорганізації акціонерних товариств. система управління фінансами корпорацій та організаційне забез­печення діяльності акціонерних товариств в Україні.

У темі 2 «Діяльність корпорацій на фінансовому ринку розгля­даються особливості формування корпоративних цінних паперів в Україні та державне регулювання випуску й обігу корпоративних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні.

Тема 3 "Витрати, дохід і прибуток корпорації» знайомить із складом витрат корпорації, порядком формування виручки кор­порації, розробкою цінової політики.

У темі 4 «Аналіз фінансової звітності корпорацій» дано харак­теристику форм фінансової звітності корпорацій, а також методи­ку визначення й аналізу фінансових коефіцієнтів. У додатках по­сібника наводиться фінансова звітність умовного акціонерного товариства для проведення фінансового аналізу його діяльності.

Тема 5 «Ціна капіталу та управління його структурою» міс­тить методичні засади формування капіталу й оцінки його вартос­ті, а також; заходи щодо оптимізації його структури.

У темі 6 «Управління власним капіталом» розглядається полі­тика формування власного капіталу корпорації, методика розра­хунку загальної потреби у власних фінансових ресурсах у прогноз­ному періоді, оцінки основних елементів власного капіталу, а та­кож теоретичні засади емісійної та дивідендної політики.

У темі 7 «Управління позиковим капіталом» представлено склад та особливості оцінки позикового капіталу, подано методику розрахунку ефекту фінансового важеля, а також наведено мето­дику аналізу ефективності використання позикового капіталу.

Тему 8 «Фінансування інвестицій в основний капітал» присвя­чено висвітленню проблемних аспектів виробничих інвестицій підприємства, методів їх вартісної оцінки, а також: методів вартіс­ної оцінки портфельних інвестицій.

Тема 9 «Фінансування інвестицій в оборотний капітал» містить загальну характеристику інвестицій в оборотні активи, показники оцінки ефективності управління оборотними активами, управлін­ня поточними фінансовими потребами, а також заходи щодо по­ліпшення управління товарно-матеріальними запасами і дебітор­ською заборгованістю.

У темі 10 «Корпоративне фінансове планування» розглядають­ся особливості фінансового планування корпорацій в Україні та за кордоном, надається характеристика окремих видів бюджетів, що можуть використовуватися підприємством у його роботі.

Навчальний посібник «Управління корпоративними фінанса­ми» призначений для студентів магістратури, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями фінансового менеджменту корпоратив­них підприємств.

<< | >>
Источник: Дсєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури,2007. - 200 с. 2007

Еще по теме Передмова:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -