<<
>>

Передмова

Розвиток господарювання призвів до появи ірошових відносин між суб’єктами економіки, таких як держава, регіон, фірма, домашне господарство. Домогосподарству як одному з суб’єктів мікроекономіки належить надзвичайно важлива роль у системі економічних відносин.

В Україні з розвитком ринкових відносин домоіосподарство опинилося в нових умовах функціонування. А створення сприятливих умов господарювання для кожного домогосподарства є одним із важливих завдань для будь-якої держави, в тому числі й України.

Зважаючи на глибокі корені в менталітеті українського народу до ведення домашнього господарства, держава має створити відповідне правове поле для успішного процвітання домогосподарств.

Оскільки необхідність визначення стану розвитку домогосподарств являється основною при визначенні рівня економічного розвитку держави та економіки, то ця проблема була розглянута багатьма вченими-економістами, які детально аналізували стан розвитку домогосподарств.

Аналіз різних аспектів споживання населення займав помітне місце у працях класиків економічної науки А. Тюрго, А. Сміта, Т. Мальтуса, Д. Рікардо, С. С\'ісмонді, Дж. С. Міля, К. Маркса, Г. Госена, К. Менгера, D. Джевонса, J1. Вальраса, Є. Бем-Бавсрка, А. Маршала, М. Тугана-Барановського, А. Иііу,

  1. Парето, Є. Слупького, Дж. Р. Г\'ікса.

Однак лише наприкінці 30-х років XX ст. Дж. М. Кейнс, досліджуючи основні причини Великої депресії та напрями її подолання, поставив споживання у центр моделі сукупних видатків. Відтак споживання стало однією із ключових макроекономічних категорій і відіграє важливу роль як знаряддя стабілізаційної політ ики. Для глибшого розуміння поведінки домогосподарств у сфері споживання було розвинуто низку моделей, побудовою яких займались видатні економісти XX ст. - Р. Брамберг, Р. Гол, Дж. Дюзенбері, Ф. Модільяні, І Фішср, М.

Фрідман та інші. Нині дослідження споживання домогосподарств здійснюється з широким застосуванням математичного апарату і займає вагоме місце у працях О. Атаназіо, А. Блайндера, М. Браунінга, Р. Габарда, А. Дітона,
  1. Зелдеса, Дж. Кемпбела, К. Керола, Т. Крослі, А. Лусарді, Д. Макфадсна, Г. Манківа, Дж. Скінера, М. Флевіп та інших.

Вивченню закономірностей споживання населення у перехідній економіці України присвячено чимало праць вітчизняних дослідників О. Баранова.кого. І. Крючкової, А. Лібанової, М. Лощініна, В. Мандибури, В. Новікова, її Пасхавсра, С. Пирожкова, І. Радіонової, А. Ревеика, С, Реверчука, Ю. Саєнка, М. Соколика, Л. Шангіїюї, К. Якуби, Н, Якунеика та інших. Різні аспекти особистою споживання у період ринковою реформування командної економіки висвітлено у працях зарубіжних учених Л. Бальцеровича, Р. Ємцова, ІЗ. Клауса, Г. Колодка, Я. Корнаї, І. Корчагіної, Т. Коемарської, М. Локшина, Л. Лучкіної,

А.              Ослунда, І. Полякова, Н. Рімашевської, Дж. Сакса, А. Суворова та ін.

У моноірафії розроблено теоретично-прикладні засади організації фінансів домоюсподарсгв в Україні, зокрема: представлено теоретико-концептуальний підхід щодо ідентифікації поняття «домогосподарства» як суб’єкта ринку; охарактеризовано доходи домогосподарств, їх формування та розподіл; окреслено внесок українських економістів у теорію функціонування фінансів домашнього господарства; вивчено зарубіжний досвід розвитку фінансів домогосподарств; розглянуто соціально-демографічне становите домогосподарств України; проведено аналітичне дослідження та здійснено оцінку фінансових ресурсів домогосподарств; здійснено економічно-математичне моделювання впливу соціально-економічною розвитку на рівень диференціації доходів населення; сформовано та обгрунтовано рейтинг інвестиційно привабливих об’єктів для домогосподарств, подано стратегії та моделі виживання вітчизняних домогосподарств в умовах кризи; досліджено інституційні передумови формування ефективних фінансових відносин у сільській місцевості.

Моноірафія складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження. У першому розділі зосереджено увагу на теоретико-концептуальному підході до ідентифікації поняття «домогосподарціво». Другий розділ монографії презентує діагностику стану та функціонування домогосподарств в Україні. Третій розділ праці присвячений політиці формування і розподілу доходів населення та шляхам її вдосконалення. У висновках узагальнено викладений матеріал.

Автори монографії не претендують на повне вирішення усіх проблем, які нині мають місце в процесі організації фінансів домогосподарсгв в Україні. Деякі положення, що розглядаються, вимагають подальшої розробки та експериментальної перевірки. Проте автори сподіваються, що книга викличе інтерес у читачів і сприятиме розвитку фінансової теорії та практики.

<< | >>
Источник: Ю.М. Барський, В.Ю. Дорош. Ринкові засади організації фінансів домогосподарсгв в Україні: Монографія. - Луцьк: РРВ ЛНТУ,2011. - 170 с.. 2011

Еще по теме Передмова:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -