<<
>>

ЗМІСТ

Передмова.......................................................................................................................... 9

P о з д і л 1. Історичні аспекти формування адміністративно- територіального устрою України .! 13

1.1.

Українські землі за часів Київської Pyci................................ 16

1.2. Адміністративно-територіальний устрій

Галицько- Волинської держави........................................................ 19

1.3. Українські землі у литовсько-польську добу......................... 20

1.4. Українські землі у козацьку добу.......................................... 27

1.5. Українські землі у складі Російської

та Австро-Угорської імперій............................................................... 35

1.6. Адміністративно-територіальний поділ України

у 1917-1921 pp.................................................................................... 49

1.7. Адміністративно-територіальний поділ України

у 1921-1941 pp................ :.................................................................. 52

1.8. Адміністративно-територіальний поділ

Української PCP у 1944-1991 pp.......................................................... 63

P о з д і л 2. Територіальна організація влади в Україні: конституційнестановлення 69

2.1. Конституційний процес становлення територіальної

організації влади.............................................................................. 71

2.2. Нові підходи до регіоналізації державного управління

у період 2001-2003 pp......................................................................... 78

2.3. Здійснення державної регіональної політики

у період 2001-2003 pp......................................................................... 79

2.4. Пошук оптимальної територіальної організації влади

у період 2001-2003 pp.......................................................................

81

P о з д і л 3. Основні проблеми існуючого адміністративно- територіального устрою 87

P о з д і л 4. Міжрайонна внутрішня субрегіоналізація................................ 125

P о з д і л 5. Аналітичний огляд ресурсного забезпечення адміністративно-територіальних одиниць 153

5.1. Комплексна характеристика адміністративних районів

за чисельністю населення.................................................................. 156

5.2. Комплексна характеристика наявного потенціалу культурно- побутового обслуговування населення на рівні сільських рад .. 160

5.3. Рівень - село, селище (сільська, селищна ради)................... 162

5.4. Рівень - місто районного значення (селище міського типу) 165

5.5. Рівень - місто обласного значення...................................... 166

5.6. Сучасний стан соціально-економічного розвитку малих міст... 168

P о з д і л 6. Методологічні засади та законодавче забезпечення реформування адміністративно-територіального устрою України .... 171

6.1. Методологічні засади реформування адміністративно-

територіального устрою.................................................................... 17 3

6.2. Чинні нормативні акти з питань регулювання адміністративно-

територіального устрою.................................................................... 176

6.3. Першочергові кроки законодавчого забезпечення

реформування адміністративно-територіального устрою тамісцевогосамоврядування 177

6.3.1. Проект Закону України “Про внесення змін до Закону

України “Про місцеве самоврядування в Україні”.............................. 178

6.3.2. Спроба конституційного врегулювання проблем

місцевого та регіонального розвитку відповідно до норм міжнародних правових документів 179

6.3.3. Ризики та потенційці загрози впровадження

конституційних змін у частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування 187

6.3.4. Першочергові, середньострокові та перспективні завдання

трансформації територіальної організації влади та місцевого самоврядування у контексті конституційних змін 195

Розділ 7.

Актуальністьреформуваннятериторіальногоустрою та місцевого самоврядування 201

7.1. Актуальність реформування місцевого самоврядування....... 203

7.2. Актуальність реформування територіального устрою.......... 209

7.3. Прогноз соціально-економічних наслідків реформування

адміністративно-територіального устрою........................................... 211

P о з д і л 8. Концептуальні засади реформування сучасного адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування 221

8.1. Проблеми конституційної основи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 223

8.2. Реформа адміністративно-територіального устрою та

місцевого самоврядування: основні принципи і напрями.................. 239

8.2.1. Реформа адміністративно-територіального устрою

за проектом Концепції....................................................................... 239

8.2.1.1. Загальні положення................................................. 239

8.2.1.2. Вимоги до організації адміністративно-

територіального устрою..................................................................... 240

8.2.1.3. Адміністративно-територіальні одиниці.................. 242

8.2.1.4. Можливі варіанти формування громад..................... 244

8.2.1.5. Можливі етапи проведення реформи....................... 250

8.2.1.6. Організаційне та фінансове забезпечення реформи. 251

8.2.2. Концепція реформування місцевого самоврядування...... 254

8.2.2.1. Загальні положення................. .’............................ 254

8.2.2.2. Формування інституту місцевого самоврядування

в Україні протягом 1990-2008 pp........................................................ 255

8.2.2.3. Можливі варіанти реформи місцевого самоврядування. 257

8.2.3. Зміни до Закону України “Про місцеві державні

адміністрації”.................................................................................... 260

8.2.4. Зміни до Закону України “Про місцеве самоврядування

в Україні”..........................................................................................

263

8.2.5. Проект Закону України “Про адміністративно-

територіальний устрій України”......................................................... 264

P о з д і л 9. Фінансові аспекти реформування територіальної організаціївлади Г 287

9.1. Мінімальний розмір адміністративно-територіальних

одиниць з урахуванням бюджетних аспектів...................................... 289

9.2. Мінімальні та нормативні видатки на освіту на рівні базової

адміністративно-територіальної одиниці (село, селище).................... 291

9.3. Розрахунок видатків на освіту на рівні району................... 293

адміністративно-територіальних одиниць ......................................... 294

9.5. Інвестиційні видатки на проведення реформи................... 297

9.6. Поточні видатки................................................................ 298

9.7. Зміни до методики розрахунку трансфертів....................... 301

9.8. Сучасний розподіл адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення та районів) відповідно до

кількості їх населення........................................................................ 302

9.9. Пропозиції щодо наповнення доходної частини

місцевих бюджетів............................................................................. 307

9.10. Нові підходи до перерозподілу фінансових ресурсів.......... 309

9.11. Очікувані зміни у бюджетній сфері.................................. 310

9.12. Питомі доходи та видатки сільських і селищних рад......... 311

P о з д і л 10. Генеральна схема планування території України як засіб обґрунтування пропозицій щодо удосконалення системи адміністративно-територіального устрою ........................................................ 313

10.1. Загальна характеристика................................................... 315

10.2. Основні завдання Генеральної схеми................................. 316

10.3. Демографічний прогноз. Пріоритетні напрями

розвитку економіки регіонів..............................................................

317

10.4. Комплексна оцінка територій............................................ 327

10.5. Поділ території країни за видами та режимом

переважного використання................................................................ 333

10.6. Удосконалення систем розселення та забезпечення

сталого розвитку населених пунктів.................................................. 342

10.7. Розвиток соціальної та інженерно-транспортної

інфраструктури.................................................................................. 352

10.8. Формування національної екологічної мережі................... 361

10.9. Фактори, що зумовлюють необхідність коригування

Генеральної схеми планування території України.............................. 367

P о з д і л 11. Геоінформаційне моделювання адміністративно- територіального устрою 371

11.1. Теоретичні засади геоінформаційного моделювання

адміністративно-територіального устрою........................................... 375

11.1.1. Розроблення завдання на моделювання......................... 376

11.1.2. Методика проведення геоінформаційного моделювання .... 378

11.2. Приклади моделювання територіальних громад деяких регіонів.. 382

11.2.1. Івано-Франківська область............................................ 382

11.2.2. Сумська область............................................................ 390

11.2.3. Запорізька область........................................................ 394

11.2.4. Рівненська область........................................................ 396

11.2.5. Волинська область........................................................ 409

11.2.6. Закарпатська область..................................................... 420

P о з д і л 12. Децентралізація управління і трансформація

адміністративно-територіального устрою в країнах Європи:

уроки для України...................................................................................................... 425

12.1.

Польща.............................................................................. 428

12.2. Угорщина.......................................................................... 431

12.3. Чехія................................................................................. 433

12.4. Австрія.............................................................................. 435

12.5. Бельгія.............................................................................. 435

12.6. Данія................................................................................ 436

12.7. Італія................................................................................ 437

12.8. Литва............................................................................... 438

12.9. Латвія.............................................................................. 440

12.10. Естонія........................................................................... 441

12.11. Франція........................................................................ 442

12.12. Фінляндія....................................................................... 443

12.13. Іспанія ........................................................................... 444

12.14. Німеччина...................................................................... 445

12.15. Швеція........................................................................... 446

12.16. Швейцарія...................................................................... 447

12.17. Уроки для України......................................................... 453

12.18. Європейський вимір місцевої і регіональної демократії:

проблематика та основні напрями розвитку...................................... 455

12.18.1. Демократія участі громадян у прийнятті управлінських

рішень на місцевому рівні................................................................ 456

12.18.2. Права органів самоврядування................................. 459

12.18.3. Європейська хартія міст II: Маніфест нового урбанізму 461

12.18.4. Регіональна демократія та розвиток територій........... 464

P о з д і л 13. Адміністративна реформа з німецької

та європейської перспективи................................................................................. 465

13.1. Адміністративна реформа в контексті розвитку публічного

управління в Європі.......................................................................... 467

13.2. Сенс структур публічного врядування та їх реформування 468

13.3. Цілі адміністративної реформи.......................................... 471

13.4. Принципи та моделі......................................................... 472

13.5. Територіальна реформа та місцеве самоврядування........... 477

13.6. Розподіл завдань............................................................... 479

13.7. Функціональні відносини між рівнями: вимоги та загрози 480

13.8. Бюджетна відповідальність і розподіл доходів - адекватність

дорозподілузавдань ........................................................................... 481

13.8.1. Бюджетна відповідальність........................................ 481

13.8.2. Логіка розподілу надходжень.................................. 482

13.8.3. Адекватний розподіл податків: сценарій-1.................. 484

13.8.4. Адекватний розподіл податків: сценарій 2.................. 486

13.8.5. Реформування фінансового регулювання................... 488

13.9. Заключні зауваження........................................................ 489

P о з д і л 14. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: зауваження та рекомендації з точки зору польських експертів 491

14.1. Опис проектованої реформи в Україні............................... 494

14.1.1. Аналіз діючої територіальної організації влади:

точка зору польських експертів.......................................................... 494

14.1.2. Ключові моменти реформи......................................... 496

14.1.3. Зміна територіального^поділу.................................... 497

14.1.4. Система публічної влади та внутрішня організація

адміністративно-територіальних одиниць......................................... 499

14.1.5. Перспектива нової системи розподілу завдань

та повноважень ................................................................................. 500

14.1.6. Система фінансування адміністративно-

територіальних одиниць............................................ ,..................... 502

14.1.7. Впровадженняреформи 503

14.2. Ключові проблеми запланованих рішень .......................... 504

14.2.1. Зауваження та рекомендації....................................... 504

14.2.2. Поетапність реформ - необхідність чи певна праксеологія.. 506

14.2.3. Розподіл повноважень між урядовою адміністрацією і самоврядуванням та між самоврядуванням різних

рівнів територіального поділу............................................................ 511

14.2.4. Система фінансування територіального самоврядування .. 512

14.2.5. Великі міста в територіальному поділі на рівні району

таобласті .......................................................................................... 513

14.2.6. Адміністративна реформа в Україні та європейські

стандарти.......................................................................................... 516

14.3. Рекомендації.................................................................... 518

14.3.1. Впровадження реального територіального

самоврядування на місцевому рівні: реальна його автономія від державної адміністрації 518

14.3.2. Інституція делегування державній адміністрації завдань

територіального самоврядування - суперечлива ідея самоврядування . 521

14.3.3. Зміцнення позицій обраного на прямих виборах

війта(бургомістра)............................................................................. 521

14.3.4. Стимуляція активності та участі мешканців в управлінні

місцевими справами. Інтегрованість громад як базових адміністративних одиниць 522

14.3.5. Необхідність забезпечення органів територіального

самоврядування відповідним виконавчим органом........................... 525

14.3.6. Потреба у створенні окремої інституції, яка б

опікувалася проблемами територіального самоврядування, особливо фінансової сфери 526

14.3.7. Необхідність вироблення комплексної моделі реформування майбутнього територіального устрою

на всіх рівнях..................................................................................... 527

14.3.8. Необхідність підготовки комплексної програми заходів

з реформування.................................................................................. 528

14.3.9. Впровадження реформи - комплексна та цілісна

система законів.................................................................................. 533

14.3.10. Рекомендації щодо конструювання переліку публічних завдань та повноважень територіальних публічних влад 535

14.4. Основні рекомендовані повноваження органів

публічної влади на різних рівнях адміністративно- територіального поділу 535

P о з д і л 15. Коментар до питання реформування територіальної організації влади в Україні 545

15.1. Наслідки нереформування адміністративно-територіального

устрою................................................. !........................................... 547

15.2. Повсякденні поведінкові наслідки нереформування

адміністративно-територіального устрою........................................... 555

15.3. Соціально-психологічні наслідки нереформування

адміністративно-територіальногоустрою ........................................... 556

15.4. Міжнародні політичні наслідки нереформування

адміністративно-територіального устрою........................................... 559

15.5. Міжнародні економічні наслідки нереформування

адміністративно-територіального устрою........................................... 563

15.6. Внутрішні політичні та економічні наслідки нереформування адміністративно-територіального устрою .... 566

Додатки.............................................................................................................................. 573

1. Указ Президії Верховної Ради Української PCP від 12 березня

1981 p. “Про порядок вирішення питань адміністративно- територіального устрою Української РСР” 575

2. Витяг із Конституції України. Розділ IX “Територіальний

устрій України”.................................................................................. 580

3. Витяг із Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 580

4. Постанова Президії Верховної Ради Української PCP

“Про практику застосування законодавства про порядок найменування і перейменування адміністративно- територіальних одиниць і населених пунктів республіки”......................................................................................... 581

5. Адміністративно-територіальний устрій України

станомна01.01.2009р........................................................................... 582

6. Чисельність населення станом на 1 грудня 2008 p.

та середня за січень-листопад 2008 p.................................................... 584

7. Динаміка чисельності населення по регіонах України

у 1990, 2001 та 2008 pp........................................................................ 586

8. Динаміка загальної чисельності посадових осіб в органах

місцевого самоврядування за період 1995-2007 pp............................... 588

9. Рішення Конституційного Суду України від 18.06.02 p.

№ 12-рп/ 2002.................................................................................... 589

10. Співвідношення кількості адміністративно-територіальних одиниць відносно кількості рад та чисельності населення

у 1990, 2000, 2008 pp........................................................................... 593

11. Відомості про адміністративно-територіальний устрій України

станом на червень 1935 p.................................................................... 594

12. Відомості про адміністративно-територіальний устрій України

в 1950,1960,1970,1980,1990, 2000, 2008 pp......................................... 595

13. Відомості про кількість селищних, сільських рад

в 1990, 2000 та 2008 pp........................................................................ 596

14. Зведена інформація про адміністративно-територіальний

устрій України (станом на 1 січня 1961 p.)......................................... 597

15. Зведена інформація про адміністративно-територіальний

устрій України (станом на 1 січня 1971 p.)......................................... 599

16. Зведена інформація про адміністративно-територіальний

устрій України (станом на 1 січня 1981 p.)......................................... 601

17. Зведена інформація про адміністративно-територіальний

устрій України (станом на 1 січня 1991 p.)......................................... 603

18. Зведена інформація про адміністративно-територіальний

устрій України (станом на 1 січня 2001 p.)......................................... 605

19. Зведена інформація про адміністративно-територіальний

устрій України (станом на 1 січня 2008 p.)......................................... 607

20. Зведена інформація про адміністративно-територіальний

устрій України (в період з 1961 по 2008 pp.)...................................... 609

21. Відомості про місто Севастополь, міста обласного (республіканського) значення, на території яких є населені пункти та органи місцевого самоврядування (станом на 1 січня 2009 p.) ... 610

Література....................................................................................................................... 614

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -