>>

ЗМІСТ

Передмова........................................................................................................ 7

Розділ 1. Нормативно-правова база екологічної безпеки України...............

9

Лекція № 1. Державна екологічна політика.................................................... 9

Вступ............................................................................................................ 9

1.1 Екологічні проблеми України, що визначають стратегію державної

екологічної політики........................................................................................ 9

1.2 Мета і принципи національної екологічної політики........................ 12

1.3 Стратегічні цілі та завдання............................................................... 13

1.4 Інструменти реалізації національної екологічної політики.............. 19

Висновок.................................................................................................... 20

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 20

Питання для самоконтролю.......................................................................... 20

Лекція № 2. Національна нормативна база екологічної безпеки................. 21

Вступ.......................................................................................................... 21

2.1 Правові засади національної екологічної безпеки............................ 22

2.2 Законодавство, що регламентує здійснення різних видів діяльності

з урахуванням питань забезпечення екологічної безпеки............................ 29

Висновок.................................................................................................... 31

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 32

Питання для самоконтролю..........................................................................

32

Лекція № 3. Тенденції розвитку міжнародної нормативної бази

екологічної безпеки........................................................................................ 33

Вступ .............................................................................................................. 33

3.1 Міжнародні аспекти екологічної безпеки і міжнародне

співробітництво в галузі охорони природи................................................. 34

3.2 Історія розвитку міжнародної нормативної бази екологічної безпеки 35

3.3 Директива Ради Європейського Союзу про стримування

небезпеки великих аварій.............................................................................. 38

Висновок.................................................................................................... 39

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 39

Питання для самоконтролю.......................................................................... 40

Лекція № 4. Міжнародні конвенції з питань екологічної безпеки............... 41

Вступ.......................................................................................................... 41

4.1 Міжнародні конвенції з питань екобезпеки водного середовища.... 41

4.2 Міжнародні конвенції з питань транскордонної екобезпеки............ 44

4.3 Міжнародні конвенції, що регламентують інші питання

екологічної безпеки........................................................................................ 47

Висновок.................................................................................................... 49

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 50

Питання для самоконтролю.......................................................................... 50

РОЗДІЛ 2. Контроль і аналіз функціонування систем екологічної безпеки ... 51 Лекція № 5. Діяльність державних органів з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій............................................

51

Вступ.......................................................................................................... 51

5.1 Державна система екологічної безпеки - запобігання і реагування

на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації...................................... 51

5.2 Діяльність Державної комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій................................................................ 54

5.3 Діяльність Національної ради з питань безпечної життєдіяльності

населення.................................................................................................... 58

Висновок.................................................................................................... 59

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 59

Питання для самоконтролю.......................................................................... 59

Лекція № 6. Облік в екологічній безпеці....................................................... 61

Вступ.......................................................................................................... 61

6.1 Кадастровий облік.............................................................................. 61

6.2 Державна система екологічного моніторингу................................... 64

6.3 Екологічна паспортизація.................................................................. 67

Висновки.................................................................................................... 71

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 71

Питання для самоконтролю.......................................................................... 72

Лекція № 7. Звітність в екологічній безпеці.................................................. 73

Вступ..........................................................................................................

73

7.1 Зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації

викидів забруднюючих речовин на підприємстві........................................ 73

7.2 Статистичні звіти про охорону атмосферного повітря.................... 75

7.3 Звіт про використання води............................................................... 76

7.4 Статистичний звіт про утворення та поводження з відходами........ 79

7.5 Статистичний звіт про витрати на охорону навколишнього

природного середовища та екологічні платежі............................................ 80

Висновок.................................................................................................... 81

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 81

Питання для самоконтролю.......................................................................... 82

Лекція № 8. Фінансовий екологічний облік на підприємстві.

Екологічний податок і рентна плата............................................................. 83

Вступ.............................................................................................................. 83

8.1 Фінансовий екологічний облік на підприємстві................................ 83

8.2 Екологічний податок.......................................................................... 85

8.3 Рентна плата........................................................................................ 88

Висновок.................................................................................................... 93

Завдання на самопідготовку.......................................................................... 93

Питання для самоконтролю.......................................................................... 93

Розділ 3. Регламентація діяльності в сфері екологічної безпеки................. 95

Лекція № 9. Ідентифікація джерел екологічної небезпеки............................ 95

Вступ........................................................................................................... 95

9.1 Порядок визначення потенційно небезпечних об\'єктів..................... 95

9.2 Визначення кількості потенційно небезпечних об’єктів................... 98

9.3 Визначення сумарних мас індивідуальних небезпечних речовин

для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.......................................... 99

9.4 Визначення категорій та груп небезпечних речовин

для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки........................................ 101

9.5 Визначення сумарних мас категорій та груп небезпечних речовин 104

9.6 Визначення нормативу порогових мас небезпечних речовин

з врахуванням відстаней до життєво важливих об’єктів............................ 105

Висновок................................................................................................... 105

Завдання на самопідготовку........................................................................ 106

Питання для самоконтролю......................................................................... 106

Лекція 10. Структура державного нагляду в сфері екологічної

безпеки. Прокурорський нагляд................................................................. 107

10.1 Структура державного екологічного контролю............................ 108

10.2 Прокурорський нагляд за дотриманням екологічного

законодавства........................................................................................... 109

10.3 Процедура прокурорського нагляду за додержанням

екологічного законодавства органами місцевого самоврядування........... 112

Висновок................................................................................................... 117

Завдання на самопідготовку........................................................................ 117

Питання для самоконтролю......................................................................... 117

Лекція 11. Місцевий державний контроль у сфері екологічної безпеки... 118

Вступ ............................................................................................................ 119

11.1 Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері

екологічної безпеки...................................................................................... 119

11.2 Порядок видачі дозволів на спеціальне використання

природних ресурсів..................................................................................... 121

11.3 Порядок установлення лімітів використання природних

ресурсів місцевого значення........................................................................ 123

Висновок................................................................................................... 126

Завдання на самопідготовку........................................................................ 126

Питання для самоконтролю......................................................................... 126

Лекція 12. Діяльність Державної екологічної інспекції України................ 127

Вступ......................................................................................................... 127

12.1 Основні завдання Держекоінспекції України................................. 128

12.2 Сфера впливу і повноваження Держекоінспекції України............ 134

Висновок................................................................................................... 136

Завдання на самопідготовку........................................................................ 136

Питання для самоконтролю......................................................................... 137

Лекція 13. Діяльність Державної інспекції ядерного регулювання

України......................................................................................................... 138

Вступ......................................................................................................... 138

13.1 Основні завдання Державної інспекції ядерного регулювання

України..................................................................................................... 138

13.2 Права та структурний склад Державної інспекції ядерного

регулювання України................................................................................... 144

Висновок.................................................................................................. 146

Завдання на самопідготовку........................................................................ 147

Питання для самоконтролю......................................................................... 147

Лекція № 14. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. 148

Вступ........................................................................................................ 148

14.1 Загальні положення щодо розробки ПЛАС.................................. 149

14.2 Аналіз небезпеки підприємства...................................................... 151

14.3 Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС........................ 153

14.4 Повноваження та обов’язки відповідального керівника робіт

та власника підприємства............................................................................ 157

14.5 Впровадження ПЛАС...................................................................... 160

Висновок.................................................................................................. 160

Завдання на самопідготовку........................................................................ 160

Питання для самоконтролю......................................................................... 161

Розділ 4. Державні санкції в сфері екологічної безпеки............................. 162

Лекція № 15. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення ... 162 Вступ 162

15.1 Екологічне правопорушення.......................................................... 162

15.2 Кримінальна відповідальність........................................................ 164

15.3 Адміністративна відповідальність.................................................. 167

15.4 Цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність.................. 170

Висновок.................................................................................................. 172

Завдання на самопідготовку........................................................................ 172

Питання для самоконтролю......................................................................... 172

Лекція 16. Майнова відповідальність та штрафні санкції в екологічній

безпеці........................................................................................................... 173

Вступ........................................................................................................ 173

16.1 Майнова відповідальності в екобезпеці.......................................... 174

16.2 Штрафні санкції за порушення законодавства в сфері екобезпеки 178

Висновок.................................................................................................. 182

Завдання на самопідготовку........................................................................ 182

Питання для самоконтролю......................................................................... 182

Лекція № 17. Заходи запобігання порушень в сфері екологічної безпеки.... 184

17.1 Профілактика екологічних правопорушень.................................. 184

17.2 Профілактика екологічної злочинності.......................................... 187

Висновок.................................................................................................. 192

Завдання на самопідготовку........................................................................ 193

Питання для самоконтролю......................................................................... 193

| >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Страховой механизм. Страховой механизм макроуровня
 2. Глава IV КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 3. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Лекция 21. Англия XVII-XIX вв.: становление буржуазного (индустриального) государства.
 6. Проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
 7. Становление нормативно-правового регулирования «зеленого» строительства в целях экологизации строительной отрасли России
 8. 3.2. Класифікація адміністративного розсуду
 9. § 3.2. существенные условия договора страхования гражданской ответственности единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ
 10. Правове регулювання планування використання земель населених пунктів для розміщення зелених насаджень
 11. 1.2. Становлення сучасного інституту права держави на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою
 12. 3.3. Актуальні проблеми сучасного етапу систематизації законодавства про адміністративну відповідальність
 13. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 14. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 15. 4.2. Створення ДАІ МВС України, її організація та завдання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -