<<
>>

Крамаренко Г. O., Чорна О. Є.. Фінансовий менеджмент. 2-ге вид.: Підручник. - Київ: Центр учбової літератури,2009. - 520 с.. 2009

Підручник «Фінансовий менеджмент» являє собою базовий курс дисципліни, що динамічно розвивається; присвячений опису логіки і принципів управління фінансами підприємства. У ньому викладено концептуальні засади відповідного розділу економічної науки з використанням закордонного досвіду та вітчизняної практики. Докладно розглянуто принципи аналізу і фінансового планування, моделі оцінки фінансових активів і пасивів, критерії оцінки інвестиційних проектів, способи управління оборотними коштами, базові концепції теорії ефективного ринку капіталу, структури капіталу. Книгу адресовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів, призначено для науковців і практиків, які спеціалізуються в галузі управління фінансами.

<< | >>
РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Глава 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Глава 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
РОЗДІЛ Il АНАЛІЗ І ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Глава 4. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИСМСТВА
Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу
Глава 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНООИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Глава 6. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Прогнозування на підставі використання невласних задач математичного програмування
Глава 7. КАТЕГОРІЇ РИЗИКУ І ЛЕВЕРИДЖУ
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ
МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
Глава 9. УПРАВЛІННЯ ПБПРПТНИМИ АКТИВАМИ
Глава 10. УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
РОЗДІЛ IV ДЖЕРЕЛА КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ
Глава 11. ДЖЕРЕЛА КОШТІВ І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ
Глава 12. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛПМ ПІДПРИЄМСТВА
Глава 13. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИБМСТВА
Глава 14. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛПМ
Глава 15. УПРАВЛІННЯ ППЗИКПВИМ КАПІТАЛПМ
РОЗДІЛ V СТРАТЕГІЧНИЙ І ОПЕРАТИВНО ТАКТИЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Глава 16. УПРАВЛІННЯ ГРПНІПВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Глава 17. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
РОЗДІЛ Vl ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ
Глава 18. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСПВИМИ РИЗИКАМИ
Глава 19. ФІНАНСОВА НЕСПРОМОЖНІСТЬ, БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА

Книги и учебники по дисциплине Финансовый менеджмент:

 1. Сторонянська Ірина Зеновіївна. Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області: інформаційно-аналітичне видання /за заг. ред. д.елі., проф. Сторонянської І. 3. - Львів,2014. -123 с. - 2014 год
 2. Кириченко Т. В.. Финансовый менеджмент: Учебник / Т. В. Кириченко. — М.:2013. — 484 с. - 2013 год
 3. Шеметев А.А.. Эффективная система тестирования по дисциплинам финансового менеджмента для высшей школы. Санкт-Петербург, 2013 - 2013 год
 4. Н.Д. Шимширт. Методологические основы финансового управления: M 545 коллективная монография / отв. ред. Н.Д. Шимширт. - Томск: Изд-во Том. ун-та,2013. -330 с. - 2013 год
 5. Фрейман Е.Н.. Финансовый менеджмент. 2012 - 2012 год
 6. Симоненко Н.Н.. Финансовый менеджмент: учебное пособие в 2 ч. Ч.2 / Н.Н. Симоненко, А.В. Барчуков, П.Ю. Островский. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС,2012.-97 с. - 2012 год
 7. Симоненко Н.Н.. Финансовый менеджмент: учебное пособие в 2 ч. Ч. I / Н.Н. Симоненко, А.В. Барчуков, П.Ю. Островский. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС,2012. - 122 с. - 2012 год
 8. Саблин М.Т.. Взыскание долгов: от профилактики до принуждения: практическое руководство по управлению дебиторской задолженностью. 2011г. - 2011 год
 9. Драпкин И.М.. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКАТЕРИНБУРГ, 2011 - 2011 год
 10. Федотова Н.В.. Учебно–методический комплекс и рабочая учебная программа для студентов специальности 080105 "Финансы и кредит". — М.: МИИТ,2011. – 43 с. - 2011 год
 11. Федотова Н.В.. Финансовый менеджмент. УМК. М.: МИИТ,2011. – 21 с. - 2011 год
 12. Ковалев В. В.. Управление финансовой структурой фирмы: учеб.-практ. пособие. - Москва:,2011. - 256 с - 2011 год
 13. Сухонос М. К.. Тексти лекцій з курсу «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 Менеджмент організацій, 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)) / М. К. Сухонос, 3. В. Гончарова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ,2011. - 52 с. - 2011 год
 14. Э.А. Диваева. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БИЗНЕСА Москва 2010 - 2010 год
 15. Аксенов Е.П.. Основы функционального финансового менеджмента / Е.П. Аксенов; под ред. И В. Рощиной. - Томск: Томский государственный университет,2010. - 196 с. - 2010 год
 16. Неизвестный. Основы GnuCash - 2010 год
 17. В.Г. Садков, Л.И. Старикова, И.О. Трубина, А.Е. Трубин. Динамично-устойчивое развитие предприятий на базе оптимизации размеров, структуры и эффективности воспроизводства капитала / В.Г. Садков, Л.И. Старикова, И.О. Трубина, А.Е. Трубин. – Орел: ОрелГТУ,2010. – 337 с. - 2010 год
 18. О.Б. Коробова. Финансовый менеджмент : задачи для практических занятий / сост. : О.Б. Коробова. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2010. - 24 с. - 2010 год
 19. Александр Королев. Руководство по GnuCash - 2010 год
 20. Ермасова Н.Б.. Финансовый менеджмент. Конспект лекций. Издательство: Юрайт-Издат, 2009 г., 168 стр. - 2009 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -