<<

зміст

ВСТУП .......................................................................................................................... 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО

МЕНЕДЖМЕНТУ...............................................................................................

6

Гпава 1. Цілі, завдання і сутність фінансового менеджменту.................. 6

1.1. Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення................ 6

1.2. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту.............................. 13

1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту........................................... 18

1.4. Правове, податкове і фінансове середовище бізнесу............................. 23

1.4.1. Правове середовище бізнесу.................................................................... 24

1.4.2. Податкове середовище бізнесу................................................................. 32

1.4.3. Фінансове середовище бізнесу................................................................. 38

1.4.3.1. Призначення фінансових ринків........................................................... 38

1.4.3.2. Фінансові ринки........................................................................................ 39

1.4.3.3. Фінансові посередники........................................................................... 41

1.4.3.4. Фінансові брокери.................................................................................... 43

Глава 2. Система забезпечення фінансового менеджменту...................... 46

2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту........................ 46

2.2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту........................ 54

2.3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства............................................. 57

2.4. Методи внутрішнього фінансового контролю..........................................

66

Глава 3. Методичні основи фінансового менеджменту............................... 77

3.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі................... 77

3.1.1. Процентна ставка........................................................................................ 77

3.1.2. Прості проценти ......................................................................................... 78

3.1.3. Складні проценти........................................................................................ 79

3.1.3.1. Розрахунок майбутньої вартості........................................................... 80

3.1.3.2. Приведена (дисконтована) вартість..................................................... 81

3.1.3.3. Невідома процентна (або дисконтна) ставка...................................... 83

3.1.3.4. Невідома кількість періодів нарахування складних

відсотків (дисконтування) ............................................................................. 84

3.1.4. Ануїтети ..................................................................................................... 84

3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті

фінансових рішень ........................................................................................ 87

3.2.1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових засобів

з урахуванням фактора інфляції................................................................ 90

3.2.2. Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції.. 91

3.3. Методичний інструментарій врахування фактора ризику................... 93

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ І ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО

МЕНЕДЖМЕНТУ............................................................................................. 98

Глава 4. Бухгалтерська звітність у системі інформаційного

забезпечення діяльності підприємства.................................................. 98

4.1.

Основні джерела інформації для фінансового аналізу....................... 98

4.2. Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу....................................... 99

4.3. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу ... 101

4.3.1. Основи структури аналітичного балансу............................................. 101

4.3.2. Аналітичне групування статей балансу................................................ 105

4.4. Аналіз валюти бухгалтерського балансу.................................................. 114

Глава 5. Методологічні основи аналізу фінансової діяльності

підприємства................................................................................................. 116

5.1. Основні принципи і логіка фінансового аналізу господарської

діяльності підприємства............................................................................... 116

5.2. Система показників фінансового стану підприємства та їх

оцінки................................................................................................................ 122

5.2.1. Показники і моделі оцінки активів підприємства .............................. 124

5.2.2. Аналіз стану основних засобів і необоротних активів підприємства... 126

5.2.3. Аналіз стану і структури оборотних активів підприємства.............. 128

5.2.4. Аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу........................ 133

5.2.4.1. Загальна оцінка пасивів підприємства.............................................. 133

5.2.4.2. Аналіз руху джерел власних коштів .................................................. 134

5.2.4.3. Аналіз руху джерел позикових коштів .............................................. 135

5.2.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства .......................................... 136

5.2.5.1. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ..................... 136

5.2.5.2. Оцінка ліквідності активів підприємства ..........................................

138

5.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства............... 142

5.3.1. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції........................... 143

5.3.2. Аналіз розподілу і використання прибутку.......................................... 145

5.3.3. Аналіз показників рентабельності ........................................................ 146

5.4. Аналіз ділової активності та ефективності функціонування

підприємства ................................................................................................. 148

5.4.1. Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів ............... 148

5.4.2. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства.................... 151

Гпава 6. Фінансове планування і прогнозування діяльності

підприємства................................................................................................. 154

6.1. Види планів і послідовність їх розробки.................................................. 154

6.2. Процес фінансового планування.............................................................. 160

6.2.1. Перспективне фінансове планування .................................................. 162

6.2.2. Поточне фінансове планування 165

6.2.3. Оперативне фінансове планування 172

6.3. Методи фінансового планування і прогнозування........................... 178

6.4. Прогнозування на підставі використання невласних задач

математичного програмування................................................................... 185

6.4.1. Причини виникнення несумісних задач фінансового

планування діяльності підприємства........................................................ 185

6.4.2. Методи подолання несумісних обмежень у задачах

перспективного та поточного фінансового планування....................... 192

6.4.2.1. Класифікація невласних задач лінійного та випуклого

програмування...............................................................................................

193

6.4.2.2. Змістовна інтерпретація невласних задач лінійного

програмування............................................................................................... 196

6.4.2.3. Моделі коригування невласних задач................................................ 197

6.4.2.3.1. Модель прямої апроксимації........................................................... 197

6.4.2.3.2. Симетрична корекція задач лінійного програмування............. 199

6.5. Основні фінансові елементи в системі бизнес-планування............... 203

Глава 7. Категорії ризику і левериджу............................................................. 209

7.1. Леверидж та його роль у фінансовому менеджменті............................. 209

7.2. Методика розрахунку критичного обсягу продажів............................... 216

7.3. Оцінка виробничого левериджу................................................................ 221

7.4. Оцінка фінансового левериджу................................................................. 225

РОЗДІЛ III. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА:

ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ................................................................................ 232

Гпава 8. Методи оцінки фінансових активів................................................. 232

8.1. Склад і структура активів підприємства................................................... 232

8.2. Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства........................ 236

8.3. Доходність фінансових активів: види та оцінка...................................... 239

8.3.1. Оцінка облігацій з фіксованим доходом............................................... 243

Гпава 9. Управління оборотними активами.................................................. 246

9.1. Політика підприємства у сфері оборотного капіталу........................ 246

9.2. Управління виробничими запасами......................................................... 248

9.3. Управління дебіторською заборгованістю...............................................

252

9.4. Вибір політики оперативного управління оборотними

активами і короткостроковими зобов’язаннями...................................... 255

Глава 10. Управління необоротними активами........................................... 259

10.1. Політика підприємства в управлінні необоротними активами....... 259

10.2. Управління оновленням необоротних активів.................................... 264

10.3. Управління фінансуванням необоротних активів............................... 268

РОЗДІЛ IV. ДЖЕРЕЛА КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВІ

РІШЕННЯ ....................................................................................................... 271

Глава 11. Джерела коштів і методи фінансування...................................... 271

11.1. Фінансування діяльності підприємства: основні поняття

і категорії.......................................................................................................... 271

11.2. Довгострокові пасиви: склад, структура, основні способи

збільшення капіталу...................................................................................... 275

11.3. Традиційні методи короткострокового і середньострокового

фінансування.................................................................................................. 282

Глава 12. Управління капіталом підприємства.......................................... 287

12.1. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства.............. 287

12.2. Функції і механізм управління капіталом підприємства................... 300

12.3. Основні теорії структури капіталу 309

12.4. Оптимізація структури капіталу 319

Глава 13. Методологічні основи оцінки вартості капіталу

підприємства................................................................................................ 330

13.1. Сутність концепції вартості капіталу.................................................... 330

13.2. Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства.............. 334

13.3. Моделі оцінки вартості зобов’язань підприємства.............................. 338

Гпава 14. Управління власним капіталом....................................................... 348

14.1. Формування і управління власним капіталом підприємства.......... 348

14.2. Оцінка вартості власного капіталу.......................................................... 356

14.3. Політика формування власних фінансових ресурсів

підприємства................................................................................................... 362

14.4. Дивідендна політика і можливості її вибору........................................ 370

Глава 15. Управління позиковим капіталом.................................................. 375

15.1. Політика залучення і формування позикового капіталу

підприємства................................................................................................... 375

15.2. Управління залученням банківського кредиту..................................... 376

15.3. Забезпечення стійких темпів економічного розвитку

підприємства ................................................................................................. 388

РОЗДІЛ V. СТРАТЕГІЧНИЙ І ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИЙ

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ................................................................. 393

Глава 16. Управління грошовими потоками на підприємстві............... 393

16.1. Поняття і значення грошових потоків у діяльності підприємства.. 393

16.2. Принципи управління грошовими потоками підприємства ........... 397

16.3. Методи управління грошовими потоками підприємства................... 399

16.3.1. Грошові потоки від активів і методи їх вимірювання...................... 399

16.3.2. Грошові потоки кредиторам і акціонерам.......................................... 403

16.4. Планування грошових потоків ............................................................... 405

Глава 17. Управління інвестиціями ................................................................. 411

17.1. Економічна сутність і класифікація інвестицій..................................... 411

17.2. Інвестиційна політика підприємства...................................................... 416

17.3. Ключові принципи оцінки інвестиційних проектів ............................. 419

17.4. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів......................... 420

РОЗДІЛ VI. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ...... 431

Глава 18. Управління фінансовими ризиками................................................ 431

18.1. Сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства................ 431

18.2. Методи аналізу ризику............................................................................... 436

18.3. Оцінка ризику і диверсификація.............................................................. 439

18.4. Механізми нейтралізації фінансових ризиків........................................ 444

Глава 19. Фінансова неспроможність, банкрутство

підприємства................................................................................................. 446

19.1. Визначення незадовільної структури балансу підприємства.......... 446

19.2. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак

неплатоспроможності підприємства......................................................... 450

19.3. Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення

платоспроможності підприємства............................................................. 458

19.4. Аналіз зв’язку неплатоспроможності підприємства

із заборгованістю держави перед ним........................................................ 460

19.5. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства....... 464

ДОДАТОК.................................................................................................................. 469

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК......................................................................... 477

ЛІТЕРАТУРА............................................................................................................. 507

У складі майна іммобілізовані кошти збільшились за аналізований період на 8 176 тис. грн, або на 22,3%. їхня питома вага у структурі майна підвищилась на 1,94 пункту. В основному це відбулося за рахунок збільшення вартості основних засобів на 6 353 тис. грн (19,9%) і капітальних вкладень на 650 тис. грн (50%). Довгострокові фінансові вкладення збільшилися за звітний період на 1040 тис. грн (36,4%), їхня питома вага при цьому зросла на 0,69 пункту. Приріст нематеріальних активів становить 20,6%.

1IM - інтегральний метод оцінки показників; МЛП - метод ланцюгових підстановок.

<< |
Источник: Крамаренко Г. O., Чорна О. Є.. Фінансовий менеджмент. 2-ге вид.: Підручник. - Київ: Центр учбової літератури,2009. - 520 с.. 2009

Еще по теме зміст:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -