<<
>>

Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства

Визначення ціни капіталу підприємства передбачає, по-перше, поелементну його оцінку, по-друге, вирахування ціни кожно- го компонента. Результати розрахунків можуть бути подані в такому комплексному показнику, як середньозважена вартість капіталу (weighted average cost of capital - WACC).

Є=. Бригхем визначає середньозважену вартість капіталу як «середньозважену вартість компонентів боргу, привілейованих акцій і звичайних акцій»1. Подібні визначення дають І.А. Бланк[51] [52], В.П. Савчук[53], П.Л. Віленський, В.Н. Лівшиць, С.А. Смоляк[54].

Даний показник, за своєю суттю, представляє середню арифметичну зважену, розраховану за дискретним варіаційним рядом. Загальна формула стосовно до будь-якої категорії виглядає таким чином:

class="lazyload" data-src="/files/uch_group36/uch_pgroup77/uch_uch608/image/256.jpg">

де χ - середня арифметична зважена;

X - значення кожного і-го показника; f - вага кожного і-го показника у відносному вимірі.

Для проведення розрахунку необхідно виявити /-ті складового дискретного ряду, тобто елементи, за якими проводитиметься розрахунок ціни капіталу. Капітал спочатку поділяється на власний, позиковий і залучений. Ця класифікація дозволяє виявити ту частину капіталу, яку умовно можна назвати безоплатною. Це насамперед кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, заборгованість із заробітної плати, заборгованість зі сплати податків та інші види кредиторської заборгованості. Усі види кредиторської заборгованості є результатом поточних фінансово-господарських операцій підприємства. Тому при визначенні вартості капіталу підприємства кредиторська заборгованість най-

частіше вираховується із загальної суми капіталу. Два інші елементи, власний і позиковий капітал, є базою для оцінки вартості капіталу. Найбільш проста формула розрахунку WACC виглядає так:

де WACC - середньозважена вартість капіталу; г - середньозважена вартість власного капіталу; гп- середньозважена вартість позикового капіталу; дв, дп - частки власного і позикового капіталу в загальному обсязі капіталу.

Сучасні вчені-економісти дають дещо відмітне трактування показника середньозваженої вартості KaniTany(WACC). Наприклад, О.С. Стоянова дає таке визначення: «Середньозважена вартість капіталу являє собою середньозважену післяподаткову «ціну», в яку підприємству обходяться власні і позикові джерела фінансування»1. Внесення показника «податки» у визначення WACC обумовлено прийнятою в США, Росії, Україні системою оподаткування, в якій відсотки за позиковими коштами виключаються при оподаткуванні прибутку. Віднесення відсотків на собівартість дозволяє зменшити оподатковуваний прибуток або, іншими словами, одержати податкову пільгу, еквівалентну розміру виплачуваних відсотків. При цьому формула розрахунку WACC приймає такий вигляд:

де 7- ставка податку з прибутку.

Розраховуючи середньозважену вартість капіталу підприємства в умовах сучасного українського ринку, необхідно враховувати таке:

1. Елементи, використовувані при розрахунку WACC, повинні прийматися реальними (дефлірованими), а не номінальними. При цьому розрахунок треба проводити з урахуванням нової (маржи- нальної) вартості коштів, а не історичної (що мала місце на момент одержання ще не погашених кредитів і не виплачених дивідендів).

2. При розрахунку WACC на довгостроковий період необхідно враховувати, що вартість коштів (норма дисконту) не може поширюватися на весь аналізований період через те, що в сучасних умовах в Україні ставки відсотка за кредитами мають тенденцію до зниження (табл. 13.1). Отже, для розрахунку необхідно прогнозувати вартість кожного елемента в структурі капіталу і приймати розраховану на їх основі норму дисконту змінної в часі.

Таблиця 13.1

Динаміка процентних ставок комерційних банків за кредитами у національній валюті, за 1994-2002 р.*

Показник 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Процентні ставки за кредитами, % 201,7 107,1 77 49,1 54,5 53,4 40,3 31,9 24,8
Індекс споживчих цін (індекс інфляції), % 500 280 140 110,1 120 119,2 125,8 106,1 99,4
Процентні ставки за кредитами з урахуванням індексу інфляції,

%“

1408,5 479,9 147,8 64,2 85,4 82,9 76,5 39,9 24,1
Процентні ставки за кредитами за вирахуванням інфляції, % (позичкові ставки)*** -39,7 -26,0 26,4 35,4 28,8 28,7 11,5 24,3 25,6

‘Розраховано за даними статистичних щорічників України за 1994—

2001 рр.

“Мінімальна ставка доходності з операцій з кредитними ресурсами при вкладенні коштів в активи, схильні до впливу інфляції. Розраховано за формулою І. Фішера. Див.: Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / Під ред. О.С. Стояновой. - 5-е изд., перераб. і доп. - M.: Перспектива, 2000. - С. 112.

‘“Мінімальна ставка доходності з операцій з кредитними ресурсами при вкладенні коштів в активи, не схильні до впливу інфляції.

3. Метод WACC дає точну оцінку ефективності діяльності підприємства в цілому, але може мати досить високу похибку при оцінці діяльності окремих структурних підрозділів підприємства. Це пов’язано з тим, що грошові потоки істотно залежать від схеми фінансування підрозділу, створюючи різного роду побічні ефекти.

4. Застосування даного методу щодо знову утворюваних підприємств має низьку точність результату. Основна причина полягає в тому, що на ще не створеному підприємстві інтереси власників і управлінців не узгоджені, дивідендна політика відсутня. При стратегічному і тактичному плануванні діяльності підприємства можуть розглядатися різні типи дивідендної політики, можливість вибору будь-якої з них залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників, що слабо піддаються математичному аналізу.

Оскільки середньозважена вартість капіталу підприємства в цілому являє собою пропорційне середнє значення вартостей різних компонентів фінансування, для повноти аналізу необхідно проаналізувати окремо моделі оцінки вартості зобов’язань і власного капіталу.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте показник «середньозважена вартість капіталу».

2. Що необхідно враховувати в сучасних умовах господарювання для розрахунку середньозваженої вартості капіталу підприємства?

13.3.

<< | >>
Источник: Крамаренко Г. O., Чорна О. Є.. Фінансовий менеджмент. 2-ге вид.: Підручник. - Київ: Центр учбової літератури,2009. - 520 с.. 2009

Еще по теме Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства:

 1. 3. Методи аналізу інвестиційних проектів
 2. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 3. Розділ VІ Міжнародні фінанси
 4. ЗМІСТ
 5. 4.1. Особливості складання фінансової звітності AT
 6. Леверидж та його роль у фінансовому менеджменті
 7. Управління оновленням необоротних активів
 8. Основні теорії структури капіталу
 9. Сутність концепції вартості капіталу
 10. Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства
 11. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -