<<
>>

17.1 Профілактика екологічних правопорушень

У Земельному кодексі України профілактичне значення маютъ:

- статті, які визначають правовий режим усіх складових частин державного земельного фонду (земель сільськогосподарського призначення, населених пунктів, промисловості, транспорту, інших земель);

- статті, які передбачають захист і гарантії прав власників землі та землекористувачів, а також здійснення державного контролю за використанням і охороною земель.

У Водному кодексі профілактичне значення маютъ статті, які передбачають:

- державний облік вод;

- встановлення нормативів у галузі використання і охорони вод;

- умови скидання зворотних вод у водні об\'єкти;

- заборону введення в дію підприємств, споруд та інших об\'єктів, що впливають на стан вод.

184

Багато норм профілактичного спрямування містить Лісовий кодекс України, зокрема норми, які регулюють організацію лісового господарства, розміщення, проектування, будівництво і введення в дію споруд та інших об\'єктів, що впливають на стан і відтворення лісів та інші норми.

У законодавчих актах про тваринний світ до профілактичних норм відносяться:

- охорона середовища перебування, умов розмноження, шляхів міграції тварин;

- запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів й експлуатації транспортних засобів;

- охорона, відтворення і використання рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин.

У Законі України «Про охорону атмосферного повітря» є норми, які регулюють:

- стандартизацію і нормування у галузі охорони атмосферного повітря,

- викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами,

- контроль у галузі охорони атмосферного повітря.

Профілактиці екологічних правопорушень сприяє проведення екологічної експертизи. Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» її проведення є обов\'язковим в процесі законотворчої, інвестиційної, господарчої та іншої діяльності, що впливає на стан навколишнього природного середовища.

Детально питання проведення екологічної експертизи регулюються Законом України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 р.

Профілактиці екологічних правопорушень сприяє моніторинг навколишнього природного середовища. Створення системи державного моніторингу передбачено Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» і регламентується «Положенням про державну систему моніторингу довкілля» затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.0998 р. № 391. Спостереження за станом навколишнього природного середовища і рівнем його забруднення здійснюють Міністерство екології та природних ресурсів, інші спеціально уповноважені державні органи, а також підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля.

Спеціально уповноважені державні органи разом з відповідними науковими установами забезпечують організацію короткострокового і довгострокового прогнозування змін навколишнього природного середовища, які повинні враховуватися при розробці і виконанні програм та заходів щодо економічного та соціального розвитку держави, в тому числі щодо охорони навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Профілактика екологічних правопорушень досягається також за допомогою інформування про стан навколишнього природного середовища, яке здійснюється згідно міжнародної Орхуської Конвенції та передбачене Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Цим Законом на Міністерство екології та природних ресурсів, органи на місцях та інші спеціально уповноважені державні органи покладається підготовка та подання щорічно Верховній Раді України Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в державі, а також забезпечення «зацікавлених державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про стан навколишнього природного середовища, випадки і причини його екстремального забруднення, рекомендаціями щодо заходів, спрямованих на зменшення його негативного впливу на природні об\'єкти і здоров\'я населення».

Профілактичне спрямування мають заходи заборонного характеру, які закріплені в екологічних законодавчих актах. Зокрема, забороняється самовільне захоплення земельних ділянок, вилучення особливо цінних продуктивних земель для несільськогосподарських потреб 1 використання земель не за цільовим призначенням.

Забороняється введення в дію об\'єктів і застосування технологій, що не забезпечують вимог захисту земель від деградації або порушення. При розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію нових і реконструйованих об\'єктів, будівель і споруд та впровадженні нових технологій повинні передбачатися екологічні та санітарно-технічні вимоги щодо охорони земель.

Забороняється здійснення проектів господарської та іншої діяльності без оцінки їх впливу на стан вод, скидання будь-яких зворотних вод у водні об\'єкти, що віднесені до категорії лікувальних, скидання у водні об\'єкти відходів і сміття.

Згідно із Законом України «Про охорону атмосферного повітря» забороняється будівництво та введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об\'єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря.

Поряд з нормами екологічного права профілактиці екологічних правопорушень сприяють норми інших галузей права, зокрема, адміністративного, цивільного, кримінального.

Щоб перебудувати свідомість потенційних порушників законодавства про охорону природи, змінити їх ставлення до навколишнього природного середовища, треба застосовувати на практиці заходи юридичної відповідальності, навіть самої незначної. Екологічне правопорушення не повинно залишитися непоміченим, громадськість або посадова особа обов\'язково мають відреагувати на нього. Профілактичне значення покарання обумовлюється не жорстокістю, а його невідворотністю.

Для запобігання багатьох порушень екологічного законодавства не треба створювати якісь нові правові або організаційні форми. Достатньо ефективно використовувати комплекс тих запобіжних заходів соціального, економічного, організаційного і виховного характеру, які вже існують.

Не менш важливо піклуватися про ефективність профілактики та її дієвість. Під час організації профілактики насамперед треба враховувати характер правопорушень, їх причини (недоліки в економічній, організаційній, правовій, виховній сферах діяльності), дані прогнозування стану навколишнього природного середовища на близьку і тривалу перспективу.

Важливим профілактичним заходом в екологічній сфері є формування сталої еколого-правової свідомості людини. Адже всі екологічні правопорушення завжди учиняються людиною:

- господарським керівником,

- іншою посадовою особою,

- просто громадянином.

Тому екологічне виховання людини є неодмінною умовою запобігання екологічним правопорушенням.

17.2

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме 17.1 Профілактика екологічних правопорушень:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -