<<
>>

Тема 3.4. Закономірності розвитку світового господарства

Контрольні запитання і завдання

 1. Які чинники лежать в основі об\'єднання національних господарств у світове господарство? У чому Ви вбачаєте відмінності між світовим господарством початку ХХ сторіччя і сучасним? Назвіть основні сучасні тенденції.
 2. Розкрийте сутність міжнародного поділу праці як основи формування світового господарства.
 3. Охарактеризуйте структуру світової торгівлі та світового ринку товарів та послуг.
  Як ви розумієте позитивне і негативне сальдо зовнішньоторговельного обороту? Розкрийте зміст і цілі політики протекціонізму і фритредерства.
 4. Як ви розумієте теорії абсолютних та порівняльних переваг? Визначите їх місце в світогосподарських зв\'язках.
 5. Із чим пов\'язана міжнародна міграція капіталу і в яких формах вона протікає?
 6. Що лежить в основі міграції трудових ресурсів? Для розвинених країн приток мігрантів благо або зло?
 7. Що таке економічна інтеграція і чим вона відрізняється від традиційних форм економічних стосунків?
 8. Що ви розумієте під "плаваючим" валютним курсом? Розкрийте поняття «конвертована валюта»?
 9. Як відбувається міжнародна передача технологій?
 10. Перерахуєте глобальні економічні проблеми й охарактеризуйте їх. Назвіть форми міжнародного співробітництва у вирішенні цих проблем.

Тестові завдання

Причина виникнення і розвитку міжнародних економічних відносин - це:

а) відмінності в наділені країни чинниками виробництва;

б) міжнародний розподіл праці;

в) міжнародна конкуренція;

г) науково-технічний прогрес.

Міжнародний розподіл праці - це

а) стосунки між різними господарюючими суб\'єктами усередині країни з приводу виробництва і продажу експортних товарів;

б) система або спосіб організації спільного виробництва, при якому підприємства різних країн спеціалізуються на виробництві товарів і послуг і обмінюються ними;

в) комплекс економічних відносин між країнами в системі світового господарства;

г) всі відповіді правильні.

Прогресивна структура світової торгівлі виражається в:

а) зниженні питомої ваги послуг;

б) збільшенні частки сировини;

в) зростанні частки трудомісткої продукції;

г) зростанні питомої ваги високотехнологічної готової продукції.

Відношення експорту (імпорту) на душу населення певної країни характеризує:

а) динаміку зовнішньої торгівлі;

б) ступінь відвертості економіки;

в) рівень конкурентоспроможності;

г) рівень спеціалізації та кооперації.

До тарифних засобів захисту національного ринку відносяться:

а)              реєстрація учасників зовнішньоекономічної діяльності;

б) акцизні збори;

в) прогнозування обсягів імпорту;

г) все вищеперелічене.

Основна міжнародна організація з регулювання міжнародної торгівлі - це:

а) ООН;

б) НАФТА;

в) СОТ;

г) МВФ.

Основна мета вивозу капіталу з країни:

а) уникнення інфляції в країні;

б) кредитування вивозу товарів і послуг;

в) отримання прибутку на вивезений капітал;

г) розбіжність попиту і пропозиції на ринку капіталів певної країни.

Нові індустріальні країни змогли вирватися вперед за рахунок:

а) розширення вивозу сировини;

б) збільшення числа зайнятих;

в) швидкого розвитку високотехнологічного виробництва;

г) зниження ефективності капіталовкладень.

Позитивні наслідки глобализаційних процесів виявляються:

а) у нерівномірності розподілу переваг від глобалізації в розрізі окремих галузей національної економіки;

б) у можливій децентралізації національної економіки;

в) у можливості переходу контролю над економікою окремих країн від їх урядів в інші руки, зокрема до сильніших держав, ТНК або міжнародним організаціям;

г) у поглибленні спеціалізації та міжнародного розподілу праці.

Міжнародна економічна інтеграція - це:

а) посилення взаємозв\'язку і взаємозалежності економік окремих країн, вплив міжнародних економічних відносин на національні економіки, участь країн в світовому господарстві;

б) зближення і взаємопристосування національних економік, введення їх в єдиний відтворювальний процес в інтернаціональних масштабах;

в) посилення взаємозалежності і взаємовпливу різних сфер і процесів світової економіки, що виражається в поступовому перетворенні світового господарства на єдиний ринок товарів, послуг і чинників виробництва;

г) втручання міжнародного капіталу у внутрішні справи слаборозвинених країн.

Головним чинником, що зумовив «демографічний вибух» в світі, є:

а) специфічна суперечлива взаємодія і переплетення прогресу і відсталості в країнах світу, що розвиваються;

б) зниження дитячої смертності в світі;

в) розширення масштабів продовольчого постачання населення в країнах, що розвиваються;

г) панування традиційних моральних, релігійних та інших уявлень у сфері відтворення населення.

Завдання

1. Задані виробничі можливості країн:

Країна Автомобілі (тис. шт) Трактори (тис. шт)
Росія 80 120
Україна 160 120

Відомі структури споживання до встановлення торгівлі в Росії 40А : 60Т, а в Україні 80А : 60Т. Визначите структури споживання після встановлення торгівлі у двох країнах. Побудуйте криві виробничих і торгових можливостей, визначите умови світової торгівлі.

 1. Попит на робототехніку в Таїланді описується виразом D = 800 - 40P, а пропозиція S = 40P - 400. Визначте величину імпорту робототехніки до Таїланду при світовій ціні 10 тис. у. о.
 2. Визначити фактичний рівень митного тарифу, якщо структура вартості готової продукції 75% матеріалів і 25% доданої вартості. Розміри мита на готову продукцію - 25%, а на матеріали - 15%.
 3. При введенні тарифу в країні ціна зросла з 56 до 60 у. о., обсяг національного виробництва збільшився з 4000 до 4400 одиниць. У той же час обсяг споживання зменшився з 6400 до 5600 одиниць. Оцініть дію встановлення нових тарифних цін на виробників, державу і країну.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.4. Закономірності розвитку світового господарства:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -