<<
>>

Порядок обрання та правила виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання та тематика контрольних робіт з дисципліни Порядок обрання студентом заочної форми навчання теми контрольної роботи з дисципліни «Економічна теорія»

Контрольна робота виконується у формі реферату із самостійною розробкою студентом однієї з наведених далі тем. Більшість з них є заліковими питаннями, за якими складається іспит.

Тему контрольної роботи студент обирає згідно з останніми двома цифрами власної залікової книжки.

Наприклад:

№ 22105 - тема № 5,

№ 22150 - тема № 50,

№ 22151 - тема № 1,

№ 22176 - тема № 26,

№ 22199 - тема № 49,

№ 22200 - тема № 50.

Теми контрольної роботи з дисципліни

 1. Предмет і методи економічної теорії.
 2. Предмет і функції економічної теорії.
 3. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.
 4. Основні функції економічної теорії та методи дослідження економічних процесів.
 5. Процес суспільного виробництва.
 6. Фактори виробництва і суспільна праця.
 7. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації.
 8. Роль економічного прогресу в розвитку сучасної цивілізації.
 9. Економічна система суспільства і власність.
 10. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва.
 11. Економічні потреби і інтереси.
 12. Економічні потреби суспільства та їх взаємозв’язок з виробництвом. Економічні інтереси.
 13. Сучасний поділ праці.
 14. Сучасні тенденції розвитку суспільного поділу праці.
 15. Людина - основне джерело і критерій соціально-економічного прогресу.
 16. Людина як елемент продуктивних сил, суб’єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва.
 17. Багатство людського суспільства як результат і умова суспільно- економічного розвитку.
 18. Економічна сутність суспільного багатства.
 19. Характеристика товарного виробництва.
 20. Основні риси товарного виробництва.
 21. Товар і його властивості.
 22. Суперечності товарного господарства.
 23. Теорії вартості.
 24. Витратні концепції створення вартості.
 25. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.
 26. Гроші як економічна категорія.
 27. Функції грошей як загального еквіваленту.
 28. Концепції грошей і сучасні зміни в грошовому обігу.
 29. Еволюція товарно-грошових відносин у товарно-кредитні.
 30. Основні рушійні сили та економічні закони товарного виробництва.
 31. Закон вартості і його роль у розвитку товарного виробництва.
 32. Сутність ринку, його функції та умови формування.
 33. Ринкове господарство та його основні суб’єкти.
 34. Структура ринкової економіки та її моделі.
 35. Сучасний ринок, його структура і функції.
 36. Конкуренція і монополія у ринковій системі.
 37. Основи саморегулювання ринкової економіки.
 38. Економічна роль держави у ринковій економіці.
 39. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації.
 40. Співвідношення попиту та пропозиції. Ціноутворення.
 41. Витрати виробництва і прибуток.
 42. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності.
 43. Капітал і підприємництво.
 44. Підприємництво і підприємство (фірма).
 45. Підприємництво в умовах ринкового господарювання.
 46. Теоретичні основи економіки домогосподарства.
 47. Домогосподарство як один із суб’єктів ринкової економіки.
 48. Функції домогосподарства в ринковій економіці.
 49. Оптимальний план споживання домогосподарства в ринковій економіці.
 50. Основні              фактори,              що впливають на попит і пропозицію

домогосподарства в ринковій економіці.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Порядок обрання та правила виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання та тематика контрольних робіт з дисципліни Порядок обрання студентом заочної форми навчання теми контрольної роботи з дисципліни «Економічна теорія»:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -