<<
>>

Порядок, методи й критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з дисципліни «Економічна теорія»

Оцінку знань студентів з дисципліни здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, що є українським варіантом ECTS. Ця система базується на здійсненні поточного контролю на аудиторному занятті відповідно до його форми.

Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль.

Навчальним планом з дисципліни передбачено складання заліку у студентів денної форми навчання та екзамену у студентів заочної форми навчання. Для підсумкового оцінювання знань використовують 4-бальну національну шкалу і 100-бальну шкалу оцінювання ECTS.

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні заняття, а також самостійну роботу (написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання).

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують такі форми та методи контролю й оцінювання знань:

 • оцінювання знань студента під час практичних (семінарських) занять;
 • проведення проміжного контролю (опитування або письмові завдання);
 • проведення контролю знань за змістовими модулями, поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля;
 • написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання;
 • проведення підсумкового контролю - складання заліку або екзамену.

Загальна оцінка за змістовий модуль складається з поточних оцінок, яку

студент отримує під час практичних занять, і оцінок за змістові модулі. Загальна (модульна) оцінка з дисципліни визначається із середнього арифметичного оцінок за змістові модулі, оцінки за виконання індивідуальних завдань (написання рефератів для студентів денної форми навчання та контрольної роботи для студентів заочної форми навчання) та оцінки за результатами підсумкового заліку або екзамену.

Оцінювання знань студента здійснюється за такими критеріями:

 1. Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблеми, що розглядається.
 2. Ступінь засвоєння матеріалу навчальної дисципліни.
 3. Ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються.
 4. Уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій, розв\'язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних завдань та завдань, що винесені на розгляд в аудиторії.
 5. Логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять. Об’єктами поточного контролю є:

 • активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять;
 • виконання завдань на практичних заняттях;
 • виконання завдань поточного контролю.

Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 4-бальною системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів переводиться в систему оцінювання за шкалою ECTS (робота студентів заочної форми навчання на практичних заняттях оцінюється за 4- бальною системою).

Поточний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення рівня опанування студентом матеріалу лекційного модуля і вміння застосувати його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді письмового контролю (тестування). Поточний контроль проводиться у письмової формі по закінченню кожного зі змістових модулів. Знання оцінюються за системою оцінювання за шкалою ECTS (тестові завдання).

Тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів дозволяє ефективно й об’єктивно оцінювати успішність студентів. Критерії оцінювання тестових завдань залежать від їх типу.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Порядок, методи й критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з дисципліни «Економічна теорія»:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -