<<
>>

Вимоги до оформлення контрольної роботи студентами заочної форми навчання з дисципліни

Виконання контрольної роботи необхідне для систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Основи економічних теорій». Контрольна робота дозволяє студентам опанувати необхідними практичними навичками при вирішенні конкретних практичних завдань, розвитку навичок самостійної роботи й оволодіння методикою ведення наукових досліджень.

Метою виконання контрольної роботи є: закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами під час набуття теоретичних і практичних навичок.

При виконанні контрольної роботи студент повинен продемонструвати вміння у сфері науково-дослідної діяльності, роботи з готовими матеріалами, уміння творчого й оригінального вирішити постановлені завдання.

Контрольну роботу студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни з проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.

Контрольна робота включає наступні елементи наукового дослідження:

 • Практична значущість;
 • Комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання;
 • Використання сучасних теоретичних методологій і наукових розробок та досліджень за даною темою;
 • Застосування творчого підходу й відбиття власного бачення вирішення поставленого завдання.

Практична значущість полягає в обґрунтуванні реальності і її результатів для потреб практики. Під реальністю розуміється робота, що за своїм змістом відповідає існуючим проблемам і результати якої можуть бути використані для вирішення існуючих проблем.

Комплексний і системний підходи використовують для розкриття теми й полягають у тому, що предмет дослідження підлягає багатобічному вивченню: теоретичні положення, практичні рішення й наробітки, аналіз, шляхи й умови реалізації поліпшення. При цьому необхідно дотримувати взаємозв\'язок, послідовність і логічність викладу матеріалу; використати сучасні теоретичні методології, наукові розробки і дослідження по даній темі.

Контрольна робота може виконуватися у комп’ютерному наборі з представленням на кафедру дискети або бути написаною від руки. В останньому випадку писати треба розбірливо. Контрольна робота здасться студентом особисто на кафедру до початку сесії лаборанту для реєстрації у спеціальному журналі та передачі її викладачу на перевірку.

Контрольна робота повинна містити наступні розділи:

 1. Титульний аркуш містить:
 • назву Академії;
 • назву кафедри;
 • назву навчальної дисципліни;
 • назву теми роботи;
 • номер академічної групи, Ф.І.Б, керівник;
 1. Зміст або план роботи передбачає такі розділи: виступ, основна частина (2-3 питання), висновки, список використаних літературних джерел. План відбиває назви розділів (параграфів і т.п.) письмової роботи, які розкривають її зміст.
 2. Вступ. Вступ розкриває сутність, стан наукового завдання і його значення. Тут же вказують мету й завдання дослідження, актуальність обраної теми, предмет та об’єкт дослідження.
 3. Основна частина. Розкриває наукове дослідження й відповідає обраній темі, вступу й висновкам (1, 2 та 3 питання).
 4. Висновки. У висновках указуються результати, отримані при проведенні дослідження, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів дослідження.
 5. Список літератури. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або заголовків. Оформлення відбувається в такому порядку:
 • нормативно-правові акти (Конституція України, Закони, ГОСТ, ДСТУ і т.д.)
 • використана література (у т.ч. періодична);
 • література на іноземних мовах;
 • Інтернет джерела з обов\'язковою вказівкою, яка інформація утримується на цьому сайті (порталі). Не допускається вказівка пошукових сайтів.
 1. Додатки. У додатки можуть входити різноманітні таблиці, ілюстрації, схеми, діаграми й т.д.
  Оформлення виконується в такий спосіб: після списку літератури ідуть додатки. Нумерація додатків відбуваються шляхом використання заголовних букв алфавіту (А, Б, В...), які розмішують праворуч угорі.
 2. Вимоги до оформлення. Обсяг роботи 20 друкованих сторінок, шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал, відступ 1,5; поля: верхнє й нижнє - 20 мм, ліве - 35 мм, праве - 1 мм. Оформляється згідно з «Методичними вказівками та вимогами до оформлення рефератів, курсових, дипломних, магістерських робіт», розроблених і затверджених кафедрою.

Рукописний варіант роботи. Загальний обсяг роботи становить не менше 24-х сторінок учнівського зошиту (кольорову обкладинку треба зняти, титульний аркуш необхідно оформляти на світлому папері).

Всі сторінки нумерують праворуч угорі. Винятком є титульний аркуш та зміст, тому нумерація починає із цифри «3». Нумеруються усі сторінки, починаючи з титульного аркушу, який вважають першою сторінкою (без нумерації). Тут вгорі пишуть назву Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, нижче наводиться назва Академії (ХНАМГ), найменування кафедри (кафедра економічної теорії), назва дисципліни, що вивчається, номер теми контрольної роботи та її назва, прізвище, ім’я та по батькові студента, назва факультету (заочний), курс, група, прізвище викладача, рік навчання.

Контрольна робота може виконуватися у комп’ютерному наборі, на друкарській машинці або написаною від руки. В останньому випадку писати треба розбірливо. Контрольна робота здасться студентом особисто на кафедру до початку сесії лаборанту для реєстрації у спеціальному журналі та передачі її викладачу на перевірку.

Роботи, які не відповідають вимогам кафедри, виконані неохайно, потребують виправлень, повертаються студентам до заліку або екзамену, для усунення недоліків.

Виправлення треба виконувати на окремих аркушах, які вкладаються у відповідні розділи контрольної роботи. Виправлену контрольну роботу студент вдруге здає на кафедру для повторної перевірки викладачем.

Після одержання студентом поточної інформації з дисципліни на лекціях, практичних заняттях, а також шляхом самостійного вивчення більшості з рекомендованих далі літературних джерел, а також за умов позитивної оцінки контрольної роботи студент допускається до здавання заліку або екзамену.

Зразок оформлення титульного аркушу

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства

Кафедра економічної теорії

Контрольна робота з дисципліни «Економічна теорія»

Тема № 12. Економічні потреби суспільства та їх взаємозв’язок.

Економічні інтереси.

Виконавець:

студент заочного факультету 3-го курсу група ЄОНСЗП - 1 Петренко Іван Миколайович (залікова книжка № 22512) Викладач:

Харків - 20 85

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Вимоги до оформлення контрольної роботи студентами заочної форми навчання з дисципліни:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -