<<

Залікові питання для студентів денної форми навчання та екзаменаційні питання для студентів заочної форми навчання

 1. Виникнення економічної теорії.
 2. Предмет, структура і функції економічної теорії.
 3. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства.
 4. Виробництво, як процес суспільної праці.
  Фактори виробництва.
 5. НТР та ефективність суспільної праці.
 6. Формулювання основ постіндустріальної цивілізації.
 7. Зміст економічної системи та її структурні елементи.
 8. Відносини власності та новітні тенденції в їх розвитку.
 9. Економічні потреби та інтереси.
 10. Суспільний поділ праці - джерело соціально-економічного розвитку.
 11. Людина як джерело і критерій соціально-економічного прогресу.
 12. Сутність багатства людського суспільства.
 13. Характеристика товарного виробництва.
 14. Товар та його властивості.
 15. Теорії вартості.
 16. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.
 17. Функції грошей як загального еквівалента.
 18. Ринкове господарство та його основні суб’єкти.
 19. Сучасний ринок, його структура і функції.
 20. Конкуренція і монополія в ринковій системі.
 21. Мікроекономічний рівень господарювання.
 22. Економічна природа попиту та пропозиції.
 23. Фактори, що визначають попит та пропозицію.
 24. Еластичність попиту та пропозиції.
 25. Сутність ціноутворення.
 26. Фактори та методи ринкового ціноутворення.
 27. Вироби виробництва і прибуток.
 28. Капітал і підприємництво.

 1. Підприємство в умовах ринкового господарства.
 2. Макроекономічний рівень господарювання і система національних рахунків.
 3. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.
 4. Макроекономічна нестабільність. Безробіття, інфляція та їх вимірювання.
 5. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.
 6. Земельна рента.
 7. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні.
 8. Бюджетна система.
 9. Кредитно-грошова та валютна системи.

3 8.

Державна політика доходів.
 1. Сутність і механізм розподілу доходів.
 2. Заробітна плата і доходи від індивідуальної трудової діяльності.
 3. Сімейні доходи і структура їх використання.
 4. Об’єктивна необхідність і реальні можливості переходу України до ринкової економіки.
 5. Формування економічних передумов переходу до соціально орієнтованого ринкового господарства.
 6. Соціально-економічна політика Української держави в період ринкової трансформації суспільства.
 7. Формування і закономірності розвитку міжнародної економіки.
 8. Суть і форми міжнародних відносин.
 9. Міжнародна економічна інтеграція.
 10. Економічні аспекти глобальних проблем.
 11. Економічна теорія підґрунтя економічної політики.
 12. Економічна роль держави.
 13. Політика державного регулювання економіки.
 14. Податково-бюджетна політика держави.
 15. Становлення економічної теорії як науки.
 16. Трактування розвитку економічних теорій в сучасних моделях.
 17. Класифікація теорії і напрямків світової економічної думки.

<< |
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Залікові питання для студентів денної форми навчання та екзаменаційні питання для студентів заочної форми навчання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -