<<
>>

Зразок екзаменаційного білету Харківська Національна Академія Міськог

Господарства

(назва навчального закладу)

Спеціальність ЕОНС

Навчальний предмет              Ек ономічна              теорія

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

 1. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії.
 2. Витрати виробництва й прибуток.
 3. Тести.
 4. Задача.

Оцінювання знань студента за 4-бальною шкалою:

 1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен:
 • укластися у встановлений термін підготовки відповіді;
 • викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, зв\'язано й обґрунтовано;
 • уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її й обґрунтувати ухвалене рішення;
 • відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії без зауважень.
 1. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен:
 • укластися у встановлений термін підготовки відповіді;
 • викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно;
 • не утрудняться у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;
 • уміти обґрунтувати ухвалене рішення;
 • добре відповідати на запитання екзаменаторів.
 1. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен:
 • викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;
 • розібратися в запропонованій ситуації й розробити пропозиції щодо її вирішення;
 • добре відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії;

• допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути правильні.

 1. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті.

Оцінювання знань за 4-бальною системою за національною шкалою:

Оцінку „відмінно ” ставлять, коли студент дає абсолютно правильні відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів.

При виконанні практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.

Оцінка „дуже добре ”. Теоретичні запитання розкрито повністю на основі програмного і додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу.

Оцінка „добре ”. Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено відповідно до вимог. Практичне завдання виконано взагалі правильно, але мають місце окремі неточності.

Оцінка „задовільно ”. Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускатися помилок.

Оцінка „задовільно (достатньо) ”. Теоретичні питання розкрито неповністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання студент припускається значної кількості помилок та зіштовхується зі значними труднощами.

Оцінка „незадовільно ”. Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні.

Оцінка „незадовільно ”. Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може виконати практичні завдання.

Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів

Оцінка за національною шкалою Визначення назви за шкалою ЕСТS ЕСТS

оцінка

% набраних балів
ВІДМІННО Відмінно - відмінне виконання лише з незначними помилками А більше 90-100

ДОБРЕ

Дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками В більше 80-90 включно
Добре - загалом правильна робота з певною кількістю грубих помилок С більше 70-80 включно

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків D більше 60-70 включно
Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії Е більше 50-0 включно

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно* - потрібно попрацювати перед тим, як перескласти тест ЕХ більше 25-50 включно
Незадовільно ** - необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля F від 0-25 включно

* З можливістю повторного складання

** З обов ’язковим повторним курсом

Порядок, методи й критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів заочної форми навчання як при поточному, так і при підсумковому контролі відбувається за 4-х бальною системою.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Зразок екзаменаційного білету Харківська Національна Академія Міськог:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -