<<
>>

Зразок тестового модульного завдання

Варіант №1 Виберіть єдино правильну відповідь.

Яка економічна школа першою поставила одну з основних проблем економіки - проблему рівноваги системи:

а) історична;

б) класична;

в) неокласична;

г) меркантилісти.

Виберіть найбільш точне визначення економічної теорії:

а) наука про управління економікою;

б) наука про проблеми дефіциту і вибору;

в) суспільна наука, що вивчає мікро- і макроекономіку;

г) суспільна наука про проблеми якнайповнішого задоволення потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Лінія виробничих можливостей показує:

а) точні кількості 2 товарів, які суспільство має намір виробляти;

б) кращу з можливих комбінацій 2 товарів;

в) альтернативну комбінацію товарів за наявності певної кількості ресурсів;

г) час, коли вступає в дію закон спадної продуктивності чинників виробництва.

Має сенс підвищувати ціну на товари при еластичності попиту:

а) 0,3;

б) 1;

в) 2,1;

г) 0,2.

Відповідайте: правильне або неправильне твердження.

  1. Економіка не є точною наукою, але вона може використовувати статистичні методи аналізу для дослідження багатьох конкретних проблем.
  2. Політика, орієнтована на зростання ефективності та рівність, легко досяжна і не вимагає великих фінансових витрат.
  3. Найліквідніші активи - це земля і нерухомість.

Стисло відповідайте на питання.

  1. Як ви думаєте, чому виникла необхідність виникнення економіки як самостійної

науки?

  1. Опишіть в короткій формі, що вивчає економічна теорія.
  2. Назвіть показники, які вимірюють сукупний суспільний продукт.

Задача.

За 8 годин робітник виготовляє 8 виробів. Як зміниться величина вартості одного виробу і всіх виробів, якщо продуктивність праці зросте в двічі? Як зміниться величина вартості одного виробу і всіх виробів, якщо інтенсивність праці зросте в 1,5 рази?

Проведення підсумкового контролю. Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки з поточного контролю знань за змістовими модулями. За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу до підсумкового контролю допускають студентів, які набрали в сумі за всіма змістовими модулями більше 50% балів від загальної кількості з дисципліни.

Для підсумкового оцінювання знань використовують              4-бальну

національну шкалу і 100-бальну шкалу оцінювання ECTS. Підсумок є сумою накопичених балів за трьома поточними змістовими модулями та заліку в письмовій формі (тестування), а також екзамену для студентів заочної форми навчання за екзаменаційними білетами, які містять два теоретичні питання, тести і задачу.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Зразок тестового модульного завдання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -