<<
>>

Контрольні модульні роботи

Модульна контрольна робота виконується студентами письмово в аудиторії. Модульна контрольна робота № 1—3 включає три завдання, а модульна контрольна робота № 4 лише два завдання:

Завдання 1.

Дати відповіді на два запитання з наведеного

НИЖЧЕ ПЕРЕЛІКУ.

Модуль І. Теоретична основа функціонування грошей

1. У чому полягає суть грошей?

2. У чому полягає необхідність грошей?

3. Які основні етапи розвитку форм вартості грошей?

4. Що таке ціна, вартість і купівельна спроможність грошей?

5. Які основні етапи еволюції грошей?

6. Що виражають і як реалізуються функції грошей?

7. Назвіть, якими властивостями повинні бути наділені гроші.

8. Що являють собою функціональні форми грошей та як виражається їхня ліквідність?

9. Поясніть сутність «грошового обороту» та «грошового обігу».

10. Як визначаються грошові агрегати банківською статистикою України?

11. Що таке національний доход і національний продукт?

12. Як здійснюється балансування національного доходу і національного продукту через внутрішній і зовнішній грошові ринки?

13. Які фактори впливають на швидкість обігу грошей?

14. Яка кількість грошей необхідна для обігу?

15. Грошовий ринок: сутність, суб’єкти, об’єкт, інструменти.

16. У чому полягає спільність і відмінність ринку грошей і ринку капіталів? Які їх функції?

17. У чому полягає зміст попиту на гроші, яка його структура і фактори, що визначають його параметри?

18. Чим є попит на гроші як на форму багатства?

19. У яких випадках попит на гроші можна вважати еластичним?

20. Які особливості формування попиту грошей в умовах перехідної економіки?

21. Якими є загальні принципи формування пропозиції грошей?

22. Які фактори впливають на зростання в обігу грошової маси?

23. Як формується рівновага на грошовому ринку?

24. Чим є механізм саморегулювання грошового ринку?

25.

Якими є важелі державного регулювання грошового ринку?

26. Якими є особливості формування ринку грошей в економіці України?

27. Поняття ролі грошей та її відмінність від функцій грошей.

28. Поняття «нейтральності грошей».

29. Еволюція ролі грошей в економіці країни.

30. Абстрактна теорія грошей та її напрями.

31. Монетаристська теорія грошей.

32. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей.

33. Внесок М. І. Туган-Барановського в розвиток теорії грошей.

34. Грошово-кредитна політика в світлі сучасних монетаристських те-

Модуль II. Механізм функціонування грошової системи

35. Що таке грошова система?

36. Які основні елементи грошової системи?

37. Які основні типи грошових систем існують?

38. У чому полягає грошово-кредитна політика центрального банку?

39. Що являє собою і як формується ставка обов’язкового резерву?

40. Як саме здійснюється емісія грошей через кредитний мультиплікатор?

41. Хто є емітентом грошей?

42. Як пов’язані між собою інвестиційний процес і процес збереження?

43. Як впливають інвестиції на динаміку національного доходу й зайнятості?

44. Що таке «сеньйораж»?

45. У чому полягає суть інфляції? Яка різниця між відкритою і прихованою інфляцією?

46. Яким чином класифікуються форми інфляції відповідно до темпів та змісту інфляційного процесу?

47. Яким чином інфляція пов’язана з емісійним процесом?

48. Яким чином впливає інфляція на розвиток макроекономічних процесів?

49. Якою мірою інфляція пов’язана з безробіттям?

50. Які особливості інфляційного процесу в Україні?

51. У чому полягає зміст грошових реформ і реалізація яких функцій покладається на них?

52. За якими принципами здійснюється класифікація грошових реформ?

53. У чому полягає зміст і в яких випадках застосовуються реформи паралельного типу? Які їх недоліки і переваги?

54. Якими є основні напрями та зміст структурної перебудови грошових систем країн з перехідною економікою?

55. Які особливості проведення грошової реформи в Україні?

56.

Які складові валютної системи?

57. Що являє собою валюта як економічне поняття?

58. Що являє собою валютний курс як економічна категорія?

59. Які функції виконує валютний курс?

60. Які фактори впливають на визначення валютного курсу?

61. У чому полягає специфіка валютного ринку?

62. Якою є структура валютного ринку та які функції ним виконуються?

63. Якими є основні форми валютних операцій?

64. Якими є механізми запобігання валютному ризикові?

65. Яке місце в механізмі валютного регулювання посідає платіжний баланс?

66. Як забезпечується валютна конвертованість, які її механізми?

Модуль III. Теоретична основа функціонування кредиту

67. У чому сутність кредиту? Які існують дискусії щодо сутності кредиту?

68. Які загальні передумови формування кредитних відносин?

69. Які основні принципи організації кредитних відносин?

70. Якими є форми кредиту?

71. Якими є види кредиту і за якими критеріями вони виокремлені?

72. Як класифікується банківський кредит?

73. Які існують теоретичні концепції кредиту?

74. Що таке економічні межі кредиту?

75. Якими є стадії та закономірності руху кредиту?

76. Яка роль кредиту в ринковій економіці?

77. Що представляють і як визначаються позичковий процент та його норма?

78. Чим обумовлена сплата позичкового процента?

79. Як формується норма відсотка і які чинники впливають на її параметри?

80. Які використовуються вимірники процента?

81. Що представляє собою вимірник процентних ставок — дохід — на момент погашення?

82. У чому сутність визначення доходу за купонною облігацією?

83. У чому особливості обчислення процентної ставки як дисконтного доходу?

84. Коли доцільно застосовувати складні проценти? Напишіть формулу для їх визначення.

85. Що таке процентна маржа?

86. Яким є зміст поняття «портфель фінансових активів»?

87. В чому сутність теорії вибору портфеля активів?

88. Від чого залежить поведінка ринкових процентних ставок?

89. Що таке ризикова структура процентних ставок та від яких чинників вона залежить?

90. Що таке строкова структура процентних ставок та від яких чинників вона залежить?

91.

Які використовуються теорії для пояснення взаємозв’язку між процентними ставками на цінні папери з різними строками погашення?

92. Які існують види фінансових інструментів залежно від термінів платежів за процентами?

93. Які існують способи нарахування процентів?

94. Як розраховуються прості проценти?

95. Яка особливість актуарного методу нарахування процентів при часткових платежах для погашення позички?

96. Яка особливість «правила торгівця» як методу нарахування процентів при часткових платежах для погашення позички?

97. Яка роль процента для розвитку кредитних відносин?

98. У чому зміст і якою є структура кредитних відносин?

99. Як впливають кредитні відносини на розвиток макроекономічних процесів?

100. Якими є прикладні функції кредиту та на підставі яких форм вони реалізуються?

101. Яким є зміст поняття «кредитні гроші» та на базі яких функціональних форм вони себе реалізують?

102. Проблеми розвитку кредитних відносин в Україні?

103. Перспективи розвитку кредитних відносин в Україні?

Модуль IV. Кредитна система та фінансове посередництво

104. У чому полягає економічне призначення діяльності фінансових посередників?

105. У чому відмінність небанківських фінансово-кредитних установ від банків?

106. У чому полягають функції небанківських фінансово-кредитних установ?

107. У чому полягає функціональна відмінність інвестиційних фондів від фінансових компаній?

108. Що стримує розвиток кредитної кооперації в Україні?

109. Охарактеризуйте діяльність небанківських кредитно-фінансових установ в Україні.

110. Які переваги фінансового посередництва?

111. Що таке банківська система?

112. Функції банківської системи.

113. Які особливості побудови банківської системи України?

114. Як можна відрізнити спеціалізований банк від небанківської кредитно-фінансової установи?

115. За якими принципами будується дворівнева банківська система?

116. Що таке комерційний банк?

117. За якими ознаками класифікуються комерційні банки?

118.

У чому полягає суть активних операцій банку?

119. В чому полягає суть пасивних операцій банку?

120. Баланс комерційного банку, його зміст та структура.

121. Статутний фонд комерційного банку та порядок його формування.

122. Що належить до позичених коштів комерційних банків?

123. Як здійснюється міжбанківське кредитування?

124. Що таке кредитний ризик?

125. Як здійснюється мінімізація кредитних ризиків?

126. Яким вимогам повинно відповідати забезпечення кредиту?

127. Процентна ставка за банківськими кредитами.

128. Назвіть основні види доходів та витрат комерційного банку.

129. Що таке банківська послуга?

130. Регламентація капіталу комерційних банків.

131. Прибутковість банку та показники її вимірювання.

132. Становлення комерційних банків в Україні.

133. Походження центральних банків.

134. Яку роль відіграє центральний банк у формуванні пропозиції грошей?

135. У чому полягає незалежність центрального банку і яке значення вона має?

136. Якими є основні функції центрального банку?

137. Як здійснюється банківський нагляд?

138. Якими є структура і зміст механізмів регулювання грошового обігу?

139. Особливості створення та діяльності Національного банку України.

140. Особливості функціонування центрального банку Японії.

141. Охарактеризуйте організаційну структуру ФРС США.

142. Охарактеризуйте Європейську систему центральних банків.

143. Що таке міжнародні валютно-кредитні установи та яке їх призначення?

144. Дайте характеристику міжнародним регіональним валютно- кредитним організаціям.

145. Охарактеризуйте основні інструменти фінансування, що застосовує у своїй діяльності ЄБРР.

146. Яке місце в системі міжнародного валютного регулювання посідає МВФ?

Завдання 2. Визначення термінів: три поняття з наведених у

ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКАХ ЗА КОЖНОЮ ТЕМОЮ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ВІДПОВІДНОГО МОДУЛЯ.

Завдання 3. Задача: типова задача в розрізі тем, які належать

до ВІДПОВІДНОГО МОДУЛЯ.

ТИПОВИЙ ВАРІАНТ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Модульна контрольна робота № 1

Завдання 1.

Дайте відповіді на поставлені питання:

1. Які основні етапи еволюції грошей?

2. Як формується рівновага на грошовому ринку?

Завдання 2. Дайте визначення термінів: гроші, грошовий оборот, ГРОШОВИЙ РИНОК.

Завдання 3. Задача.

Користуючись наведеними умовними даними, розрахувати загальний обсяг грошової маси та динаміку окремих її складових за практикою оцінки грошової маси в Україні. Відповідь обґрунтувати.

Дані для розрахунку Сума на початок року, тис. у. 0. Сума на кінець року, тис. у. 0.
Кількість готівки на руках у населення 900 1000
Кількість готівки в касах підприємств та організацій 1200 1400
Кількість готівки в касах комерційних банків. 3500 3400
Залишок коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків 4200 4550
— у тому числі обов’язкові резерви 2100 2220
Залишок коштів на депозитних рахунках до запитання в комерційних банках 2100 3370
Залишок коштів на строкових депозитних рахунках 4480 5400
Цінні папери власного боргу банків 1500 1650

<< | >>
Источник: Левченко Л. В.. Гроші та кредит. Навч. посіб — К.,2011. — 224 с.. 2011

Еще по теме Контрольні модульні роботи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -