<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Контрольні запитання

 1. В чому полягає відмінність між короткостроковим та довгостроковим періодом?
 2. Що таке виробнича функція?
 3. В чому полягає закон спадної віддачі факторів виробництва?
 4. В чому відмінність між граничним та середнім продуктом?
 5. Що являє собою ізокванта?
 6. Які властивості граничної норми технологічного заміщення?
 7. Що таке ізокоста?
 8. Які властивості має ізокоста?
 9. Що таке ефект масштабу?
 10. Як визначити оптимальне положення виробника?
 11. Які існують види витрат в короткостроковому періоді?
 12. Чи розглядаються постійні витрати в довгостроковому періоді?
 13. Як побудувати криву довгострокових середніх витрат?
 14. Що таке сукупний дохід?
 15. Які існують види прибутку?

Контрольні тести

 1. Короткостроковим періодом називається:

а) період часу, протягом якого всі фактори виробництва розглядаються як змінні;

б) період часу, протягом якого всі фактори виробництва розглядаються як постійні;

в) період часу, протягом якого одна частина факторів виробництва постійна, а інша — змінна;

г) період часу, протягом якого попит на фактори виробництва надзвичайно високий.

 1. Виробнича функція показує:

а) які витрати потрібно здійснити на той або інший обсяг випуску;

б) найбільш вигідний для підприємства випуск при даних цінах на ресурси;

в) максимальна кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення ресурсів;

г) мінімальну кількість продукції, яку можна одержати, використовуючи дане сполучення ресурсів.

 1. Які з перерахованих властивостей не характеризують ізокванту?

а) ізокванти мають спадний нахил;

б) дві ізокванти не перетинаються;

в) ізокванта, розташована вище іншої ізокванти, відповідає меншому обсягу випуску продукції;

г) ізокванти опуклі до початку координат.

 1. Ізокоста — це лінія, що вказує:

а)              безліч комбінацій цін на ресурси;

б)              безліч комбінацій ресурсів, які могли б бути придбані підприємством при певній сумі видатків;

в) безліч комбінацій ресурсів, які можуть бути використані у виробництві одного продукту;

г) безліч всіх комбінацій ресурсів, які забезпечують однаковий випуск продукції.

 1. Рівновага виробника на графіку перебуває в точці:

а)              перетину ізокванти та ізокости;

б)              дотику ізокости до ізокванти;

в)              дотику двох сусідніх ізоквант;

г) дотику двох сусідніх ізокост.

 1. Економічні витрати необхідно визначати як:

а)              витрати фірми на придбання сировини та трудових ресурсів;

б)              компенсацію, що повинна бути виплачена власникам сировинних ресурсів, щоб спонукати останніх пропонувати ресурси й у майбутньому;

в)              оплату будь-яких зобов’язань фірми, що приводять до зняття з її рахунку коштів;

г) витрати на модернізацію капітального устаткування.

 1. Принципове значення явних і неявних витрат полягає в тому, що:

а)              явні витрати не враховують, а неявні враховують видатки на капітальне устаткування;

б)              явні витрати пов’язані з виплатами грошей за ресурси з рахунку фірми у банку, а неявні ні;

в)              неявні витрати не можуть бути вимірювані в грошовій формі;

г) явні витрати виміряються з погляду втраченої можливості альтернативно одержувати реальний фізичний продукт, а неявні — з погляду втраченої вартості цього реального продукту.

 1. Витрати, які змінюються зі зростанням випуску продукції, називаються:

а)              граничними витратами;

б)              середніми витратами;

в)              постійними витратами;

г) змінними витратами.

 1. Петров хоче знати, наскільки зростуть його загальні витрати, якщо він збільшить виробництво на одну одиницю. Йому необхідно знати:

а)              середні постійні витрати;

б)              витрати на одиницю продукції;

в)              граничні витрати;

г) середні загальні витрати.

 1. У довгостроковому періоді:

а)              всі витрати — змінні;

б)              змінними витратами є загальні витрати;

в)              немає постійних витрат;

г) «а» і «б».

Задачі

Задача 1. Фірма нарощує обсяги виробництва устаткування від 0 до 5 од. на тиждень. Її постійні витрати складають 50 тис. грн, а змінні представлені в таблиці:

Обсяги продукції, год./тижд. 0 1 2 3 4 5
Змінні витрати, тис. грн 0 32 48 82 140 228

Обчисліть сукупні витрати фірми (ТС), граничні витрати (МС), а також всі види середніх витрат (AVC, AFC, АТС) і заповніть наведену нижче таблицю.

Обсяг

виробництва

Q

Постійні

витрати

FC

Змінні

витрати

VC

Сукупні

витрати

TC

Граничні

витрати

MC

Середні витрати

AVC AFC ATC
1 2 3 4 5 6 7 8
 1. За даними таблиці побудуйте графіки: а) кривих FC, VC, ТС; б) кривих МС, AVC, AFC, АТС;
 2. Проаналізуйте зв’язок між динамікою кривих МС та АТС і AVC.
 3. На якому обсязі виробництва середні витрати AVC і АТС досягають мінімальних значень?
 4. В межах яких обсягів може працювати прибутково фірма, якщо ринкова ціна на її продукцію дорівнює 55 грн?
 5. На якому обсязі фірма буде максимізувати прибуток за ціною 55 грн?

Задача 2. Фірма несе постійні витрати (FC) на виробництво продукції в розмірі 45 тис.

грн. В таблиці наведені дані про динаміку середніх змінних витрат (AVC) на одиницю продукції при нарощуванні фірмою обсягу виробництва від 0 до 6 одиниць в тиждень:
Обсяг виробництва, од./тижд. 0 1 2 3 4 5 6
Середні змінні витрати, грн./од. 0 17 15 14 15 19 29
 1. Обчисліть величину сукупних (ТС) та граничних (МС) витрат виробництва.
 2. Обчисліть середні сукупні (АТС) та середні постійні (AFC) витрати на одиницю продукції.
 3. Накресліть графіки сукупних витрат: FC, VC, ТС, та середніх витрат на одиницю продукції (AVC, AFC, АТС), а також граничних витрат (МС).

Задача 3. Для виробництва продукту підприємство використовує 20 одиниць капіталу та 16 одиниць праці. Яка гранична продуктивність праці, якщо гранична продуктивність капіталу дорівнює 4 (ефект масштабу при цьому має сталий характер)?

Задача 4. На предметно-замкнутій ділянці механічного цеху підприємства виготовляються комплектуючі. Співвідношення між затратами праці та щоденним випуском подано в таблиці. Обчисліть середній та граничний продукт.

Витрати праці Сукупний продукт Середній продукт Граничний продукт
0 0
1 1
2 15
3 30
4 40
5 48
6 54
7 56
8 56

Задача 5.

В таблиці наведені дані про величину валового продукту ТР, ресурсів праця — L, капітал — К. Обидва ресурси є змінними. Ціна одиниці ресурсу праця складає 2 гривні, ресурсу капітал — 3 гривні, одиниці товару (продукту) — 50 коп.
Обсяг ресурсу праця, Ql TPL MPl -J

Обсяг ресурсу капітал, QR TP

1ГК

МРК АРК
1 10 1 21
2 18 2 39
3 24 3 54
4 29 4 66
5 33 5 75
6 36 6 81
7 38 7 84

а) Скільки одиниць праці і капіталу повинна використати фірма, щоб виробити з мінімальними витратами 99 одиниць продукції (товару), та яка величина цих витрат?

б) Скільки одиниць праці і капіталу повинна використати фірма, щоб одержати максимальний прибуток?

в) Загальний обсяг продукту (ТР), при якому фірма одержить максимальний прибуток, валовий дохід ^R) при цьому, валові витрати (ТС) та величину максимального прибутку.

Задача 6. В короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні витрати складають 2 грн, середні постійні — 0,5 грн. Визначте сукупні витрати фірми.

Задача 7. Орендна платня становить 20000 грн на рік, зарплата працівників 100000 грн, їхні граничні продукти дорівнюють МРК = 0,5, МРL = 1. Знайти оптимальне сполучення ресурсів.

Задача 8. При виготовлені 3 тис. столів на місяць граничні витрати зрівнялися з середніми змінними витратами. Як будуть змінюватися сукупні середні витрати зі збільшенням обсягу випуску?

Задача 9. Яким повинен бути річний випуск продукту, щоб відповідати рівню беззбитковості, якщо АТС = 5 + (Q — 5)2, а ціна товару 8 грн.

Задача 10. Граничний продукт праці складає 40 грн, капіталу — 60 грн. Ціна одиниці праці — 20 грн, капіталу — 30 грн. Чи забезпечується підприємством у даному випадку таке співвідношення ресурсів, яке дає йому максимальний прибуток? Мінімальні витрати?

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Контрольні запитання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -