<<
>>

Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники Контрольні запитання і завдання

 1. Охарактеризуйте суспільне виробництво та структуру сукупного суспільного продукту.
 2. Що таке відтворення? Дайте характеристику простого і розширеного відтворення.
 3. Дайте визначення системі національних рахунків.
  Назвіть основні макроекономічні показники в системі національних рахунків, надайте методику їх розрахунку та економічну сутність.
 4. Дайте визначення таких понять: валовий внутрішній продукт, кінцевий продукт, проміжний продукт, національний дохід.
 5. Назвіть основні методи розрахунку валового внутрішнього продукту.
 6. Як співвідносяться між собою такі економічні явища: особистий дохід, особисті заощадження, споживчі витрати населення?
 7. Що таке сукупний попит? Назвіть цінові та нецінові фактори сукупного попиту.
 8. Що таке сукупна пропозиція? Назвіть цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції.
 9. Що ви розумієте під економічною рівновагою? Чи досяжна повна рівновага в реальній економіці?

Тестові завдання

Серед переліку типів відтворення виберіть той, що відноситься до простого відтворення:

а) обсяг виробництва зменшиться;

б) обсяг виробництва не зміниться;

в) обсяг виробництва збільшиться;

г) обсяг виробництва має позмінні тенденції.

У чому полягає екстенсивний тип розширеного відтворення:

а) збільшення обсягу капітальних вкладень;

б) збільшення матеріаломісткості продукції;

в) збільшення обсягу виробництва за рахунок додаткових засобів виробництва і робочої сили;

г) збільшення продуктивності праці.

Що з переліченого не враховується при визначенні валового внутрішнього продукту (ВВП) як суми доходів:

а) непрямі податки;

б) рентні доходи;

в) амортизацію;

г) державні трансфертні платежі.

Яке визначення найповніше розкриває зміст категорії «валовий внутрішній продукт (ВВП)»?

а) це вся створена в країні упродовж року продукція;

б) це новостворена у сфері матеріального виробництва вартість, а також вартість послуг, наданих невиробничою сферою;

в) це сукупність створених упродовж року засобів виробництва;

г) це сукупність послуг, наданих невиробничою сферою.

Крива сукупного попиту відбиває відношення між:

а) рівнем цін і виробленим ВВП у реальному вираженні;

б) рівнем цін та сукупними видатками на купівлю товарів і послуг;

в) рівнем цін, який визначають покупці, і рівнем цін, що задовольняє продавців;

г) обсягами виробленого і спожитого ВВП.

Який із чинників переміщуватиме криву сукупного попиту вліво:

а) песимістичні оцінки людьми своїх майбутніх доходів;

б) заходи стимулюючої монетарної політики;

в) підвищення темпів економічного зростання в інших країнах - торговельних партнерах певної країни;

г) зростання реальної вартості фінансових активів, нерухомого майна та збільшення світового виробництва нафти (певна країна є імпортером нафти).

До цінових чинників, які визначають нахил кривої короткострокової сукупної пропозиції, не належи(а)ть:

а) залучення у виробництво додаткової робочої сили з нижчим рівнем кваліфікації;

б) екологічні нормативи та санкції;

в) розширення збуту на віддалених ринках;

г) додаткові витрати на підприємницьку діяльність або збільшення обсягу виробництва на менш ефективних підприємствах.

Крива сукупної пропозиції виражає залежність між:

а) рівнем цін і споживаним реальним ВВП;

б) рівнем цін і виробленим реальним ВВП;

в) спожитим і виробленим реальним ВВП;

г) рівнем цін та сукупними видатками на купівлю товарів і послуг.

Завдання

 1. Якщо валовий внутрішній продукт гіпотетичної економіки становив 15000 грошових одиниць у 2004 році, а в 2005 році - 15450 грошових одиниць, то який його темп зростання та темп приросту за цей період? Результат наведіть у відсотках.
 2. Визначити величини валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), національного доходу (НД), особистого доходу (ОД) та особистого доходу у розпорядженні (ОДР), якщо:

імпорт - 50 од.;

споживчі витрати - 250 од.;

державні витрати - 100 од.;

експорт - 40 од. ;

амортизація - 10 од.;

чисті інвестиції - 60 од.;

непрямі податки - 30 од;

особисті податки - 20 од.;

валовий прибуток - 200 од.;

податки на прибуток - 60 од.;

чистий (нерозподілений) прибуток - 120 од.;

трансфертні платежі - 50 од.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники Контрольні запитання і завдання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -