<<
>>

Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку Контрольні запитання і завдання

 1. Як Ви розумієте обмеженість ресурсів і безмежність потреб. Визначте основні напрямки впливу потреб на виробництво.
 2. Що таке крива виробничих можливостей?
 3. Які Ви знаєте системи організації господарського життя?
 4. Назвіть головні відмінності ринкової економіки від адміністративно- командної.
  Що ви розумієте під "змішаною" економікою?
 5. Охарактеризуйте основні моделі ринкової економіки.
 6. Яку структуру мають відносини власності? У чому полягає сутність історичної еволюції відносин власності?
 7. Розкрийте зміст та економічні переваги корпоративної форми власності.
 8. Покажіть роль і місце державної власності в соціально-орієнтованій ринковій економіці.
 9. Як змінюються місце і роль людини у процесі становлення і розвитку постіндустріальної цивілізації?

Тестові завдання

Потребами, які відповідають світовому рівню, є:

а) дійсні;

б) платоспроможні;

в) світові;

г) абсолютні.

Обмеженість ресурсів означає, що:

а) у суспільстві вони є в такій кількості, якої недостатньо для виробництва необхідних товарів і послуг;

б) з їх допомогою неможливе одночасне і повне задоволення всіх наявних потреб;

в) ресурсів вистачає тільки на виробництво предметів споживання;

г) всі відповіді правильні.

Лінія виробничих можливостей показує:

а) точні кількості 2 товарів, які суспільство має намір виробляти;

б) кращу з можливих комбінацій 2 товарів;

в) альтернативну комбінацію товарів за наявності певної кількості ресурсів;

г) час, коли вступає в дію закон спадної продуктивності чинників виробництва.

Економічні відносини проявляються через:

а) певні ролі, які виконують економічні суб\'єкти;

б) лінію поведінки суб\'єктів;

в) економічні інтереси людей;

г) мотиви людей.

Способи реалізації економічних інтересів утворюють:

а) економічні стосунки;

б) економічний статус людини;

в) економічний механізм певної системи;

г) економічну структуру суспільства.

Якщо економіка рухається по опуклій кривій виробничих можливостей вправо і вниз, то це означає, що:

а) альтернативні витрати знижуються;

б) альтернативні витрати збільшуються;

в) альтернативні витрати постійні;

г) немає правильної відповіді.

Який з приведених прикладів характеризує економічну систему?

а) система громадських організацій і партій;

б) форма власності на засоби виробництва і рівень продуктивних сил суспільства;

в) сукупність соціально-культурних інститутів;

г) механізм координації господарських обов\'язків.

Якщо економічна влада централізована, основним економічним суб’єктом виступає держава, ринок не виконує функцію регулятора економіки, а в поведінці економічних суб\'єктів загальний інтерес домінує над особистим, то це:

а)              ринкова економіка (чистий капіталізм);

б) змішана економіка;

в) традиційна економіка;

г) командна економіка.

Яке з визначень характеризує суть соціального-ринкового господарства?

а) регулювання економічних відносин на мікрорівні економічними законами ринку, а на макрорівні законами держави;

б) мінімум державного втручання в економіку;

в) досягнення високого рівня добробуту для переважної більшості членів суспільства в умовах економічних свобод і на основі конкурентного порядку;

г) націленість виробництва на забезпеченість населення товарами першої необхідності.

Панування машин і механізмів у виробництві є ознакою:

а) постіндустріальної цивілізації;

б) аграрної цивілізації;

в) індустріальної цивілізації;

г) інформаційної цивілізації.

Власність в економічному сенсі - це:

а) концентрація людської праці, яка представлена в речі;

б) приналежність речі людині;

в) система стосунків між людьми з приводу привласнення речей;

г) економічні стосунки між людьми (стосунки з приводу привласнення і відчуження економічних благ), які відображені в речі.

Права власності - це:

а) право застосування корисних властивостей блага для себе;

б) право вирішувати, хто і як забезпечуватиме використання блага;

в) право володіти результатами від використання блага;

г)              всі відповіді правильні.

Якщо яке-небудь майно взяте в оренду, то орендар:

а) є потенційним власником;

б) розпоряджається споживчою вартістю майна;

в) є повним власником;

г) розпоряджається цінністю цього майна (може продати його або подарувати).

Виділіть негативні прояви приватної власності для економіки в цілому:

а) майнова диференціація власників;

б) жорстка залежність добробуту власника від результатів виробничої діяльності;

в) сприяння розвитку заповзятості;

г) посилення конкурентної боротьби.

Повернення до державної власності приватизованих об’єктів є:

а) приватизацією;

б) націоналізацією;

в) денаціоналізацією;

г) реприватизацією.

Існування державної власності обумовлене:

а) наявністю капіталомістких і нерентабельних галузей;

б) необхідністю вирішення загальнонаціональних і соціальних завдань, підтримка рівня життя населення;

в) прагнення збільшити державні доходи;

г) всі відповіді правильні.

Що відбудеться з КВМ, якщо:

Завдання

1. Дана крива виробничих можливостей (КВМ).

а)              у галузі, що виробляє товар У, НТП дозволить збільшити кількість продуктів до 60 од.

б)              у галузі, що виробляє товар Х, залучення додаткових ресурсів дозволить збільшити кількість Х до 20 од.

в)              ці процеси відбудуться в обох галузях?

 1. У якійсь гіпотетичній країні виготовляються тільки два товари: велосипеди і пральні машини. Всі наявні ресурси використовуються повністю. Варіанти виробничих комбінацій приведені в таблиці.
 1. Накресліть криву виробничих можливостей.

Б) Відшукайте на графіку точку М (80 велосипедів і 30 пральних машин). Про що свідчить ця точка?

 1. Відшукайте на графіку точку N (30 велосипедів і 20 пральних машин). Про що свідчить ця точка?

Г) Знайдіть альтернативні витрати. Що показує їх динаміка?

Таблиця 1

Варіанти вибору Велосипеди (шт.) Пральні машини (шт.) Альтернативні витрати
А 100 0
В 90 10
С 75 20
D 55 30
Е 0 40

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку Контрольні запитання і завдання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -