<<
>>

Тема 1.3. Виробництво, його фактори та ефективність

Контрольні запитання і завдання

 1. Що є процесом праці? Якщо процес праці здійснюється в певній суспільній формі, то чим він виступає в цьому випадку?
 2. Що входить до складу продуктивних сил суспільства?
 3. Як впливає НТР на зміну місця і ролі людини в процесі виробництва?
 4. У чому полягає двоїстість процесу виробництва?
 5. Що ви розумієте під виробництвом і суспільним продуктом?
 6. У чому відмінність показника валовий суспільний продукт від чистого продукту або національного доходу?
 7. Розшифруйте поняття ефективність виробництва, назвіть основні її показники.
  Чому важливо враховувати соціальну ефективність виробництва?

Тестові завдання

Що не входить до складу засобів виробництва:

а)              робоча сила;

б)              предмети праці;

в)              засоби праці;

г) знаряддя праці.

З переліку визначень вкажіть те, яке характеризує робочу силу:

а)              те, на що направлена праця;

б)              те, чим людина впливає на предмет праці;

в)              доцільна діяльність людини;

г) здібність людини до праці.

Що не відноситься до соціально-економічних виробничих стосунків:

а)              феодальні;

б)              стосунки на базі капіталістичного виробництва;

в) організація виробництва;

г) ринковий тип виробничих стосунків.

У чому полягає двоїстість процесу виробництва?

А) у взаємозалежності і взаємному впливі чинників виробництва на процес праці;

б) у безпосередньому використанні чинників виробництва;

в) у процесі виробництва створюються певні блага і формується їх вартість;

г) у характері з\'єднання чинників виробництва.

Частина суспільного продукту, яка використовується для накопичення і розширення виробництва, - це:

а) матеріальні витрати;

б) чистий продукт;

в) необхідний продукт;

г) додатковий продукт.

Якою є економічна мета, якщо суспільство прагне мінімізувати витрати і максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів:

а) досягнення повної зайнятості;

б) підтримка економічного зростання;

в) підвищення економічної безпеки;

г) підвищення економічної ефективності.

Який показник характеризує ефективність використання робочої сили:

а) фондомісткість;

б) рентабельність;

в) продуктивність праці;

г) трудомісткість.

Чим зумовлена необхідність зміни технічної будови виробництва?

А) посиленням суспільного розподілу праці;

б) зростанням вимог до кваліфікації та компетенції людини;

в) досягнутим рівнем розвитку продуктивних сил у суспільстві;

г) науково-технічною революцією.

Завдання

 1. За 8 годин робітник виготовляє 8 виробів. Як зміниться величина вартості одного виробу і всіх виробів, якщо продуктивність праці зросте в 2 рази? Як зміниться величина вартості одного виробу і всіх виробів, якщо інтенсивність праці збільшиться в 1,5 рази?
 2. За 8 годин виробляється 16 виробів загальною вартістю 80 гривень. Яка вартість денної продукції та 1 виробу, якщо:
 • продуктивність праці зросте в 2 рази;
 • інтенсивність праці збільшиться в 1,5 разів?
 1. Вартість основних виробничих фондів - 100 тис. грн.

Чисельність тих, що працюють - 600 чоловік.

Обсяг чистої продукції - 1200 тис. грн.

Визначте рівень продуктивності праці, фондовіддачу і фондомісткість.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 1.3. Виробництво, його фактори та ефективність:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -