<<
>>

Тема 1.1. Предмет економічної теорії та и використання Контрольні запитання і завдання

  1. Яке місце займає економіка у функціонуванні сучасного суспільства?
  2. Еволюційний розвиток економічної теорії.
  3. Назвіть об\'єкт, предмет і основні функції економічної теорії.
  4. Які загальнонаукові методи використовує економічна теорія?
  5. Дайте характеристику основних та спеціальних методів економічної теорії.

Тестові завдання

У межах якої економічної школи була обґрунтована необхідність державного регулювання економічної системи:

а) неокласичної;

б) кейнсіанської;

в) протекціонізму;

г) монетаризму.

Яку економічну школу характеризує твердження, що держава не повинна втручатися в економіку, а рівновага встановлюється природним чином:

а) класичну;

б) меркантилістів;

в) історичну;

г) протекціоністів.

Виберіть найбільш точне визначення економічної теорії:

а) наука про управління економікою;

б) наука про проблеми дефіциту і вибору;

в) суспільна наука, що вивчає мікро- і макроекономіку;

г) суспільна наука про проблеми найповнішого задоволення потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Яке з цих положень не має відношення до визначення предмета економічної теорії:

а) ефективне використання ресурсів;

б) необмежені виробничі ресурси;

в) максимальне задоволення потреб;

г) духовні потреби.

Яке з визначень найповніше характеризує предмет загальної економічної теорії:

а) це наука про динаміку матеріальних і духовних потреб людини;

б) це наука про мотивацію поведінки людини;

в) це наука про виробництво і критерії розподілу вироблюваних благ;

г) це наука про найбільш загальні закони розвитку людського суспільства в умовах обмеженості ресурсів.

Економічний закон - це:

а) узагальнені поняття, що теоретично відображають реальні економічні стосунки;

б) причиново-наслідковий зв\'язок між явищами економічному життю;

в) виділення загальних закономірностей з окремих випадків і подій;

г) пояснення, класифікація окремих подій, фактів за допомогою загальних понять.

Яка функція економічної теорії полягає у виявленні недоліків попередніх форм господарювання з метою уникнення помилок при розробці нових способів практичних перетворень в економіці:

а) методологічна;

б) теоретико-пізнавальна;

в) матеріально-практична;

г) критична.

Яка функція економічної теорії відповідає за формування масової економічної свідомості:

а) теоретико-пізнавальна;

б) прогностична;

в) духовно-практична;

г) методологічна.

Шлях пізнання від загального до окремого дає метод:

а) синтезу;

б) аналізу;

в) дедукції;

г) індукції.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 1.1. Предмет економічної теорії та и використання Контрольні запитання і завдання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -