<<
>>

Тема 1.1. Предмет економічної теорії та її використання

  1. Виникнення і розвиток економічної теорії.
  2. Предмет економічної теорії, його структура та еволюція визначення. Функції економічної теорії.
  3. Методи пізнання економічного життя суспільства.
    Економічні категорії, закони й принципи. Пізнання і використання економічних законів.

Зародження економічних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Основні школи економічної теорії та їх концепції ефективного розвитку економічної системи. Сучасні напрямки, школи і течії економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет дослідження в економічній теорії. Різні підходи до його визначення й аналізу різними школами. Складові сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія. Місце економічної теорії в системі конкретно-економічних наук. Взаємозв\'язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики. Функції економічної теорії.

Основні методи пізнання соціально-економічних процесів. Мікро- та макроекономічний рівні досліджень. Емпіричні та теоретичні методи. Методи аналізу та синтезу. Метод абстракції. Єдність абстрактного і конкретного. Сходження від абстрактного до конкретного. Математичні та статистичні методи та поєднання кількісного й якісного аналізу. Системність та єдність логічного та історичного аналізу. Методи індукції і дедукції. Методи економіко-математичного моделювання та графічних зображень.

Економічні категорії, закони і принципи. Система економічних законів. Пізнання та використання економічних законів. Методологічні аспекти механізму дії та використання економічних законів людьми.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 1.1. Предмет економічної теорії та її використання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -