<<
>>

Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття Контрольні запитання і завдання

 1. Розкрийте поняття економічного зростання та співвідношення економічного зростання з економічним розвитком.
 2. Охарактеризуйте шляхи економічного зростання.
  Які показники використовуються при вимірі економічного зростання?
 3. Назвіть типи, фактори та джерела економічного зростання. У чому особливості сучасного типу економічного зростання?
 4. Як екологічні проблеми впливають на економічне зростання? Які шляхи вирішення проблем екології?
 5. Що ви розумієте під циклічністю розвитку ринкової економіки? Охарактеризуйте фази циклу. Чим визначається тривалість короткострокового і довгострокового циклів?
 6. Розкрийте поняття кризи і суть антикризового управління.
 7. Розкрийте поняття безробіття, його види, показники, економічні наслідки безробіття та закон Оукена.
 8. Як впливає на заробітну плату безробіття? У чому причини безробіття?
 9. Розкрийте поняття зайнятості та його форми. У чому полягає роль держави у регулюванні зайнятості та безробіття?
 10. Дайте визначення інфляції, її причин та назвіть види інфляції, показники цінової динаміки. Охарактеризуйте економічні та соціальні наслідки інфляції.

Тестові завдання

Причиною циклічності економічного розвитку є:

а) технічні нововведення;

б) політичні випадкові події;

в) зміни в кредитно-грошовій політиці;

г) усі відповіді правильні.

Із переліку факторів економічного зростання виберіть той, що не відноситься до інтенсивних:

а) підвищення продуктивності праці;

б) підвищення фондовіддачі;

в) зменшення матеріаломісткості;

г) залучення додаткових робітників.

У моделях економічного зростання:

а) розкриваються причини коливань економічної активності;

б) досліджуються чинники, що забезпечують сумісність динамічної рівноваги з повною зайнятістю;

в) пояснюється, яким чином узгоджуються плани фірм, споживачів і держави;

г) показуються причини відхилення від траєкторії стійкого рівноважного зростання економіки.

Економічний цикл включає наступні чотири фази:

а) спад, пожвавлення, підйом і пік ділової активності;

б) криза, спад, пожвавлення і підйом ділової активності;

в) кризу, депресію, пожвавлення і підйом ділової активності;

г) кризу, депресію, пожвавлення і пік ділової активності.

Яке із перерахованих понять не відносять до фаз ділового циклу:

а) зростання;

б) депресія;

в) криза.

г) пожвавлення.

Період економічного спаду не пов’язаний із:

а) скороченням інвестиційних витрат;

б) зростанням безробіття;

в) збільшенням запасів нереалізованої продукції;

г) скороченням витрат виробництва.

Яка риса не характеризує депресію:

а) падіння виробництва припиняється;

б) поступове зникнення товарних надлишків;

в) зниження рівня позичкового відсотку;

г) підвищення рівня безробіття.

Матеріальною основою середньострокового циклу є:

а) відновлення основного капіталу;

б) процеси, що відбуваються у сфері грошових відносин;

в) структурне оновлення технологічного способу виробництва, розвиток НТП;

г) усі відповіді правильні.

У країні існує повна зайнятість, якщо безробіття:

а) відсутнє;

б) не перевищує 1%;

в) не перевищує природний рівень;

г) дорівнює циклічному безробіттю.

У державній підтримці в умовах швидкої інфляції понад усе мають потребу:

а) особи, у яких зростання номінальних доходів відстає від зростання цін;

б) особи з фіксованими номінальними доходами;

в) підприємці, що виробляють споживчі товари, а також що розвивають малий і середній бізнес;

г) всі відповіді правильні.

Згідно із класичною теорією, підвищення мінімальної зарплати призводить до:

а)              зростання доходів населення;

б) зростання безробіття;

в) підвищенню рівня зайнятості;

г) немає правильної відповіді.

За яких умов виникає безробіття?

А) за умови збігу пропозиції робочої сили з попитом на неї;

б) за умови, що на ринку праці попит на робочу силу менший від її пропозиції;

в) за умови, що економіка країни перебуває у кризовому стані;

г) за умови зростання реального ВВП.

Які чинники безпосередньо стимулюють зайнятість робочої сили в країні?

А) низька заробітна плата;

б) розширення виробництва за рахунок екстенсивних факторів;

в) раціональне використання робочої сили;

г) подовження робочого дня на 1 годину.

У чому полягає негативний вплив безробіття на соціально-економічний стан суспільства?

А) безробіття - це резерв робочої сили, що використовується для розвитку виробництва;

б) безробіття призводить до соціальної нестабільності в країні;

в)наявність на ринку праці безробітних дисциплінує робітників, підвищує ефективність праці.

г) безробіття стимулює НТП.

Які з названих чинників використовує сучасна держава у розвинутих країнах для скорочення безробіття?

а) забороняє звільняти робітників з приватних, акціонерних підприємств;

б) збільшує призов молоді в армію;

в) сприяє розвитку малого бізнесу;

г) примусово прикріпляє робітника до робочого місця.

Хто регулює розподіл і зайнятість робочої сили в командній економіці?

А) біржа праці;

б) державні органи влади;

в) ринок;

г) професійні спілки.

Що таке інфляція?

а) це підвищення цін;

б) це підвищення цін на товари і послуги;

в) це знецінення грошей у наслідок перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу над товарною масою;

г) всі відповіді правільні.

Які основні причини інфляції в Україні?

а) глибока деформація основних пропорцій у народному господарстві;

б) надмірна мілітаризація економіки;

в) монополізація економіки;

г) витрати на підтримку нерентабельних підприємств.

Який вид інфляції існував в Україні у першій половині 90-х років?

а) інфляція попиту;

б) інфляція пропозиції;

в) інфляція попиту і пропозиції;

г) помірна інфляція.

Яка головна причина високого рівня інфляції в Україні у 1992-1994 рр.?

а) розрив господарських зв’язків між колишніми союзними республіками;

б) відсутність власної національної валюти;

в) нічим не забезпечена емісія грошей;

г) правильної відповіді немає.

Завдання

 1. Визначте рівень безробіття, рівень зайнятості, природний рівень безробіття, рівень повної зайнятості, якщо:

населення країни - 10 млн. чоловік;

непрацездатне населення та ті, що вибули з робочої сили - 4 млн. чол.; Фрикційно безробітні - 0,4 млн. чол.; структурно безробітні - 0,2 млн. чол.; циклічно безробітні - 0,2 млн. чол.

 1. Населення країни - 6 млн. чол.

Фрикційно безробітні - 0,6 млн. чол.

Структурно безробітні - 0,1 млн. чол.

Циклічно безробітні - 0,1 млн. чол.

Непрацездатні і вибулі зі складу робочої сили - 2 млн. чол.

Визначте рівні безробіття, зайнятості, природний рівень безробіття і рівень повної зайнятості.

 1. Розрахуйте індекс зростання заробітної плати, якщо відомо, що номінальна заробітна плата зросла в 1,5 рази, а ціни на 20%.
 2. Дефлятор 2010 року - 1,1.

Дефлятор 2011 року - 1,2.

Визначити середньорічний темп інфляції та кількість років, що знадобиться для збільшення інфляції вдвічі.

 1. Дефлятор 2009 року (I1) - 1,1.

Дефлятор 2010 року (I2) - 1,21.

Визначити середньорічний темп інфляції й кількість років, необхідних для подвоєння цін.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.2. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання. Інфляція, безробіття Контрольні запитання і завдання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -