<<
>>

Тема 3.3. Основні напрями регулювання економіки

Контрольні запитання і завдання

 1. Дайте визначення фінансам. Перерахуйте ланки фінансової системи і дайте їм характеристику.
 2. Дайте визначення державному бюджету і розкрийте структуру його прибуткової і витратної частини.
  Як ви розумієте бюджетний дефіцит?
 3. Як ви розумієте державний борг? Назвіть джерела його покриття в Україні.
 4. Які види податків ви знаєте? Охарактеризуйте структуру податкової системи.
 5. Що ви розумієте під фіскальною політикою держави? На яких принципах будується фіскальна політика України?
 6. Розкрийте суть та назвіть функції кредиту. Зазначте роль кредитної системи для економіки держави.
 7. Дайте характеристику банківської системи України та її складових.
 8. Що ви розумієте під монетарною політикою держави? Які основні напрями її реалізації з боку держави?

Тестові завдання

За рахунок місцевих фінансів здійснюється:

а) зміст державного апарату;

б) підтримка озброєних сил;

в) будівництво шкіл;

г) соціальне забезпечення населення.

До джерел доходів державного бюджету не відносяться:

а) податкові надходження;

б) державні позики;

в) засоби від приватизації;

г) правильної відповіді немає.

Перевага доходів державного бюджету над витратами має назву:

а) баланс;

б) дефіцит;

в) профіцит;

г) державний борг.

Крива Лафера відображає зв\'язок між:

а) рівнем цін і обсягом виробництва;

б) податковими ставками і доходами державного бюджету;

в) інфляцією і безробіттям;

г) ставкою відсотка і обсягом інвестицій.

Із переліку економічних методів виберіть той, що не застосовується для фінансування дефіциту державного бюджету:

а) збільшення податків;

б) внутрішні та зовнішні державні позики;

в) реструктуризація зовнішнього боргу;

г) додаткова емісія грошей.

Визначте, які з наведених податків і обов’язкових платежів відносять до непрямих:

а) податок на додану вартість;

б) податок із прибутку;

в) податок з доходів фізичних осіб;

г) податок з нерухомості.

Фіскальна політика, що проводиться державними органами управління, впливає:

а) тільки на підприємства державного сектора економіки;

б) тільки на домогосподарства;

в) тільки на підприємства і домогосподарства;

г) на всі макроекономічні суб\'єкти.

Кредит - це:

а) грошова позика з оплатою відсотка;

б) грошова позика з умовою повернення і з оплатою відсотка;

в) позика в грошовій або товарній формі з умовою повернення і оплатою відсотка;

г) всі відповіді правильні.

До принципів кредитування не відноситься:

а) платність;

б) обов’язковість повернення;

в) цільове призначення;

г) строковість.

Грошово-кредитна політика, що проводиться державою:

а) не залежить від податкової політики держави;

б) не залежить від антициклічного регулювання економіки;

в) залежить від фіскальної політики і всіх інших державних регулюючих дій на економіку;

г) всі відповіді неправильні.

Із переліку операцій банку до банківських послуг не відносяться:

а) перевідні;

б) фондові;

в) інкасовані;

г) лізингові.

Завдання

 1. Грошова маса М = 2 млрд. гр. од.

Грошова одиниця робить у середньому 4 обороти, тобто V = 4.

Умовний фізичний обсяг Q = 500 млн. одиниць.

Визначите середню ціну Р, а також її зміну при зростанні М на 20% і зниженні Q на 10 %.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.3. Основні напрями регулювання економіки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -