<<
>>

Тема 2.4. Конкуренція і монополія у ринковій економіці Контрольні запитання і завдання

  1. Розкрийте сутність та назвіть умови виникнення конкуренції.
  2. Назвіть види та форми конкуренції, методи конкурентної боротьби.
  3. Розкрийте сутність та види монополізму.
  4. Як відбувається механізм утворення монопольної ціни і монопольного прибутку?
  5. Охарактеризуйте наслідки надмірної монополізації.
  6. У чому полягає антимонопольна політика держави?

Тестові завдання

Із переліку ознак типів ринкового середовища виберіть ту, що відноситься до вільної (досконалої) конкуренції:

а) обмежений доступ до ринкової інформації;

б) обмежений вхід продавців на ринок;

в) вільний механізм ціноутворення;

г) ціни регулює держава.

Із наведеного переліку виберіть те, що не відноситься до видів монополії:

а) природна;

б) економічна;

в) адміністративна;

г) досконала.

Укажіть, яка з наведених ознак ринкової структури характеризує чисту монополію:

а) унікальність виготовленої продукції;

б) є невелике число конкуруючих між собою виробників;

в) є тільки один покупець;

г) відсутній контроль над ринковими цінами.

До нецінових методів конкурентної боротьби належить:

а) зміна ціни;

б) підвищення якості товару;

в) використання чужого товарного знаку (марки);

г) надання додаткових послуг при реалізації товару.

До форм недосконалої конкуренції не належить:

а) чиста монополія;

б) монополістична конкуренція;

в) чиста конкуренція;

г) олігополія.

До форм економічної монополії не належить:

а) картель;

б) синдикат;

в) концерн;

г) олігополія.

Із визначень ціни укажіть те, що належить до монопольної ціни:

а) витрати виробництва + середній прибуток;

б) витрати виробництва + витрати торгівлі;

в) витрати виробництва + монополістичний прибуток;

г) немає правильної відповіді.

Антимонопольне законодавство націлене в першу чергу на забезпечення:

а) споживачів суспільними товарами і послугами;

б) умов конкуренції;

в) повній зайнятості;

г) економічної свободи.

Завдання

1. Фірма функціонує при досконалій конкуренції, функція її витрат має вигляд: TR = 500 + 4Q + 8Q . Визначити точку рівноваги фірми і максимальний прибуток, якщо ціна товару становить 270 гр. одиниць. Чому лінія попиту співпадає в цьому випадку з лінією граничного доходу?

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.4. Конкуренція і монополія у ринковій економіці Контрольні запитання і завдання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -