<<
>>

Тема 2.3. Підприємство у ринковій економіці Контрольні запитання і завдання

 1. Розкрийте поняття підприємство, його сутність, основні види, фонди та результати діяльності в економіці постсоціалістичних країн на сучасному етапі.
 2. Наведіть трактування поняття капіталу різними економічними школами.
 3. Дайте визначення витратам виробництва.
  Як ви розумієте собівартість продукції? Чи є різниця між вартістю товару і ціною виробництва?
 4. У чому полягає різниця в поділі капіталу на постійний та змінний, основний та оборотний?
 5. Назвіть фази кругообігу капіталу. У чому полягає функція капіталу в кожній з них? Як Ви розумієте оборот капіталу, чім він відрізняється він кругообігу?
 6. Дайте визначення прибутку підприємства. Як визначається норма прибутку і як утворюється середня норма прибутку?
 7. Дайте визначення торговельного капіталу і назвіть основні джерела його формування.
 8. Дайте визначення позиковому капіталу. Який товар обертається на ринку позикових капіталів та охарактеризуйте особливості сторін, що беруть участь в операції?
 9. Як Ви розумієте, що таке акціонерний капітал, як він утворюється?

Тестові завдання

Капітал - це:

а) гроші, здатні приносити додаткові гроші;

б) накопичена праця, запаси (машин, інструментів, сировини, грошей і т. п.);

в) певна сума матеріальних, грошових, інтелектуальних коштів, які дають можливість власникові займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку;

г) вартість, яка здатна приносити додану вартість.

Витрати, які не залежать від величини обсягу продукції, мають назву:

а) постійні;

б) загальні;

в) економічні;

г) бухгалтерські.

Валовий прибуток є підсумком:

а) складання виторгу і витрат;

б) відношення витрат до виторгу;

в) складання всіх витрат;

г) вирахування витрат з виторгу.

Із переліку елементів капіталу вкажіть ті, що відносяться до основного капіталу:

а) сировина і матеріали;

б) машини й устаткування;

в) заробітна плата;

г) енергія.

Що таке оборотний капітал?

а) та частина капіталу в товарній формі, яка переносить свою вартість на продукт впродовж одного кругообігу з терміном менше року;

б) та частина капіталу в товарній формі, яка переносить свою вартість на продукт впродовж декількох кругообігів з терміном більше року;

в) немає правильної відповіді;

г) всі відповіді правильні.

Що не відноситься до цінних паперів?

а) зобов\'язання держави;

б) акції;

в) вексель;

г) немає правильної відповіді.

Як Ви розумієте фізичний знос капіталу?

а) втрати капіталом своєї споживчої вартості унаслідок продуктивного використання або невикористання взагалі;

б) втрати капіталом своєї споживчої вартості унаслідок появи продуктивнішого капіталу;

в) втрати капіталом своєї споживчої вартості унаслідок появи дешевшого капіталу;

г) немає правильної відповіді.

Що таке амортизація капіталу?

а) перенесення на продукт або послугу вартості оборотного капіталу;

б) перенесення на продукт або послугу вартості зносу основного капіталу та її накопичення для відтворення капіталу;

в) перенесення на продукт або послугу вартості зносу змінного капіталу та її накопичення для відтворення капіталу;

г) всі відповіді правильні.

Завдання

 1. Вартість основного капіталу складає 300 млн. грн. Середня швидкість його обороту - 6 років. Оборотний капітал складає 50 млн. грн. і обертається 13 разів на рік. Визначити час обороту всього капіталу в цілому і кількість його оборотів за рік.
 2. Підприємство на організацію виробництва авансувало: на покупку машин і механізмів - 1200 тис. грн.

на виплату заробітної плати з розрахунку на 200 працюючих робочих - по 1200 грн. на кожного;

на сировину і матеріали - 360 тис. грн.; на електроенергію - 100 тис. грн.; на газопостачання - 200 тис. грн.; на будівництво цеху - 500 тис. грн.;

на будівництво електропідстанції і теплової мережі - 400 тис. грн.

Визначите, які витрати відносяться до основних, а які - до оборотних фондів?

 1. Вартість основних виробничих фондів підприємства - 400 тис. грн., а термін їх використання - 10 років, витрати на оплату праці - 50 тис. грн., витрати на сировину, матеріали, паливо - 100 тис. грн., прибуток - 55 тис. грн. Визначити:

а)              річну суму амортизації; б) норму амортизації; в) постійні витрати; г) змінні витрати; д) норму прибутку (двома способами).

 1. 1 жовтня на фондовій біржі здійснена операція з продажу 20 тис. акцій за ціною 100 ф. ст. за акцію на строк до 31 жовтня. За жовтень місяць курс акції підвищився до 120 ф. ст. Хто і яку суму виграв (продавець або покупатель) в ситуації, що склалася? Розрахуйте ту ж ситуацію, якщо за жовтень місяць курс акції знизився до 90 ф. ст.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.3. Підприємство у ринковій економіці Контрольні запитання і завдання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -