<<
>>

Тема 2.2. Механізм функціонування ринку

Контрольні запитання і завдання

 1. Суть попиту та пропозиції та їх взаємодія.
 2. Чим зумовлюються напрям, нахил та зсув графічних кривих ринкового попиту та ринкової пропозиції?
 3. Розкрийте значення поняття цінової еластичності для характеристики кількісної динаміки ринкового попиту та ринкової пропозиції.
  Які види цінової еластичності Ви знаєте? Як Ви розумієте нецінову еластичність?
 4. Назвіть види та призначення цін, що використовуються на ринку. Яка роль ціни рівноваги у формуванні економічних зв\'язків виробника (продавця) і споживача (покупця)?
 5. У чому полягає корисність? Як ви розумієте теорію граничної корисності?
 6. Що таке бюджетна лінія?
 7. Що характеризує крива (карта) байдужості?

Тестові завдання

Що таке попит?

а) потреба споживача;

б) переваги споживача;

в) бажання і переваги покупця;

г) потреба покупця, яка забезпечена платіжними засобами.

Студент уважно стежить за своїми витратами. Коли ціни на продукти харчування зросли на 2%, він скоротив їх покупку на 1%. Для студента попит на продукти харчування:

а) нееластичний, а його витрати збільшуються;

б) еластичний, а його витрати скорочуються;

в) має одиничну еластичність, а його витрати не змінюються;

г) нееластичний, а його витрати скорочуються.

Закон попиту описує:

а) непропорційну залежність між ціною і обсягом попиту;

б) пряму залежність між ціною і обсягом попиту;

в) зворотну залежність між ціною і обсягом попиту;

г) пряму пропорційну залежність між ціною і обсягом попиту.

Зміна якого чинника не викликає зрушення кривої попиту?

А) смаків і переваг споживачів;

б) розміру і розподілу національного доходу;

в) ціни товару;

г) чисельності або віку споживачів.

Якщо два товари є взаємозамінними, то підвищення ціни одного призведе до:

а) зростання обсягу попиту на інший;

б) зростання попиту на інший;

в) скорочення попиту на інший;

г) скорочення обсягу попиту на інший.

Виберіть відповідь, яка характеризує еластичний попит за ціною:

а) Е gt; 1;

б) Е = 1;

в) Е lt; 1;

г) Е = 0.

Зі зростанням доходів споживачів скорочується попит на:

а) товари першої необхідності;

б) нормальні товари;

в) нижчі товари;

г) предмети розкоші.

Зростання попиту на товар може бути наслідком зниження ціни:

а) цього товару;

б) товару-замінника;

в) доповнюючого товару;

г) нейтрального товару.

Товари-субститути - це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит збільшується зі зростанням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

Товар вважається нормальним, якщо попит на нього:

а) збільшується зі зростанням ціни товару-замінника;

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;

в) збільшується зі зростанням доходів споживачів;

г) скорочується зі зростанням ціни доповнюючого товару.

Зсув кривої пропозиції товару є наслідком:

а) скорочення попиту на нього;

б) зростання доходів споживачів;

в) зниження ціни товару;

г) надання субсидії виробникам.

Що характеризує еластичну пропозицію за ціною?

А) випереджаюче збільшення продажів і прибутку унаслідок зміни ціни;

б) збільшення доходу внаслідок збільшення ціни;

в) збільшення доходу внаслідок збільшення ціни і зменшення продажів;

г) немає правильної відповіді.

На ринку певного товару обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції. Це:

а) приклад дії закону низхідної віддачі;

б) приклад надлишку;

в) приклад дефіциту;

г) приклад дії закону зростання альтернативних витрат.

Ринок товару знаходиться в стані рівноваги, якщо:

а) обсяг попиту на товар дорівнює обсягу його пропозиції;

б) на ринку не існує ні надлишку, ні дефіциту товару;

в) за певною ціною плани покупців щодо покупок збігаються з планами продавців щодо продажу;

г) всі відповіді правильні.

Якщо ринкова ціна нижче рівноважної, то:

а) виникає дефіцит товару;

б) з\'являється надлишок товару;

в) знижується ціна ресурсів;

г) до галузі увійдуть нові фірми.

Завдання

 1. Побудувати криву попиту, якщо залежність між ціною і величиною попиту є такою.
Ціна товару (грошових одиниць) 3 5 8 10 12
Обсяг попиту (одиниць товару) 25 20 16 10 5
 1. Попит і пропозиція на ринку певного товару задані у вигляді функцій: QD = 300 - P; QS = 8P - 60. Визначити аналітично й графічно точку рівновагу на цьому ринку. Як змінить ситуація на ринку, якщо буде встановлено фіксовані ціни: а) P1 = 35 гр. од.; б) Р2 = 45 гр. од.? Проаналізуйте ситуацію графічно.
 2. Функція попиту має вигляд: QD = 9 - P. Функція пропозиції QS = 2P - 6. Визначити рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу. Припустимо, що на певний товар введено потоварний податок, що сплачує виробник у розмірі 3 гр. од. Визначити ціну брутто, ціну нетто, обсяг продажу, величину податкових надходжень та долі в них споживача і виробника.
 3. Попит та пропозиція на ринку певного товару задані аналітично: QD = 7 - P та Qs = P - 1. Визначити рівноважну ціну й обсяг продажу. Припустимо, що за кожну вироблену одиницю товару виробник отримує з бюджету 3 гр. од. субсидій. Визначити ціни з субсидією та без, обсяг продажу та розмірів субсидій.
 4. Визначити коефіцієнт еластичності за ціною, якщо при ціні 5 гр. од. попит становить 16 тис. од. продукції на рік, а за ціною 4 гр. од. - 18 тис. од. продукції на рік. Охарактеризуйте ступінь отриманої еластичності попиту. Яку цінову політику доцільно проводити виробнику.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 2.2. Механізм функціонування ринку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -