<<
>>

Тема 3.4. Закономірності розвитку світового господарства План семінарського заняття

 1. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства
 2. Основні форми міжнародних економічних відносин. Торговельний і платіжний баланс країни
 3. Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні проблеми людства
 4. Проблеми інтеграції України у світове господарство

Питання для обговорення на семінарах

 1. Сутність, етапи становлення, основні риси та структура світового господарства.
 2. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства.
 3. Світова торгівля: сутність та структура.
  Теорії торгівлі.
 4. Міжнародна валютна система та міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини.
 5. Міжнародна міграція капіталу та інвестиційна політика держави.
 6. Міграція населення і світовий ринок праці.
 7. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.
 8. Зовнішньоекономічна політика держави.
 9. Сучасна глобалізація світогосподарських зв\'язків і загальноцивілізаційні проблеми людства.

Нові категорії та поняття

Світове господарство, структура світового господарства, угрупування країн, критерії розвитку, міжнародні економічні відносини, міжнародний поділ праці, міжнародна спеціалізація, міжнародна кооперація, форми міжнародних економічних відносин, транснаціональні корпорації, транснаціональні банки, глобалізація, інтернаціоналізація, інтеграція, світовий ринок, свобода торгівлі, протекціонізм, теорії торгівлі, міграція робочої сили, платіжний баланс, торговий баланс, міжнародні організації, зовнішньоекономічна політика, загальноцивілізаційні проблеми людства.

Теми реферативних повідомлень

 1. Світове господарство: сутність та структура.
 2. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки.
 3. Міжнародна економічна інтеграція та її організаційні форми.
 4. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. Торговельний і платіжний баланс.
 5. Проблеми міжнародної міграції капіталу.
 6. Сутність і причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили.
 7. Глобалізація світогосподарських зв’язків: зло чи благо?
 8. Взаємопов\'язаний характер, економічні основи та шляхи вирішення глобальних проблем сучасності.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 3.4. Закономірності розвитку світового господарства План семінарського заняття:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -