<<
>>

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Під час вивчення дисципліни «Гроші та кредит», кожен студент виконує індивідуальні завдання, які складаються з реферату, написаного за кожним змістовим модулем та курсової роботи.

Мета цих завдань — поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок, самостійне опрацювання нормативних матеріалів, а також обґрунтоване формулювання висновків стосовно засвоєння матеріалу, щодо грошової і банківської системи як центральних ланок інфраструктури грошового ринку.

Написання реферату передбачається за темою на вибір із запропонованого переліку в розрізі тем, що належать до відповідного змістового модулю (див. Розділ II. Кількість і зміст навчальних модулів з дисципліни «Гроші та кредит»). Ви можете заздалегідь ознайомитися, вибрати тему, яка Вас зацікавить, і написати реферат напередодні семінарського заняття. Керувати написанням реферату, перевіряти й оцінювати їх буде керівник семінарських занять. Кращі реферати можуть обговорюватися на семінарських заняттях. Переробляти незадовільні реферати не дозволяється.

Реферат є доповіддю на визначену тему, що включає огляд та аналіз відповідних наукових і нормативних джерел. Його підготовка є самостійною творчою роботою, що має науково-дослідницький характер і складається з таких етапів:

1. Вибір теми і складання плану.

2. Підбір літературних джерел і статистичного матеріалу.

3. Написання реферату.

4. Оформлення списку використаних літературних джерел.

5. Захист реферату.

Тему реферату студент обирає самостійно із зазначеного переліку або може запропонувати власну тему, попередньо узгодивши її з викладачем. Неузгоджена тема реферату не зараховується у виконання індивідуального завдання. За структурою реферат включає питання, що дозволяють логічно викласти матеріал за визначеною темою та список використаних літературних джерел.

Обсяг реферату залежить від повноти розкриття його проблематики, але не може бути меншим за 10 сторінок друкованого тексту на форматі А4 14 шрифтом через полуторний інтервал з полями: верхнє, нижнє, ліве — 2 см, праве — 1 см.

Робота студента над виконанням індивідуального завдання супроводжується консультаціями з викладачем. Кінцевий термін подання індивідуальної роботи викладачу — день написання модульної контрольної роботи.

Студенти за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» за програмою професійного спрямування виконують з дисципліни «Гроші та кредит» курсову роботу, яка має бути самостійною науковою роботою студента.

Метою курсової роботи є перевірка і закріплення засвоєних студентами теоретичних знань, необхідних їм як майбутнім фахівцям банківської справи, набуття студентами навичок щодо систематизації цих знань і застосування при дослідженні конкретної теоретичної теми з використанням матеріалів з практичної діяльності банківських установ.

Вказівки з написання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» та критерії оцінювання містяться в методичних рекомендаціях, які студент може отримати в бібліотеці або на кафедрі «Грошового обігу і кредиту».

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ЗА МОДУЛЕМ І

Тема 1. Сутність і функції грошей

1. Історія походження грошей.

2. Історичний огляд походження грошової одиниці — гривні.

3. Еволюція форм вартості грошей.

4. Функція грошей як певна дія грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення.

5. Форми грошей та їх еволюційне походження.

6. Сучасні форми грошей: депозитні, електронні гроші.

7. Два аспекти вартості грошей: вартість грошей як грошей і вартість грошей як капіталу.

Рекомендована література

5, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 40.

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки

8. Сутність та характер обігу товарних грошей.

9. Модель грошового обороту.

10. Грошові агрегати як характеристика грошової маси.

11. Методи регулювання грошової маси.

12. Збалансування грошових потоків.

13. Необхідність визначення швидкості обігу грошей.

14. Сутність закону грошового обігу та його використання в Україні.

15. Проблеми зміцнення грошового обороту в Україні.

Рекомендована література

8, 9, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40.

Тема 3. Грошовий ринок

16. Рівновага на грошовому ринку та норма процента.

17. Фактори, які визначають рівновагу на грошовому ринку.

18. Проблеми та перспективи ринку цінних паперів в Україні.

19. Фінансове посередництво на вітчизняному грошовому ринку.

20. Канали прямого та опосередкованого фінансування на грошовому ринку в Україні.

Рекомендована література

4, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 30, 35.

Тема 4. Роль грошей у ринковій економіці

21. Історія походження грошей.

22. Бартерна економіка, її переваги та недоліки порівняно з монетарною економікою.

23. Теорія нейтральності: сутність, основні положення, критика.

24. Дискусії між кейнсіанцями та монетаристами щодо регулювання пропозиції грошей для впливу на циклічність ділової активності.

25. Роль грошей у період переходу економіки України до ринкових відносин.

Рекомендована література

16, 17, 18, 35.

Тема 5. Теорія грошей

26. Теорія грошей як складова економічної теорії.

27. Номіналістична теорія грошей.

28. Кількісна теорія грошей, причини виникнення та основні постулати.

29. Кембриджська версія кількісної теорії грошей.

30. «Кон’юнктурний» варіант кількісної теорії М. І. Туган- Барановського.

31. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей.

32. Сучасний монетаризм та грошово-кредитна політика України у світлі монетаристської теорії.

Рекомендована література

16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 37.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ЗА МОДУЛЕМ II

Тема 6. Грошові системи

33. Грошова система економіки ринкового типу.

34. Становлення грошової системи України.

35. Особливості становлення та розвитку грошової системи США.

36.

Особливості становлення та розвитку грошової системи Німеччини.

37. Особливості становлення та розвитку грошової системи Великої Британії.

38. Особливості становлення та розвитку грошової системи Франції.

39. Особливості становлення та розвитку грошової системи Японії.

Рекомендована література

3, 4, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 30, 39.

Тема 7. інфляція та грошові реформи

40. Визначення причин інфляції як необхідний елемент для розробки антиінфляційної політики.

41. Наслідки інфляції для суспільства.

42. Поняття, цілі та види грошових реформ.

43. Особливості проведення грошової реформи в Україні на початку 1990-х років.

44. Особливості проведення грошових реформ у зарубіжних країнах.

Рекомендована література

7, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 30.

Тема 8. Валютний ринок і валютні системи

45. Сутність, призначення та специфічні ознаки валюти.

46. Механізм регулювання валютного курсу.

47. Проблеми та перспективи при визначенні валютного курсу в Україні.

48. Особливості розвитку валютної системи України.

49. Характеристика сучасної світової системи та роль МВФ у її функціонуванні.

50. Платіжний баланс та оптимізація золотовалютних резервів у механізмі валютного регулювання.

Рекомендована література

10, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 30, 34.

Тема 9. Механізм формування пропозиції грошей

ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

51. Характеристика діяльності установ, які беруть участь у збільшенні пропозиції грошей.

52. Баланс центрального банку і його місце у формуванні пропозиції грошей.

53. Чинники впливу на пропозицію грошей.

54. Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитної політики.

55. Особливості визначення та реалізації грошово-кредитної політики в Україні на різних етапах перехідного періоду.

56. Вплив грошово-кредитної політики на економічне життя.

57. Особливості грошово-кредитної політики в Україні на різних етапах розвитку.

58. Характеристика інструментів грошово-кредитної політики в Україні.

59. Порівняльна характеристика політики операцій на відкритому ринку, процентної політики та політики обов’язкового резервування як методів контролю над пропозицією грошей за критеріями: гнучкості, ефективності, швидкості здійснення.

Рекомендована література

1, 2, 16, 17, 19, 24, 28, 33, 38.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ЗА МОДУЛЕМ III

Тема 10. Сутність і функції кредиту

60. Порівняльний аналіз поглядів українських та зарубіжних економістів на сутність кредиту.

61. Аналіз існуючих поглядів щодо функцій кредиту.

62. Характеристика принципів кредитування.

63. Відмінне та спільне між кредитом та грошима, фінансами, торгівлею.

Рекомендована література

6, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32.

Тема 11. Форми, види і роль кредиту

64. Форми кредиту: переваги і недоліки окремих форм.

65. Кредитні відносини та інфляція.

66. Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України.

67. Іпотечний кредит: його становлення та розвиток в Україні.

68. Роль банківського кредиту в розвитку економіки України.

69. Кредитування студентів в Україні: проблеми та перспективи.

Рекомендована література

16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32.

Тема 12. Теоретичні засади процента

70. Роль позичкового процента у підвищенні ефективності різних галузей економіки.

71. Роль позичкового процента у формуванні ресурсної бази комерційних банків.

72. Процентна політика комерційних банків.

73. Ринкова процентна ставка та методи її визначення.

74. Способи нарахування процентів.

Рекомендована література

16, 17, 18, 25, 26.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ЗА МОДУЛЕМ IV

Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку

75. Роль фінансового посередництва на грошовому ринку.

76. Комерційні банки — провідні фінансові посередники на грошовому ринку України.

77. Взаємодія банків та небанківських фінансових посередників на грошовому ринку України.

78. Банківська система України: особливості становлення та розвитку.

79.

Діяльність небанківських фінансово-кредитних установ в Україні.

80. Стан та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні.

81. Діяльність страхових компаній в Україні як фінансових посередників.

Рекомендована література

2, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 36, 39.

82. Походження та розвиток банків.

83. Характерні ознаки та види комерційних банків України.

84. Формування ресурсної бази комерційного банку.

85. Активні операції комерційних банків.

86. Організація банками безготівкових розрахунків між суб’єктами господарювання.

87. Банківські послуги як джерело доходів комерційних банків.

88. Проблеми стабільності комерційних банків в Україні.

89. Банківський ризик як невід’ємний елемент діяльності комерційного банку.

90. Сучасний стан комерційних банків в Україні та шляхи його зміцнення.

Рекомендована література

1, 2, 4, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 39.

Тема 15. Центральні банки

В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

91. Походження центральних банків та їх розвиток.

92. Основи функціонування Національного банку України.

93. Функції центрального банку та їх зміст.

94. Незалежність центрального банку та чинники, що її визначають.

95. Ефективність монетарної політики НБУ.

96. Діяльність НБУ як фінансового агента уряду.

97. Пропозиція грошей та роль центрального банку в її формуванні.

Рекомендована література

1, 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39.

Тема 16. Міжнародні фінансово-кредитні

УСТАНОВИ ТА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО

з Україною

98. Міжнародний валютний фонд та його відносини з Україною.

99. Світовий банк. Напрями його співробітництва з Україною.

100. Регіональні міжнародні валютно-кредитні організації.

101. Європейський банк реконструкції та розвитку. Форми співробітництва з Україною.

102. Банк міжнародних розрахунків.

103. Проблеми інтеграції України до світового економічного простору.

104. Переваги та недоліки України як члена СОТ.

Рекомендована література

10, 13, 16, 18, 25, 27, 28, 30, 34, 39.

<< | >>
Источник: Левченко Л. В.. Гроші та кредит. Навч. посіб — К.,2011. — 224 с.. 2011

Еще по теме ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -