<<
>>

Контрольні запитання та казуси

ВАРІАНТ 1

Охарактеризуйте складові системи римського приватного права

Казус

За якої умови правоздатність поширювалася на ще не народжену дитину?

ВАРІАНТ 2

Назвіть основні принципи, які надають сили римському праву.

Казус

Під час епідемії римська похоронна колегія, вичерпавши власні засоби, звернулася за допомогою до банкіра-трапезита, але не змогла повернути позику у встановлений термін. Чи міг трапезит звернути стягнення на майно окремих членів похоронної колегії?

ВАРІАНТ З

Визначити поняття та види прав на чужі речі.

Казус

По смерті спадкодавця, який не залишив заповіту, не виявилося законних спадкоємців, і на спадщину стали претендувати далекий родич і емансипований син померлого. Кому надасть перевагу претор?

ВАРІАНТ 4

Поняття речового права.

Казус

А. неодноразово просив Б. про сплату боргу в розмірі 1 тис. сес­терцій. Б. щоразу ухилявся від сплати, але потім сказав: "Ти мені набрид. Щоб ти відстав від мене, я заплачу. Але присягайся, що більше ти до мене з цим приставати не будеш".

А. присягнувся. Але Б. так і не сплачував борг.

Створилася дивна ситуація: якщо мовчати — нічого не одержати, якщо заявити позов — порушити присягу.

Що міг би сказати з цього приводу претор?

ВАРІАНТ 5

Поняття і види власності.

Казус

У римського громадянина Товерія було три внука. Один наро­дився від сина, що жив разом із батьком. Другий внук народився в сім\'ї емансипованого сина. Третій — був народжений дочкою, яка перебувала у "правильному римському шлюбі".

Який із внуків знаходився під владою діда Товерія?

ВАРІАНТ 6

Поняття і класифікація зобов\'язань.

Казус

Дикий олень, поранений клеймованою стрілою, був уже схоп­лений мисливцем, але зумів вирватися й утекти. Майже в той же час його застрелив інший мисливець. Хто власник здобичі?

ВАРІАНТ 7

Особисті та майнові відносини подружжя.

Казус

Похідним способом набуття права власності у римському праві було:

— trad it io;

— розпорядження на випадок смерті (заповіт);

— присудження, тобто набуття, за судовим рішенням;

— набуття на підставі закону.

Що загального між ними?

Тести на іспит

1. Предметом вивчення курсу "Римське приватне право" є:

а) система правових норм стародавнього Риму, котра регулювала суспільні відносини між приватними особами;

б) торгово-грошові відносини, в яких беруть участь представники різних країн античного суспільства;

в) звичаї міжнародного торгового обігу.

2. Значення римського права для сучасної юриспруденції:

а) вперше в історії людства розроблено критерії для оцінки правової поведінки людини, сформульовано особливу правову куль туру відносин між людьми;

б) вперше сформульована юридична термінологія і понятійний апарат, сформульована наука про право;

в) __________ •

3. Система римського права — це складне правове явище, яке складається з трьох правових систем (розшифруйте їх).

• Jus civile Jus gentium Jus praetorium

4. Етапи розвитку Римського права:

а) архаїчний (753 — 367 рр. до н. є.);

б) докласичний (367—17 рр. до н. є.);

в) класичний (17 р. до н. є. — 284 р. н. є.);

г) післякласичний (____________ );

г)_______________________________ •

5. Наведіть приклади рецепції римського приватного права в українському праві:

а) "Руська правда";

б) ;

в) .

6. Джерело права — це:

а) історична форма виникнення права (літописи, збірники законів, судові справи);

б) фактор правотворчості (шляхи формування права);

в) форма зовнішнього прояву норм права.

7. Вперше термін "джерело права ввів у науковий обіг:

а) Ульпіан:

б) Тіт Лівій:

в) Юстиніан.

8. Римське право налічує два види джерел:

а) закони та інші норми, які походять від державних органів і зафіксовані в письмовій формі;

б) _______________________________________________ .

9. Назвіть джерела правоутворення римського приватного права:

а) звичаї:

б) царські закони:

в)

10.

Поєднайте стрілочками правильні відповіді.

1. Едикти.

2. Декрети.

3. Мандати.

4. Рескрипти.

1. Імператорські рішення з конкретних судових справ.

2. Загальні розпорядження, які були

обов\'язковими як для службових осіб, так і для населення.

3. Письмові відповіді

на запитання при

ватних або посадових осіб з приводу правових питань.

4. Інструкції посадовим особам (чиновникам, правителям провінцій) щодо правозастосу- вання.

11. Інституції Юстиніана — це:

а) збірник законів;

б) підручники цивільного права.

12. Дигести Юстиніана — це:

а) кодифікація творів класиків юриспруденції;

б) підручник з права.

13. Статусне право — це:

а) система правомочностей, яка регулює питання правоздат ності та дієздатності суб\'єктів права;

б) система права, яка регулює властивість суб\'єктів бути носі ями прав і обов\'язків.

14. Особа — це:

а) той хто може бути об\'єктом права;

б) той хто може бути суб\'єктом права.

15. Правоздатність — це:

а) можливість особи мати і бути носієм закріплених у право вих нормах суб\'єктивних прав та обов\'язків;

б) можливість особи здійснювати від свого імені і за власною волею правові дії, особисто виконувати взяті на себе обов\'язки, осо бисто відповідати за власні протиправні вчинки.

16. Назвіть умови, за якими настає обмеження правоздатності.

• Capitis deminutio maxima —____________________________

deminutio media —
Canitis

Canitis

deminutio minima —

17. Які умови впливали на обмеження дієздатності населення Римської держави;

а) вік;

б) душевні хвороби;

в) фізичні недоліки;

г) марнотство;

г) жіноча стать.

18. Назвіть три види статусних судів у Римі:

а) ;

б) ;

в) .

19. Юридична особа — це:

а) особа, яка з огляду на слабкість характеру витрачає своє майно і через це виникає загроза його знищення;

б) союзне утворення, що об\'єднує людей і майно, яке корис тується самостійною правоздатністю і визнається суб\'єктом права.

20. Назвіть види юридичних об\'єднань у Римі:

а) ;

б) імператорський престол;

в) _______________________________________ ;

г) вільні союзи (релігійні колегії, похоронні колегії, полі тичні клуби, союзи ремісників);

ґ) __________________________________________ .

21. Римські юристи розробили такі види позовів:

а) цивільні позови;

б) гонорарні позови;

в) суперечливі позови.

22. Види засобів преторського захисту\':

а) :

б) стипуляція;

в) :

г) введення у володіння.

23.

. — це публічна обіцянка сплатити певну\'

суму\' або зробити щось.

• ___________________ — це повернення, відновлення попе

реднього стану. В особливо важливих випадках претор дозволяв зни щувати юридичні наслідки, які наставали у зв\'язку з тим. що він визнавав несправедливим в подібного роду\' випадках.

• ______________________ — здійснюється за розпорядженням

претора для збереження певного майна або для виконання певних дій.

23. Хто такі рекуператори?

24. Легісакційний процес складався з: а)

inju ге ______________________________________________

б) in judicum

25. Формулярний процес складався з: а) injure

б) in judicum

26. Дайте визначення понять:

• Інтенція —________________

Демонстрація —

Кондемнація —

Ад’юдикація —

27. В якому процесі вперше вводиться апеляція?

28. Позовна давність — це:

а) прохання, з яким особа після винесення судового рішення зверталася у вищестоящі суди, вимагаючи перегляду рішення судової справи;

б) встановлений законом максимальний термін, після закін чення якого погашалась можливість процесуального захисту пору шеного права особи, що не потребувало перегляду самої справи.

29. В епоху імператора Юстиніана строк давності встановлю вався у.

а) 5 років;

б) ЗО років.

30. Дайте визначення сімейного права.

31. Вставте пропущені слова.

• ________________ споріднення — природне споріднення,

тобто безпосереднє походження одного від другого спільного батька або прабатька.

• ________________ споріднення, в якому всі підкорялися

владі одного домовладики і вважалися родичами.

32. Хто вважався родичами по прямій лінії?

33. Хто вважався родичем по прямій висхідній лінії?

34. Хто вважався родичем по прямий низхідній лінії?

35. Назвіть родичів по батьковій лінії.

36. Відносини між чоловіком і родичами жінки, між жінкою та родичами чоловіка, а також між родинами жінки і чоловіка — це

37. Шлюб (matrimonium) — союз чоловіка і жінки, поєднання всього життя, спільність божого і людського права, за формулою римського юриста_______________________________________ .

40. Що таке правильний (законий) римський шлюб?

41. Назвіть умови вступу до шлюбу.

42. Назвіть перешкоди вступу до шлюбу.

43. Римський шлюб припинявся у таких випадках:

44. Майно, яке у зв\'язку з укладенням шлюбу жінка віддавала своєму чоловікові для задоволення потреб сумісного життя, мало назву

45. Дарування майбутнього чоловіка майбутній жінці частки

майна, що дорівнювала___________ називалось______________ .

46. Батьківська влада встановлювалась:

а) закононародженістю;

б) узаконенням;

в) адопцією, тобто________________ .

47. Опіка встановлювалася:

а) за заповітом;

б) за законом;

в) ______________ •

48. Речі — це частина природи, живої чи неживої, ізольованої просторово або фізично, або невіддільна від інших частин природи і яка є предметом юридичного набування особи. Вони бувають:

а) речами божого і людського права;

б) публічні і приватні;

в) манципні та__________________ .

49. Який поділ речей існує у римському праві? Дайте їх визна чення.

50. Яка відмінність речового права від зобов\'язального?

51. Поєднайте стрілочками правильні відповіді.

, п 1. Плоди, які ми

\' лоди отримуємо з речі в ре

зультаті юридичних угод.

2. Продукти органічного розвитку, як живі

2. Продукція (тварини), так і неживі (врожай).

3. Все те. що отримано в результаті вибор

„ „ ного використання речі (продукти, приладдя,

3.

Продукти. тварини)

52. Власність — це:

а) можливість мати і бути носієм закріплених у правових нормах суб\'єктивних прав та обов\'язків;

б) найповніше і повністю безконтрольне право користування і право розпорядження своєю річчю, захищене проти усілякого втру чання з боку інших осіб. Це виключне право особи володіти, корис туватися і розпоряджатися річчю згідно зі своїми інтересами.

53.

• Право______________ — це один з елементів права влас­

ності. який означає можливість юридичного панування над річчю.

• Право______________ — це суттєва частина права влас

ності. яка полягає в тому, що власник використовує свою річ для власних потреб, тобто власник використовує корисні фізичні і ду ховні якості речі.

• Право______________ — це право розпоряджатися річчю

за власним розсудом, змінювати правову долю речі.

53. Способи набуття права власності:

Первісний —

Другорядний —

55. Способи припинення права власності:

• _________________ позов надається власнику для засто

сування сили, для витребування речі, володіння якою їм було втра чено.

• _________________ позов надається власнику, коли річ

залишається в його фактичному володінні, але хтось заважає йому розпоряджатися своєю річчю.

• _________________ — позов про порушення права воло

діння. яке може виникнути в майбутньому.

• _________________ — позов спрямований на захист до б

росовісного власника.

57. Яка відмінність віндикаційного позову від негаторного.

58. Володіння — це:

а) реальне володіння річчю, поєднане з наміром ставитися до неї як до своєї і забезпечене юридичним захистом;

б) ставлення людини до речі, яка їй належить як до своєї.

59. Назвіть види володіння:

а) законне;

б) незаконне;

в) сімейне.

60.

• _________________ володіння — це особи, які мають

свою волю.

• _________________ володіння — це речі, не виключені з

цивільного обігу.

60. Речове право користування чужою річчю в одних або кіль

кох відносинах — це_____________________________________ .

61. Які види сервітутів ви знаєте?

62. Підставою для виникнення сервітутів є:

а) заповіт;

б) договір;

в) довготривале користування;

г) судові рішення;

ґ)_________________ ■

63. Довготривале, відчужуване і успадковуване право корис тування чужою землею сільськогосподарського призначення — це

64. Довгострокове, відчужуване і успадковуване право користуван

ня чужою землею для забудови — це_________________________ .

65. Назвіть особливі види сервітутів.

66. Заставне право — це різновид прав на чужі речі, які являють собою комплекс повноважень кредитора стосовно майна, виділе ного боржником як забезпечення виконання своїх зобов\'язань. Воно має три історичні форми:

а) фідуціарна угода;

б) ручний заклад;

в) ■

67. Форма заставного права, за якою боржник зберігає не тільки

право власності на річ, а й на володіння нею, називається________

68. Заставне право припиняється у разі:

а) знищення самої речі;

б) переходу речі у розряд речей, які вилучаються з цивільного обігу;

в)

69. Що таке ручна застава?

70. Зобов\'язання — це правові відносини, на підставі яких одна сторона (кредитор) має право вимагати, щоб друга сторона (бор жник) щось дала, зробила або надала. Назвіть види зобов\'язань:

а) цивільні та натуральні;

б) подільні і неподільні;

в) роздільні або альтернативні;

г) видові та родові;

г)_______________________________ *

71. Які існують підстави припинення зобов\'язань, крім вико нання?

72. Вина в широкому розумінні — це неправомірний стан волі, коли особа з наміром і свідомо виконує неправомірну дію, бажаючи викликати ефект зломислення. Що є виною у вузькому розумінні?

73. Особа, яка не додержується обережності, властивої всім

людям, робить ___________________ вину.

Особа, яка не додержується дбайливості, властивої доброму господареві, робить вину.

Особа, яка не додержується обережності, ставлячись до власних справ, а також доручених ії піклуванню чужих інтересів, робить так звану___________ вину.

74. Події, не викликані будь-чиїм наміром або необережністю,

є_______________________________________________________________ .

75. Боржник за невиконання або неналежне виконання зо бов\'язання повинен був відшкодувати збитки. Назвіть умови, необ хідні для відшкодування збитків:

а) _____________________________________ ;

б) _____________________________________ ;

в) _____________________________________ ;

О___________________________________________ ■

76. Договір — це форма зобов\'язання, в основі якого лежить взаємна угода кількох осіб.

Договори, в яких одна сторона мала тільки право, а інша —

тільки обов\'язки, називались____________________ , а договори, в

яких кожна сторона мала права і обов\'язки, —_________________ .

77. Договори, в яких наперед невідомо, яка зі сторін одержить

винагороду, а яка — збитки — це____________________ договори.

Контракт, який зобов\'язує боржника до точного й буквального виконання обіцяного — це .

Які ще договори існували в римському праві?

78. Неформальні угоди, які породжувало ділове життя за межами

контрактів, мали назву____________________________________ .

79. Необхідними умовами дійсності договорів є:

а) наявність волі (дозволеної);

б) вираження волі має виходити від особи дієздатної;

в) вираження волі має виходити від особи заінтересованої у зміні конкретних обставин,"

г) договір має бути укладений у відповідній формі;

Г)_____________________________________________________ ■

80. Незнання закону прощалось жінкам, _________________

81. Примушення могло бути двох видів: у вигляді насилля і у вигляді _Л_ .

82. Яка з угод укладена при застосуванні цих двох видів при мушення вважалася дійсною?

84. Обманом є обдурювання з наміром одніє\'і особи спонукати іншу укласти невигідну угоду. Які засоби захисту надавалися обма­нутій особі?

85. У змісті договору розрізняють три складові:

а) істотний зміст;

б) додатковий;

в) зайвий.

86. Назвіть умови дійсності договорів?

87. Ставлення юридичних наслідків в ту чи іншу залежність

від певного моменту часу називається_______________________

88. Покладання обов\'язку на відповідну особу, якій надається

безоплатна вигода, називається ____________________________ .

89. Дайте визначення вербального контракту.

90. Назвіть види вербальних контрактів.

91. Реальні контракти — це угоди, які виникали з моменту фак тичної передачі речі. До них належать:

а) _____________________ ;

б) _____________________ ;

в) _____________________ ;

г) _____________________ .

92. Права та обов\'язки продавця і покупця.

93. Назвіть види консенсуальних контрактів.

94. Яка відмінність синграфів від хірографів?

95. До зобов\'язань ніби з договорів римське право відносило дві категорії зобов\'язань:

а) ведення чужих справ без доручення;

б) _____________________________ .

96. Ознаки приватного делікту:

а) наявність закону, який що-небудь забороняє або наказує під страхом покарання;

б)

97. Під зобов\'язанням ніби з деліктів розуміли такі недозволені дії:

а) ______________________________________________ ;

б) ;

в) ;

г) ;

Ґ)_____________________________________________________ .

98. Дайте визначення поняття "спадщина" та "спадкування".

99- Що таке спадкова трансмісія?

100. Що таке сингулярне наступництво?

<< | >>
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме Контрольні запитання та казуси:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -