<<
>>

Висновки до розділу 1

Таким чином, модернізація сучасного українського суспільства та супроводжуючі її кризові явища в суспільній свідомості і економіці стають визначальними факторами трансформації релігії як елемента духовної культури.

Релігія, претендуючи на роль державної ідеології, допомагає частині суспільства заповнити світоглядний вакуум. Однак у суспільстві існує чимало людей, для яких релігійні догмати й приписи не є визначальними. Нав’язування релігійних цінностей викликає у них процес прихованого або вираженого протистояння.

На сучасному етапі характер державно-церковних відносин - один з головних показників рівня розвитку держави та релігійного напряму, позаяк він засвідчує рівень реалізації принципу свободи совісті як одного з головних складових фундаментальних прав і свобод людини. Оскільки релігія має ґрунтовний вплив на соціальні структури й цінності, то свобода совісті є важливим чинником структуруючих зв’язків між частинами суспільства й усім суспільством.

Проведений аналіз основних джерел світових релігій і заснованих на них положень свідчить, що у вказаних віроджерелах містяться численні негативні оцінки суспільно небезпечної поведінки, передбаченої і в нормах чинного кримінального законодавства України. Окремі розбіжності в таких оцінках не носять принциповий характер і не викликають непримирені міжконфесійні суперечності.

В Україні діють норми різних релігійних вірувань і напрямів. У числі українських громадян є православні, католики, старообрядці, баптисти, мусульмани, буддисти, іудеї та ін. Українське законодавство відображає принципи “Загальної декларації прав людини” в аналізованому нами аспекті. У прийнятій “Декларації прав і свобод людини і громадянина" зазначено, що кожній людині гарантується свобода совісті, віросповідання, релігійної чи атеїстичної діяльності. Кожен має право вільно сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, вибирати, мати і поширювати релігійні або атеїстичні переконання і діяти відповідно до них за умови дотримання закону (ст.

14 “Декларації прав і свобод людини і громадянина”).

Аналогії правових заборон сучасного законодавства з низкою положень основних джерел світових релігій свідчать про їх вплив на розвиток українського права. Крім того, подібні “збіги” є чинником, що зближає уявлення віруючих і представників іншої частини населення про зміст правослухняної поведінки

Попри певний «ренесанс» релігійної тематики, який спостерігається у сучасній кримінально-правовій та кримінологічній науках, у наукових працях українських учених майже відсутні спроби систематизації знань про злочинність на релігійному ґрунті. Наявні дослідження, проаналізовані нами, у цій царині досить часто характеризуються фрагментарністю. На монографічному рівні вони звернені або до соціології та філософії релігії, або до кримінально-правової характеристики окремих видів злочинів, що посягають на релігійні відносини, або до проблем, які тим чи іншим чином повязані з релігію, психологією особистості, або загальними проблемам запобігання злочинності. Майже поза увагою вчених знаходяться такі важливі питання, як відображення суспільно-небезпечної поведінки у світових релігіях, майже відсутні дослідження щодо злочинності на релігійному ґрунті як об’єкту кримінологічного дослідження, відсутня інформаця про кількісно-якісні показники злочинності на релігійному ґрунті, не досліджені її стан та динаміка. В контексті злочинності на релігійному ґрунті не досліджені особливості особистіної та групової мотивації релігійної ненависті або ворожнечі.

<< | >>
Источник: ЛЕОНЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА. ЗЛОЧИННІСТЬ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ: ФЕНОМЕН, ДЕТЕРМІНАЦІЯ, ЗАПОБІГАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя 0000. 0000

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -