<<
>>

Тема 10. Облік операцій з основними засобами

План

Загальна характеристика рахунків для обліку основних засобів банків.

Облік основних засобів на різних стадіях їх життєвого циклу.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

основні засоби, у тому числі: земельні ділянки; будинки, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби;

інші необоротні матеріальні активи, у тому числі: малоцінні не-оборотні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; інші необоротні активи;

незавершені капітальні інвестиції.

На підставі зазначених груп банки самостійно здійснюють класи-фікацію основних засобів і встановлюють вартісні ознаки предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів.

Для обліку активів групи «Основні засоби» використовують рахунки 4400 «Основні засоби», 4409 «Знос основних засобів».

У тому числі за цими рахунками обліковуються об\'єкти нерухомості, що належать до категорії нерухомості, зайнятої власником.

Активи групи «Інші необоротні матеріальні активи» обліковуються за рахунками 4500 «Інші необоротні матеріальні активи», 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів».

Облік необоротних активів, що класифікуються як інвестиційна нерухомість, здійснюється за рахунками 4410 «Інвестиційна нерухомість», 4419 «Знос інвестиційної нерухомості».

\\

Необоротні активи, утримувані для продажу, обліковуються за рахунком 3408 «Необоротні активи, утримувані для продажу».

Майно, набуте у власність банку шляхом реалізації прав заставо- держателя, обліковується за рахунком 3409 «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя».

Незавершені капітальні інвестиції обліковуються за рахунками 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами», 4431 «Обладнання, що потребує монтажу», 4530 «Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)».

Бібліотечні фонди, внутрішні телефонна і комп\'ютерна мережі, система безпеки (відео спостереження) та комплекс охоронно- пожежної сигналізації можуть обліковуватись як окремий інвентарний об\'єкт основних засобів.

Придбання основних засобів відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

передоплата:

Дебет рахунку 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання активів»;

Кредит рахунків 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 «Кошти на вимогу небанків- ських фінансових установ»;

визнання основних засобів в обліку банку:

Дебет рахунків 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»;

Кредит рахунків 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання активів», 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами», 4431 «Обладнання, що потребує монтажу».

Створення основних засобів відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

передоплата:

Дебет рахунку 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»;

Кредит рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ»;

}

52

нарахування заробітної плати працівникам:

Дебет рахунку 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами», 443 1 «Обладнання, що потребує монтажу»;

Кредит рахунків 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою», 3653 «Утримання з працівників банку на користь третіх осіб»;

нарахування обов\'язкових платежів до фондів соціального стра-хування, пов\'язаних з оплатою праці:

Дебет рахунку 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»;

Кредит рахунку 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов\'язковими платежами, крім податку на прибуток»;

віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів:

Дебет рахунку 4400 «Основні засоби»;

Кредит рахунку 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним бу-дівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами».

Метод амортизації основних засобів обирається банком самостійно, залежно від умов отримання майбутніх економічних вигод.

У разі зміни методу нарахування амортизації новий метод застосовується, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому відбулися зміни.

Банк має регулярно, наприкінці кожного фінансового року, переглядати методи нарахування амортизації основних засобів на відповідність економічним вигодам, що очікує отримати від їх застосування, та вносити відповідні зміни в облікову політику як зміни облікової оцінки. Норми амортизації відповідно до нового методу амортизації визначаються виходячи із залишкової вартості відповідного об\'єкта.

Втрати від зменшення корисності об\'єктів основних засобів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу основних засобів.

Разом з тим здійснюються таке проведення:

Дебет рахунку 7499 «Інші витрати»;

Кредит рахунку 4409 «Знос основних засобів».

Втрати від зменшення корисності об\'єктів основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю, спрямовуються на зменшення додаткового капіталу із віднесенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об\'єкта основних засобів і сумою перевищення до витрат звітного періоду. У такому разі зменшення корисності відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дебет рахунку 5100 «Результати переоцінки основних засобів», 7499 «Інші витрати»;

Кредит рахунку 4400 «Основні засоби»;

одночасно:

Дебет рахунку 4409 «Знос основних засобів»;

Кредит рахунку 5100 «Результати переоцінки основних засобів».

Реалізація основних засобів відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

у разі перевищення суми залишкової вартості об\'єкта порівняно із сумою виручки від його реалізації:

Дебет рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ», 4409 «Знос основних засобів», 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів», 7490 «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів»;

Кредит рахунків 4400 «Основні засоби»; 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»;

у разі перевищення суми виручки від реалізації порівняно із сумою залишкової вартості об\'єкта:

Дебет рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ», 4409 «Знос основних засобів», 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

Кредит рахунків 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»; 6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів»;

за переоціненими основними засобами:

Дебет рахунку 5100 «Результати переоцінки основних засобів»;

Кредит рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

У разі часткової ліквідації об\'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму пер-вісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об\'єкта.

Часткова ліквідація в бухгалтерському обліку відображається такими проведеннями:

Дебет рахунків 4409 «Знос основних засобів», 7490 «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів»;

Кредит рахунку 4400 «Основні засоби» - на суму часткової ліквідації об\'єкта.

Під час списання з балансу основних засобів здійснюються такі проведення:

Дебет рахунків 4409 «Знос основних засобів», 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

Кредит рахунків 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи» - на суму зносу;

Дебет рахунку 7490 «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів»;

Кредит рахунків 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи» — на залишкову вартість.

Вкладення банку в статутний капітал підприємства у формі основних засобів відображаються за справедливою вартістю переданих активів. У такому разі здійснюються такі проведення:

Дебет рахунків 4103 «Інвестиції в асоційовані небанківські фі-нансові установи», 4105 «Інвестиції в інші асоційовані компанії», 4203 «Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи», 4205 «Інвестиції в інші дочірні компанії» - на суму вкладення в статутний капітал; 4409 «Знос основних засобів», 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів» - на суму зносу; 5100 «Результати переоцінки основних засобів» - на суму переоцінки; 7490 «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів» - на суму перевищення залишкової вартості над справедливою;

Кредит рахунків 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи» - на справедливу вартість основних засобів; 5030 «Не розподілені прибутки минулих років» - на суму переоцінки.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 10. Облік операцій з основними засобами:

 1. 5.5 КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯПОНІЇ
 2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 3. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 4. Тема 10. Облік операцій з основними засобами
 5. Тема 12. Облік операцій з лізингу
 6. Тема 10. Облік операцій з основними засобами
 7. Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами
 8. Банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система
 9. ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
 10. ТЕМА 8. ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (ТНК)
 11. ТЕМА 7. Оцінка поточного фінансового стану компанії
 12. ТЕМА 18. Особливості управління фінансами компанії у випадку зміни її організаційно-правової форми
 13. ТЕМА 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 14. Тема 5. Інфляція та грошові реформи
 15. Основні класифікації інформації, що мають значення для розвитку наукових основ інформаційно-довідкового забезпечення розслідування
 16. Криміналістичні обліки: поняття та зміст
 17. Основне призначення та принципи генерування інформаційного середовища ОВС України
 18. Кодифікація як основний засіб усунення правових колізій у межах актів земельного законодавства
 19. Засоби та методи діяльності Національного банку України у сфері рефінансування банків
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -