<<
>>

Тема 7. Облік депозитних операцій

Депозитною операцією банку є операція із залучення грошових коштів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх депозитними сертифікатами.
Такі депозити бувають вкладами на вимогу і видаються вкладнику на першу вимогу та строкові вклади, які повертаються вкладнику після закінчення обумовленого в договорі строку.

Студент повинен розуміти різницю між активними депозитними операціями, за якими банки розміщують кошти на депозит в інших банках, та пасивними депозитними операціями, при яких банк залучає кошти на депозит.

Всі депозитні операції оформляються договорами між банком та юридичними і фізичними особами. Ці договори, в залежності від характеру взаємовідносин між банком та його контрагентом, можуть бути такими: договір банківського рахунку; договір банківського вкладу з видачею ощадної книжки; договір банківського вкладу з видачею ощадного сертифіката; договір банківського вкладу з видачею іншого документу, що підтверджує внесення грошової суми. Орієнтуючись в зазначених договорах, студенту буде легше опанувати суть обліку депозитних операцій.

Особливості бухгалтерського обліку депозитних операцій банку, як вже зазначалося, залежить від того, чи це активні, чи пасивні операції.

Активні операції, а це є операції лише міжбанківські, обліковуються на рахунках першого класу. Активні депозитні операції також поділяються «на вимогу» та «строкові» із такими ж характеристиками, як і у випадку депозитних операцій із клієнтами банків.

Для обліку активних операцій «на вимогу» Планом рахунків передбачено в розділі 12 «Кошти в Національному банку України» рахунки 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України» та 1203 «Кошти обов\'язкових резервів банку в На-ціональному банку України». З цією ж метою в розділі 15 «Кошти в інших банках» передбачений рахунок 1500 «Кореспондентські ра-хунки, що відкриті в інших банках».

Для обліку активних депозитних операцій «строкових» Планом рахунків бухгалтерського обліку у банках України передбачені рахунки із групи 121 «Строкові вклади (депозити) у Національному банку України» 1211 «Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо» та 1212 «Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України».

Також передбачені відповідні рахунки в розділі 15 «Кошти в інших банках» групи рахунків 151 «Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках»: 1510 «Депозити овернайт, що розміщені в інших банках», 1512 «Корот-кострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках», 1515 «Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках» та 1516 «Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу».

Якщо активні депозитні операції є мало чисельними, бо банки вкладають залучені кошти лише в декількох банках, то пасивні депозитні операції охоплюють велику кількість такого роду операцій та контрагентів. Такі операції можуть бути міжбанківські, клієнтські та операції із сертифікатами. Міжбанківські пасивні депозитні операції «на вимогу» та «строкові» враховуються на рахунках розділу 13 «Ко-шти Національного банку України» та 16 «Кошти інших банків».

Найпоширеніші клієнтські пасивні депозитні операції поділяються на три групи: суб\'єкти господарювання, фізичні особи, інші суб\'єкти.

Пасивні депонентські операції із клієнтами обліковуються на рахунках розділу 26 «Кошти клієнтів банку»: з господарюючими суб\'єктами на рахунках груп 260 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання» і 261 «Строкові кошти суб\'єктів господарювання»; з фізичними особами на рахунках груп 262 «Кошти на вимогу фізичних осіб» та 263 «Строкові кошти фізичних осіб»; і на рахунках розділів 25 «Кошти бюджету та позабюджетних фондів України» і 26 «Кошти клієнтів банку» з іншими суб\'єктами на рахунках груп 251 «Кошти Державного бюджету України», 252 «Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України», 253 «Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України», 254 «Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів», 255 «Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя», 256 «Кошти позабюджетних фондів», 264 «Кошти виборчих фондів» і 265 «Кошти небанківських фінансових установ».

Облік пасивних депонентських операцій з сертифікатами здійснюється на рахунках 3 класу, розділу 33 «Цінні папери власного боргу, крім субординарного боргу» груп рахунків: 332 «Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком», 333 «Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком», 334 «Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком».

В більшості випадків у договорах банківського вкладу передба- чається, що банк зобов\'язаний видавати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, незалежно від виду вкладу (депозиту). При цьому можливий варіант зміни розміру процентів, якщо своєю вимогою вкладник порушив раніше узгоджені умови депозиту.

Депозитні операції банків пов\'язані із сплатою чи отриманням процентів.

Проценти по депозитних операціях нараховуються за процентними ставками, які передбачені умовами, розробленими банком та які відображені в договорі. Проценти, які банк виплачує своїм клієнтам за вкладами (депозитами), виступають як процентними витрати банку, а проценти, які банк отримує за своїми банківськими депозитами, є його процентними доходами.

Рекомендовані нормативно-правові акти та література:

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 року із змінами на 01.01.2008 р. // http://zakon.rada. gov.ua.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правління НБУ 17.06.2004 р. № 280 із змінами до Інструкції, затвердженими Постановою Правління НБУ 22.06.2007 p., № 229. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, депозитних операцій та формування і використання резервів під кредитні ри-зики в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ 15.09.2004 р. № 435. // http://zakon.rada.gov.ua.

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене Постановою Правління НБУ 03.12.2003 р. № 516. // http:// zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ 15.09.2004 р. № 435. // http://zakon.rada.gov.ua.

Кіндрацька JI.M., Семеніченко Ю.К., Тюхляєва М.Ю. Облік у банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2006.-С. 150-173.

Лобозинська С.М. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2007. - С. 248-268.

Облік і аудит у банках: Підручник /A.M. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов\'яз та ін.; За заг. ред. проф. A.M. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 179-202.

9. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках: Підручник. -К.: КНЕУ, 2001.-С. 260-275.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 7. Облік депозитних операцій:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -