<<
>>

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами

Цінними паперами є грошові документи, які засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу власнику у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових і інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

При вивченні теми обліку операцій з цінними паперами для студента важливо познайомитися із положеннями Закону України «Про цінні папери і фондову біржу», від 18.06.91 № 1201 - XII (із змінами) та із «Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України», затвердженою ПП НБУ від 03.10.05 № 358.

Зокрема в зазначеному Законі України студент ознайомиться із переліком цінних паперів, які випускаються в Україні.

До них відносяться: акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов\'язання, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати, векселі, приватизаційні папери.

Законом України визначається, що цінні папери можуть бути іменними або на пред\'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним па-пером до іншої особи). Цінні папери на пред\'явника обертаються вільно. Цінні папери можуть бути використані для здійснення роз-рахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Саме ці та інші положення нормативно-правових актів регулюють операції із цінними паперами та є основою для облікових операцій.

Для обліку цінних паперів у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України передбачений 3 клас рахунків «Операції з цінними паперами та інші активи і зобов\'язання». В цьому класі цінні папери обліковуються на таких розділах та групах рахунків: 30 «Цінні папери в торговому портфелі банку» групи - 300 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку», 301 «Боргові цінні папери в торговому портфелі банку»; 31 «Цінні папери в портфелі банку на продаж» - 310 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж», 311 «Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж»; 32 «Цінні папери в портфелі банку до погашення» - 321 «Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення»; 33 «Цінні папери власного боргу, крім су- бординарного боргу» - 330 «Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком», 331 «Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком», 332 «Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком», 333 «Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком», 334 «Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком».

Крім зазначених цінних паперів, банки України мають казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України.

Такі цінні папери обліковуються на рахунках першого класу «Казначейські та міжбанківські операції», розділу 14 «Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України». Облік ведеться на групах рахунків: 140 «Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку», 141 «Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж», 142 «Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення», 143 «Боргові цінні папери, емітовані Націо-нальним банком України, у портфелі банку на продаж», 144 «Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення».

Окремо ведеться облік цінних паперів, що засвідчують вкладення (інвестиції) банку в асоційовані і дочірні компанії. Для цього в Плані рахунків передбачені рахунки 4 класу, в тому в розділі 41 «Інвестиції в асоційовані компанії» група рахунків 410 «Інвестиції в асоційовані компанії» та розділ 42 «Інвестиції в дочірні компанії» група рахунків 420 «Інвестиції в дочірні компанії».

Наведений перелік груп рахунків розділів першого, третього і четвертого класів рахунків свідчить про те, що Планом рахунків передбачено вести облік цінних паперів в розрізі чотирьох портфелів: торговий портфель банку, цінні папери в портфелі на продаж, цінні папери в портфелі банку до погашення та цінні папери власного боргу (інвестиції в асоційовані та дочірні компанії), крім субординованого боргу. Таким же чином це передбачається главою 3 Інструкції з бухгалтерського обліку з цінними паперами в банках України.

Для студента важливо опанувати принципами оцінки цінних паперів. Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України № 358 передбачено, що придбані цінні папери (крім цінних паперів у торговому портфелі, інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої дода-ються витрати на операції з придбання таких цінних паперів.

Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних паперів. Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів у портфель на продаж або в портфель до погашення відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії) на дату їх придбання.

Зміна справедливої вартості цінних паперів, які мають бути передані банку (крім цінних паперів, які обліковуються за собівартістю або амортизованою собівартістю), у період між датою операції та датою розрахунку відображається в бухгалтерському обліку за рахунками доходів або витрат (для цінних паперів у торговому портфелі) та капіталу (для цінних паперів у портфелі на продаж).

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані банком, оцінюються за їх справедливою вартістю, крім: цінних паперів, що утримуються до погашення; акцій та інших цін-них паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити; та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.

Якщо інвестор складає консолідовану фінансову звітність, то ін-вестиції в дочірні компанії в індивідуальній фінансовій звітності ві-дображаються на дату балансу за їх собівартістю.

Зменшення балансової вартості цінних паперів унаслідок визнання зменшення їх корисності відображається в бухгалтерському обліку лише на суму, що не призводить до від\'ємного значення їх вартості. Якщо балансова вартість таких цінних паперів досягає нуля, то в бухгалтерському обліку вона відображається за нульовою вартістю до прийняття банком рішення про їх списання. За борго-вими цінними паперами окремо обліковуються дисконт або премія

в разі їх наявності.

Переоцінка (перерахунок гривневого еквівалента залишків іноземної валюти) за рахунками обліку цінних паперів в іноземній валюті у зв\'язку зі зміною офіційного валютного курсу здійснюється в порядку переоцінки іноземної валюти. Визначеному нормативно - правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах.

У разі прийняття рішення про переведення боргових цінних паперів у портфель до погашення балансова вартість цінного папера під час переведення надалі стає його новою амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки процента, розрахованої на час їх переведення.

Будь-яку різницю (дисконт або премію) між новою амортизованою собівартістю за вирахуванням нарахованих на час переведення процентів та номінальною вартістю слід амортизувати на решту терміну дії цінного паперу з використанням ефективної ставки процента, розрахованої на час його переведення.

Студенту варто звернути увагу на особливості обліку цінних паперів у портфелі до погашення. Тут обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна визначати, а також з фіксованим строком погашення. Боргові цінні папери відносяться до портфеля до погашення, якщо банк має намір та змогу утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного доходу.

Банк не повинен первісно визнавати цінні папери в портфелі до погашення, якщо:

не має фінансових ресурсів для фінансування цінних паперів до погашення;

є юридичне або інше обмеження, яке може перешкодити наміру банку утримувати цінні папери до погашення;

протягом поточного фінансового року або протягом двох попередніх фінансових років банк продав до дати погашення значну суму інвестицій порівняно із загальною сумою інвестицій, утриманих до погашення.

Банк не повинен визнавати цінні папери, утримувані до погашення, якщо:

має намір утримувати цінні папери протягом невизначеного часу;

готовий продати їх у разі змін ринкових ставок процента, ризиків, потреб ліквідності;

умови випуску безстрокових боргових цінних паперів передбачають сплату процентів протягом невизначеного часу (тобто немає фіксованого строку погашення);

емітент має право погасити цінні папери сумою, значно меншою, ніж їх амортизована собівартість.

Цінні папери, за якими емітент передбачає дострокове погашення, можуть бути визнані в портфелі до погашення, якщо банк має намір і змогу утримувати їх до строку погашення.

У разі продажу значної суми інвестицій, утримуваних до погашення, цінні папери з портфеля банку до погашення мають бути переведені в портфель на продаж. У такому разі банк має анулювати портфель до погашення шляхом переведення залишку інвестицій в портфель на продаж.

Не є порушенням намірів утримувати портфель до погашення, якщо продаж цінних паперів з портфеля до погашення був здійснений у таких випадках:

не більше, ніж за 3 місяці до дати погашення;

після того, як отримано в основному всю первісну вартість фінансової інвестиції у вигляді планових платежів або передоплати;

значного погіршення кредитоспроможності емітента;

реорганізації емітента;

змін законодавчих або регулятивних вимог;

значного підвищення регулятивних вимог до капіталу;

у зв\'язку з непередбаченою подією, яка відбулася з незалежних від банку причин, яка не повторюється і стосовно якої є докази, що банк не мав змоги її спрогнозувати.

Рекомендується студенту приділити увагу універсальній операції - інвестування в асоційовані та дочірні компанії.

Особливістю обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії є те, що сюди належать акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком емітентів, які відповідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії банку, за винятком таких цінних паперів, що придбані та/або утримуються лише для продажу протягом 12 місяців з дати придбання.

Здійснені інвестиції в асоційовані та дочірні компанії первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю. Витрати на операції, пов\'язані з придбанням інвестицій, збільшують суму такої інвестиції на дату її придбання. Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі. За інвестиціями в дочірні компанії, облік яких здійснюється за собівартістю з урахуванням зменшення корисності, інвестор складає консолідовану фінансову звітність.

Якщо вартість придбання інвестицій в асоційовані та дочірні компанії перевищує частку банку-інвестора в справедливій вартості чистих активів (придбаних ідентифікованих активів і зобов\'язань) на дату придбання, то виникає гудвіл. Гудвіл обліковується як складова вартості інвестицій та оцінюється за собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Банк повинен щорічно здійснювати перевірку гудвілу на зменшення корисності.

Якщо частка банку в справедливій вартості придбаних чистих активів (придбаних ідентифікованих активів і зобов\'язань) перевищує вартість придбання інвестицій в асоційовані та дочірні компанії на дату придбання, то виникає негативний гудвіл.

За наявності негативного гудвілу банк має перевірити ідентифікацію та оцінку ідентифікованих активів і зобов\'язань та оцінку вартості придбання. Негативний гудвіл у повній сумі має бути визнаний доходом під час первісного визнання інвестиції.

Рекомендовані нормативно-правові акти та література:

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року із змінами на 01.01.2008 р. // http://zakon.rada. gov.ua.

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» № 1201-III від 18.06.1991 р. (із змінами), //http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правління НБУ

р. № 280 із змінами до Інструкції, затвердженими Постановою Правління НБУ 22.06.2007 p., № 229. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ

р. № 358. // http://zakon.rada.gov.ua.

Шевченко Р.І. Банківські операції: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003. -С. 120-134.

Кіндрацька J1.M., Семеніченко Ю.К., Тюхляєва М.Ю. Облік у банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2006. - С. 173-188.

Лобозинська С.М. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2007. - С. 352-379.

Облік і аудит у банках: Підручник /A.M. Герасимович, JT.M. Кіндрацька, Т.В. Кривов\'яз та ін.; За заг. ред. проф. A.M. Герасимо-вича. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 203-233.

Кіндрацька J1.M. Бухгалтерський облік у банках: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001С. 276-347.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 8. Облік операцій з цінними паперами:

 1. 5.2 КРЕДИТНА СИСТЕМА США
 2. 5.3 КРЕДИТНА СИСТЕМА НІМЕЧЧИНИ
 3. 5.5 КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯПОНІЇ
 4. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 5. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 6. Тема 8. Облік операцій з цінними паперами
 7. Тема 8. Облік операцій з цінними паперами
 8. Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті
 9. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
 10. 12.6. Методи управління портфелем цінних паперів банківської установи
 11. Банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система
 12. ТЕМА 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТРУКТУРА
 13. ТЕМА 5. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
 14. Глава 2. Фінансова система
 15. Кредитні та депозитні операції Національного банку України
 16. ТЕМА 13. Управління позиковим капіталом
 17. Операції з цінними паперами
 18. Ринок цінних паперів, його суть та структура
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -