<<
>>

Тема 7. Облік депозитних операцій

План

Облік депозитів (залучених вкладів) у банку.

Облік нарахованих та сплачених доходів та витрат за депозитними операціями.

Проведення депозитних операцій банку регламентується Положенням про порядок здійснення банками України вкладних депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвер- щеним постановою Правління НБУ 03.12.03 № 516.

Цим Положен- іям регулюється загальний порядок залучення банками України рошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) або їанківських металів від юридичних і фізичних осіб на їх поточні, ікладні (депозитні) рахунки та розміщення ощадних (депозитних) :ертифікатів.

Отже, вкладна (депозитна) операція - це операція банку із залу- іення грошових коштів або банківських металів від вкладників на х рахунки в банках на договірних засадах або депонування грошо- ;их коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) ертифікатами.

Вклади (депозити) поділяються на:

вклади (депозити) на вимогу;

строкові вклади (депозити).

Вклади (депозити) на вимогу - це грошові кошти або банківські іетали, що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкла- іу (депозиту) на першу вимогу вкладника або здійснення платежів а розпорядженням власника рахунка.

Вклади (депозити) строкові - це грошові кошти або банківські іетали, розміщені вкладниками в банку на визначений договором трок.

Сума, строки та умови приймання вкладів (депозитів) визначаться між банком та вкладником на договірних засадах.

Залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб ідтверджується:

договором банківського рахунка;

договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної нижки;

договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного депозитного)сертифіката.

Виплата процентів за вкладом (депозитом) здійснюється у стро- и, що обумовлені в договорі.

Бухгалтерський облік депозитних (вкладних) операцій регламен- /ється Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних іепозигних) операцій та формування і використання резервів під редитні ризики в банках України, затвердженою Постановою Прав- іння НБУ 15.09.04 №435.

Активними депозитними операціями вважаються операції з ззміщення банком коштів на депозит, а пасивними депозитними

операціями - операції із залучення банком коштів на депозит.

На дату залучення коштів на вклад (депозити) в обліку здійсню-ється таке бухгалтерське проведення:

Дебет рахунків 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку», 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»;

Кредит рахунків 1332 «Короткострокові вклади (депозити) На-ціонального банку України», 1335 «Довгострокові вклади (депози-ти) Національного банку України», 1612 «Короткострокові вклади (депозити) інших банків», 1615 «Довгострокові вклади (депозити) інших банків», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання, 2610 «Короткострокові вклади (депозити) суб\'єктів господарюван-ня», 2615 «Довгострокові вклади (депозити) суб\'єктів господарю-вання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використання пла-тіжних карток, 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб», 2635 «Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб».

Повернення вкладу (депозиту) у визначений договором банків-ського вкладу (депозиту) строк відображається в обліку такими бухгалтерськими проведеннями:

Дебет рахунків для обліку залучених вкладів (депозитів) - на суму вкладу (депозиту) з урахуванням суми процентів у разі їх капіталізації;

Кредит рахунків для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунків клієнтів.

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу після закінчення строку, установленого договором банківського вкладу, то такий вклад переноситься на рахунок з обліку вкладів на вимогу, якщо інше не встановлено договором, наприклад, для фізичної особи:

Дебет рахунка 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб»;

Кредит рахунка 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб».

Бухгалтерський облік нарахованих, отриманих (сплачених), на-перед отриманих (сплачених) доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями здійснюється згідно з порядком, визначеним Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими Постановою Правління НБУ 18.06.03 № 255.

Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки «Нараховані витрати», на яких нагромаджуються нараховані проценти до настання строку їх сплати.

Нарахування процентів за депозитами відображається проведеннями:

Дебет рахунків груп 700 «Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України», 701 «Процентні витрати за операціями із суб\'єктами господарювання», 703 «Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України», 704 «Процентні витрати за операціями з фізичними особами».

Кредит рахунків нарахованих витрат.

Під час нарахування доходів за розміщенням міжбанківськими депозитами (вкладами) здійснюються такі бухгалтерські проведення:

Дебет рахунків 1208 «Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України», 1218 «Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України», 1508 «Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках», 1518 Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках»;

Кредит рахунків 6000 «Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України», 6003 «Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України», 6010 «Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках», 6012 «Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках», 6013 «Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках».

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 7. Облік депозитних операцій:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -