<<
>>

Тема 5. Облік розрахункових операцій банку

План

Облік безготівкових розрахунків

із застосуванням платіжних доручень.

Облік безготівкових розрахунків із застосуванням розрахункових чеків.

Облік безготівкових розрахунків із застосуванням акредитивів.

Облік операцій із застосуванням платіжних карток.

Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунка поточні рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнтові на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Розрахунки без участі готівки здійснюються способом використання безготівкових розрахунків.

Безготівкові розрахунки - це розрахунки, які провадить банк за допомогою перерахування грошових коштів з рахунка платника на рахунок одержувача, а також перерахування банком за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку на рахунки одержувачів коштів.

Для здійснення розрахунків використовуються розрахункові документи на паперових носіях та в електронному вигляді. Розрахункові документи приймаються банком до виконання за наявності підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами поточного рахунка.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ 21.01.04 № 22, установлює загальні правила, форми і стандарти розрахунків юридичних і фізичних осіб та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участі банків.

Інструкція № 22 встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій платіжних інструментів у формі:

меморіального ордера;

платіжного доручення;

платіжної вимоги-доручення;

платіжної вимоги;

розрахункового чека;

акредитива.

Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом.

При розрахунках платіжними дорученнями операцію з перерахування коштів з відповідного рахунка на рахунок одержувача банк одержувача оформляє меморіальним ордером, у реквізиті «Призна-чення платежу» якого зазначає номер і дату електронного розрахункового документа, а також повторює текст реквізиту «Призначення платежу» цього електронного розрахункового документа.

НШ

Банк платника приймає платіжне доручення до виконання протягом 10 календарних днів з дати його виписки.

Під час проведення розрахунками між клієнтами банк відображає операції на рахунках у такий спосіб:

Якщо клієнти обслуговуються в одному банку:

Дебет рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання» - поточний рахунок платника;

Кредит рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання» - поточний рахунок одержувача коштів.

Якщо клієнти обслуговуються в різних банках:

у разі списання коштів з рахунка клієнта-платника, що обслуговується даним банком:

Дебет рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання» - поточний рахунок платника коштів;

Кредит рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України»;

у разі зарахування коштів клієнтові-одержувачу коштів, що обслуговується даним банком:

Дебет рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України»;

Кредит рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання» - поточний рахунок одержувача коштів.

Чеки застосовуються для здійснення розрахунків у безготівковій формі між юридичними особами, а також між фізичними та юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги.

Відображення в обліку операцій з розрахунковими чеками здійснюється в такий спосіб:

Згідно з заявою клієнта і для гарантованої оплати чеків чекодавець бронює кошти на окремому аналітичному рахунку «Розрахунки чеками» відповідних балансових рахунків (далі - аналітичний рахунок «Розрахунки чеками») у банку-емітенті, одержуючи комісійні за послуги.

Це можуть бути рахунки:

2602 «Кошти в розрахунках суб\'єктів господарювання»;

2622 «Кошти в розрахунках фізичних осіб».

Якщо чекодавець і утримувач чека обслуговуються в одному банку, то після перевірки правильності заповнення реквізитів чеків і реєстру чеків банк на підставі першого примірника реєстру чеків списує кошти з відповідного рахунка чекодавця та зараховує їх на рахунок утримувача чека, що супроводжується бухгалтерськими

проведеннями:

Дебет рахунка 2602 «Кошти в розрахунках суб\'єктів господарювання», аналітичний рахунок «Розрахунки чеками»;

Кредит рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання».

У разі надходження розрахункових чеків від іногородніх утримувачів чеків у банк-емітент до моменту здійснення їх перевірки вони обліковуються на позабалансових рахунках:

Дебет рахунка 9X30 «Документи і цінності, прийняті на інкасо»;

Кредит рахунка групи 991 «Коррахунки до рахунків розділів 95-98».

Ііапк-емітснт на підставі першого примірника реєстру чеків спису» кошти з рахунка чекодавця та перераховує їх на рахунок утримувач;! чека. Сплачений чек разом з примірником реєстру чеків залишається в банку-емітенті. На чеку ставиться штамп банку «Проведено». Після прийняття банком-емітентом рішення про здійснення оплати розрахункових чеків буде зроблено такі бухгалтерські записи:

Дебет рахунка 991 «Коррахунки до рахунків розділів 95 - 98»;

Кредит рахунка 9830 «Документи і цінності, прийняті на інкасо» та одночасно:

Дебет рахунка 2602 «Кошти в розрахунках суб\'єктів господарювання», аналітичний рахунок «Розрахунки чеками»;

Кредит рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України».

Акредитиви, як форма безготівкових розрахунків, можуть бути депоновані в банку платника і в банку постачальника.

Умови та порядок проведення розрахунків за акредитивами передбачаються в договорі між бенефіціаром і заявником акредитива і не повинні суперечити законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку.

За операціями за акредитивами всі зацікавлені сторони мають справу тільки з документами, а не з товарами, послугами або іншими видами виконання зобов\'язань, з якими можуть бути пов\'язані ці документи.

Відкриваючи покритий акредитив, заявник крім заяви подає до банку-емітента платіжне доручення на бронювання коштів на аналітичному рахунку «Розрахунки за акредитивами» таких балансових рахунків:

2602 «Кошти в розрахунках суб\'єктів господарської діяльності»;

2622 «Кошти в розрахунках фізичних осіб».

У разі відкриття покритого акредитива, депонованого в банку- емітенті, заявник подає заяву та платіжне доручення на перерахування коштів зі свого рахунка (наприклад, для підприємств 2600) на аналітичний рахунок (для підприємств - 2602 «Кошти в розрахунках суб\'єктів господарювання») «Розрахунки за акредитивами» у банку- емітенті.

Ідеться про бронювання коштів для розрахунків акредити-вом:

Дебет рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання» - перерахування коштів з заявника-підприємства;

Кредит рахунка 2602 «Кошти в розрахунках суб\'єктів господарювання» аналітичний рахунок «Розрахунки за акредитивами» - зарахування коштів на рахунок депонування акредитивів у банку-емітенті;

Кредит рахунка 6110 «Комісійні доходи від розрахунково- касового обслуговування клієнтів» - на суму, визначену за послугу.

Якщо відкривається покритий акредитив, депонований у виконуючому банку, який не є банком-емітентом, то заявник крім заяви подає до банку-емітента платіжне доручення на перерахування коштів для бронювання їх у виконуючому банку. Банк-емітент перераховує кошти заявника з рахунка, наприклад, 2600 на аналітичний рахунок 2602 «Розрахунки за акредитивами» у виконуючому банку та повідомляє йому про умови акредитива:

Дебет рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання» - перерахування коштів з заявника - підприємства;

Кредит рахунка 6110 «Комісійні доходи від розрахунково- касового обслуговування клієнтів» - на суму, визначену за послугу,

Кредит рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України» - списання коштів з банку-емітента в сумі акредитива;

Дебет рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок банку в На-ціональному банку України» - зарахування коштів у виконуючому банку;

Кредит рахунка 2602 «Кошти в розрахунках суб\'єктів господарювання» аналітичний рахунок «Розрахунки за акредитивами» - зарахування коштів на рахунок депонування акредитивів у виконуючому банку.

Виконуючий банк під час використання акредитива, кошти за яким заброньовано в банку-емітенті, перевіряє за дорученням цього банку виконання всіх умов акредитива за поданим бенефіціаром реєстром документів за акредитивом та іншими документами, передбаченими акредитивом.

Перший та другий примірники реєстру документів за акредитивом разом з іншими документами виконуючий банк надсилає до банку- емітента, третій - використовує для списання суми заяви з відповідного позабалансового рахунка, призначеного для обліку акредитивів (після надходження коштів від банку-емітента), четвертий (з потрібними позначками банку про дату одержання) - видає бенефіціару:

Дебет рахунка 991 «Коррахунки до рахунків розділів 95-98»;

Кредит рахунка 9802 «Акредитиви до виконання».

Банк-емітент, перевіривши виконання всіх умов акредитива, на підставі першого примірника реєстру документів за акредитивом списує кошт и з аналітичного рахунка «Розрахунки за акредитивами» і перераховує їх на рахунок бенефіціара:

Дебет рахунка 2602 «Кошти в розрахунках суб\'єктів господарювання» аналітичний рахунок «Розрахунки за акредитивами» - рахунок з депонування коштів на оплату акредитива в банку-емітенті;

Кредит рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок банку в На-ціональному банку України» - рахунок банку-емітента;

Дебет рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Націо- нальному банку України» - рахунок виконуючого банку;

Кредит рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання» - рахунок бенефіціара.

Виплати бенефіціару за акредитивом, кошти за яким заброньовано у виконуючому банку, здійснюються з аналітичного рахунка «Розрахунки за акредитивами», що відповідає запису:

Дебет рахунка 2602 «Кошти в розрахунках суб\'єктів господарювання» аналітичний рахунок «Розрахунки за акредитивами» - рахунок з депонування коштів на оплату акредитива у виконуючому банку;

Кредит рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання» - рахунок бенефіціара.

Операції з занесення на рахунки та отримання з рахунків готівко-вих коштів за допомогою платіжних та інших карток здійснюються згідно з правилами внутрішньодержавних та міжнародних платіж-них систем, а також відповідних нормативно-правових актів через каси банку або банкомати.

Банкомата можуть установлюватись як на території банку, так і за його межами.

Видача коштів із застосуванням платіжних карток виконується в межах їх залишку на рахунку клієнта на відповідному картковому рахунку.

Бланки платіжних карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем обліковуються банком в умовній оцінці (одна гривня за одну штуку) на окремому аналітичному рахунку позабалансового рахунка 9821 А «Бланки суворої звітності».

Операція з придбання банком бланків платіжних карток відображається такими проведеннями:

на вартість бланків у національній валюті:

Дебет рахунка 3510 «Дебіторська заборгованість із придбанням активів»;

Кредит рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України» або

Кредит рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання»;

на вартість бланків у іноземній валюті:

Дебет рахунка 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

Кредит рахунка 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках»;

на суму гривневого еквівалента вартості бланків:

Дебет рахунка 3510 «Дебіторська заборгованість із придбання активів»;

Кредит рахунка 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів».

Для зарахування коштів під час емісії платіжних карток у банку- емітенті клієнтам відкривають рахунки:

картковий рахунок для банків у інших банках - на балансовому рахунку 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;

картковий рахунок для фізичних осіб - на балансовому рахунку 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток».

Занесення, перерахування або поповнення коштів на картрахун- ки фізичної особи може виконуватися способом занесення готівкових коштів через банкомат, касу банку-емітента, банку, що працює за агентською угодою, іншого банку через переказ коштів зі своїх поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням.

Під час операції з поповнення коштів на картковий рахунок у банку-емітенті здійснюються такі проведення:

за внесення готівкових коштів через касу:

Дебет рахунків 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002

«Банкноти та монети в касі відділень банку»;

Кредит рахунка 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток».

Поповнення картрахунків юридичних осіб здійснюється способом переказу коштів з їхніх поточних рахунків та за рахунок готівки, що вноситься в установленому порядку до каси банку-емітента.

Процедура поповнення картрахунків у банку-емітенті супроводжується відображенням в обліку таких операцій:

занесення готівки у відповідній валюті до каси банку:

Дебет рахунків 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»;

Кредит рахунка 2605 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток»;

перерахування коштів з поточних рахунків клієнтів:

Дебет рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання»;

Кредит рахунка 2605 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток».

Під час видачі готівки через банкомат власнику платіжної картки здійснюється проведення на суму заявленої готівки:

Дебет рахунка 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат»;

Кредит рахунка 1004 «Банкноти та монети в банкоматах».

Закриття транзитного рахунка 2920 за операціями з видачі готівки через банкомат оформляється записом:

за здійснення переказу з карткових рахунків, відкритих у банку- емітенті, що одночасно є банком-еквайром:

Дебет рахунків 2605 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток»; 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток»;

Кредит рахунка 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здій-сненими через банкомат»;

за здійсненням переказу з карткових рахунків власників платіжних карток, відкритих в інших банках:

у банку-емітенті:

Дебет рахунків 2605 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток»; 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток»;

Кредит рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України», 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках», 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;

у банку-еквайрі:

Дебет рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України», 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках», 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;

Кредит рахунка 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат».

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 5. Облік розрахункових операцій банку:

 1. 1. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві
 2. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 3. Тема 5. Облік розрахункових операцій банку
 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 5. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 6. Тема 5. Облік розрахункових операцій
 7. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БАНКАХ»
 8. Банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система
 9. ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
 10. ТЕМА 9. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
 11. ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ
 12. ТЕМА 10. КРЕДИТНІ СИСТЕМИ
 13. 15.4. Операції комерційних банків.
 14. 3. МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
 15. Операції комерційних банків
 16. Тема 13. Фінансові посередники грошового ринку
 17. 1.7. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -