<<
>>

Тема б. Облік операцій з кредитування

Як і в фінансовому обліку господарюючих суб\'єктів, в банківському бухгалтерському обліку під кредитуванням розуміють операцію, коли банк за винагороду надає кошти в розпорядження контрагента на умовах строковості та повернення.
Проте, якщо для господарюючого суб\'єкта отримання кредитів є епізодом в його діяльності, то для банків кредитування є головним напрямком діяльності. Це важливо враховувати студенту при вивченні теми щодо обліку операцій з кредитування.

Кредити можуть бути короткостроковими, якщо термін їх погашення визначається меншим року, та довгостроковими, якщо термін їх погашення встановлюється більше одного року. Відповідно облік таких кредитів ведеться на різних рахунках. Важливо студенту вра-ховувати, що у кредитних відносинах банк може виступати і кредитором і позичальником.

Зазначені особливості обліку операцій із кредитування найшли відображення в балансових рахунках та кореспонденції рахунків. Так, в розділі 13 «Кошти Національного банку України» виділені групи рахунків 131 «Короткострокові кредити, які отримано від Національного банку України» та 132 «Довгострокові кредити, які отримано від Національного банку України». В розділі 15 «Кошти в інших банках» кредитні операції враховуються на рахунках групи 152 «Кредити, що надані іншим банкам», а в розділі 16 «Кошти інших банків» виділена група рахунків 162 «Кредити, що отримані від інших банків».

Основу обліку операцій з кредитування становлять рахунки 2 класу «Операції з клієнтами», в тому числі за розділами - 20 «Кредити, що надані суб\'єктам господарювання», 21 «Кредити, що надані органам державної влади», 22 «Кредити, що надані фізичним особам» та розділ 27 «Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій». В кожному із зазначених розділів виділені групи рахунків і конкретні рахунки, на яких ведеться облік сумнівної заборгованості та резерви під заборгованість за кредитами.

Студент повинен пам\'ятати, що Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України рахунків безнадійної кредитної заборгованості не передбачено.

Як і у випадку обліку операцій на поточному рахунку, при обліку операцій з кредитування, банк своїм клієнтам надає виписки із додатками, що повідомляють про зміст банківської операції, суму операції та підтверджують правомірність здійсненої операції.

Студенту необхідно звернути увагу на особливості обліку процентів за користування кредитами. Для банків проценти є основним джерелом доходів. їх розмір, порядок нарахування та терміни сплати визначаються договором між банком і контрагентом, який враховує положення нормативно-правових актів держави і в тому числі НБУ.

Нараховує проценти за кредити кредитна служба банку та надає відповідний документ бухгалтерії банку.

Студент повинен зрозуміти в чому полягає різниця між процентами за користування кредитами та комісійними доходами за кредитними операціями. Комісійними доходами в цьому випадку є комісії за посередництво на фінансовому ринку, комісії за надання консультацій, послуги за річними або безстроковими контрактами, комісії за позабалансовими кредитними операціями, що є комісійними послугами і визнаються як доходи після виконання послуг. Отже комісійні доходи за кредитними операціями є доходами за супутні кредитуванню послуги.

Крім підручників та посібників при вивченні матеріалів теми, студенту обов\'язково необхідно опрацювати Інструкцію з бухгалтерського обліку кредитних, депозитних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, яка затверджена Постановою Правління НБУ № 435 від 15.09.2004 р, а також Положення про порядок формування і використання резерву для можливих утрат за кредитними операціями банків, яке затвер-джене ПП НБУ № 279 від 06.07.2000 р. Найнадійнішим джерелом отримання цих нормативних документів із змінами та доповненнями є інформація в Інтернеті за адресою http://zakon.rada.gov.ua.

Вивчаючи тему з обліку кредитних операцій, студент повинен звернути увагу на облік цих операцій на позабалансових рахунках дев\'ятого класу «Позабалансові рахунки».

У цьому класі для обліку кредитних операцій виділений розділ 91 «Зобов\'язання з кредитування, що надані та отримані» із групами рахунків 910 «Зобов\'язання з кредитування, що надані банкам» (активні рахунки), 911 «Зобов\'язання з кредитування, що отримані від банків» (пасивні рахунки) та 912 «Зобов\'язання з кредитування, що надані клієнтам» (активні рахунки). Ці рахунки кореспондують із рахунками розділу 99 «Контррахунки та поза балансова позиція банку» групи 990 «Контррахунки для рахунків розділів 90-95».

Особливістю обліку на позабалансових рахунках кредитних опе-рацій є те, що він використовуються для обліку зобов\'язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами.

Облік кредитних операцій супроводжується позабалансовими обліковими операціями гарантій. До гарантійних операцій належать поручництва. Гарантії, що групуються за ознакою надані та отримані, враховуються на рахунках розділу 90 «Зобов\'язання та вимоги за всіма видами гарантій» за розділами 900 «Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам», 901 «Гарантії, що отримані від банків», 902 «Гарантії, що надані клієнтам», 903 «Гарантії, що отримані від клієнтів» та 909 «Сумнівні гарантії та поручительства».

Рекомендовані нормативно-правові акти та література:

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 року із змінами на 01.01.2008 р. // http://zakon.rada. gov.ua.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правління НБУ 17.06.2004 р. № 280 із змінами до Інструкції, затвердженими Постановою Правління НБУ 22.06.2007 p., № 229. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, депозитних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ 15.09.2004 р. № 435. // http://zakon.rada.gov.ua.

Положення про порядок формування і використання резерву для можливих утрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Правління НБУ 06.07.2000 р. № 279. // http://zakon.rada. gov.ua.

Шевченко Р.І Банківські операції: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003. -С. 69-119.

Кіндрацька Л.М., Семеніченко Ю.К., Тюхляєва М.Ю. Облік у банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. -К.: КНЕУ, 2006. - С. 117-150.

Лобозинська С.М. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2007. - С.278-306.

Облік і аудит у банках: Підручник /A.M. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов\'яз та ін.; За заг. ред. проф. A.M. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - С.131-169.

Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках: Підручник. -К.: КНЕУ, 2001.- С.217-259.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема б. Облік операцій з кредитування:

 1. 5.5 КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯПОНІЇ
 2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 3. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 4. Тема б. Облік операцій з кредитування
 5. Тема б. Облік операцій з кредитування
 6. Банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система
 7. ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
 8. ТЕМА 5. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
 9. ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОРИНКУ
 10. Тема 12. Україна у світовому фінансовому ринку
 11. Глава 2. Фінансова система
 12. ТЕМА 13. Управління позиковим капіталом
 13. ТЕМА 18. Особливості управління фінансами компанії у випадку зміни її організаційно-правової форми
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -