<<
>>

Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами

При вивченні теми обліку операцій з нематеріальними активами студент повинен звернути увагу на той факт, що їх облік регламентується тими ж нормативно-правовими актами, іцо й облік операцій з основними засобами.
Власне вони і в Плані рахунків господарюючих суб\'єктів обліковуються разом за класом рахунків 1 «Необоротні активи». Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» також застосовується банками. Тому в їх обліку є багато спільного.

Згадувані в темі 10 «Облік операцій з обліку основних засобів» Постанови Правління НБУ від 20.12.2005 р. № 480 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України» та ПП НБУ від 25.06.2007 236 «Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України» необхідно буде використати і при вивчені теми 11. Проте, при вивченні теми з обліку нематеріальних активів студент має зосередити увагу на відповідні його особливості та відмінності від обліку основних засобів.

Зазначеними Інструкціями дається таке визначення терміну нематеріальний активів: це активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифікованими та утримуватися банком з метою ви-користання у своїй діяльності понад один рік (або один операційний цикл, якщо він перевищує один рік) в адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам.

Первісна вартість або історична (фактична) собівартість нематеріальних активів визначається у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) нематеріальних активів. Переоціненою вартістю нематеріальних активів є їх вартість після переоцінки.

Підтримання об\'єкта нематеріальних активів у робочому стані - це витрати на підтримання об\'єкта в робочому стані (у придатному для використання) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання.

Як і до основних засобів, до нематеріальних активів застосовується термін «строк корисного використання (експлуатації)», який означає очікуваний період часу, протягом якого нематеріальні активи використовуватимуться банком або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний банком обсяг продукції (робіт, послуг).

Застосовується також термін «удосконалення нематеріальних активів», який означає витрати, пов\'язані з удосконаленням нематеріальних активів і підвищення їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Облік об\'єктів нематеріальних активів ведеться із застосуванням первинних документів, передбачених нормативно-правовими актами України. Порядок ведення аналітичного обліку нематеріальних активів та складання первинних документів визначається згідно з обліковою політикою банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів України.

Нематеріальні активи обліковуються за рахунками 4300, 4309. При цьому інструкції передбачають, що для відображення в бухгалтерському обліку операцій з нематеріальними активами банки можуть використовувати транзитні рахунки відповідно до облікової політики банку.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості придбання (з вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов\'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Нематеріальний актив, отриманий у результаті його розроблення, слід відображати в балансі, якщо банк має:

намір, технічні засоби та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання;

змогу отримати майбутні економічні вигоди від реалізації або використання нематеріального активу;

інформацію для достовірного визначення витрат, пов\'язаних із розробленням нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріям визнання, то витрати, що пов\'язані з його придбанням або створенням, визнаються витратами звітного періоду, протягом якого вони були здійснені.

Не визнаються нематеріальними активами і підлягають відображенню в складі витрат звітного періоду, у якому вони були здійснені, такі витрати:

на дослідження;

на підготовку і перепідготовку кадрів;

на рекламу;

на створення, реорганізацію та переміщення банку або його частини;

на створення внутрішньої ділової репутації банку, вартість видань.

Дебіторська заборгованість з придбання необоротних активів є немонетарною статтею і не підлягає переоцінці у зв\'язку із зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Первісна вартість об\'єкта нематеріальних активів, створених банком, охоплює прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, що безпосередньо пов\'язані зі створення цього активу та доведенням його до стану, придатного для використання за призначенням.

Первісна вартість об\'єкта нематеріальних активів, отриманого в обмін на подібний об\'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об\'єкта нематеріальних активів. Якщо залишкова вартість переданого об\'єкта перевищує його справедливу вартість, то різниця відображається за рахунок витрат.

Первісною вартістю об\'єкта нематеріальних активів, отриманого в обмін на подібний об\'єкт, є справедлива вартість переданого об\'єкта.

Первісна вартість об\'єкта нематеріальних активів, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний об\'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об\'єкта нематеріальних активів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, що були передані (отримані) під час обміну.

Облік витрат, пов\'язаних із вдосконаленням нематеріальних активів, здійснюється за рахунками обліку капітальних інвестицій.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов\'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищення їх можливостей та строку використання, що сприятиме збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійснюються для підтримання об\'єкта нематеріальних активів у придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його ви-користання, відносяться до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість.

Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів.

а) за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності;

б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Банки здійснюють оцінку нематеріальних активів за справедливою вартістю, якщо для таких активів є активний ринок. У разі пе-реоцінки окремого об\'єкта нематеріальних активів слід перецінювати всі інші активи тієї групи, до якої належить цей об\'єкт (крім тих, щодо яких немає активного ринку).

Якщо банк здійснив переоцінку об\'єктів відповідної групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Вартість усіх нематеріальних активів підлягає амортизації. Амортизація не нараховується, якщо ліквідаційна вартість активу не перевищує його балансової вартості.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об\'єкта, який встановлюється банком під час його первісного визнання.

Нематеріальні активи чутливі до технологічного старіння і строк їх корисного використання не може бути більшим, ніж 20 років.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється відповідно до внутрішніх положень банку з обліку нематеріальних активів.

Рекомендовані нормативно-правові акти та література:

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІП від 7 грудня 2000 року із змінами на 01.01.2008 р. // http://zakon.rada. gov.ua.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правління НБУ 17.06.2004 р. № 280 із змінами до Інструкції, затвердженими Постановою Правління НБУ 22.06.2007 p., № 229. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і немате-ріальних активів банків України, затверджена Постановою Правління НБУ 20.12.2005 р. № 480. // http://zakon.rada.gov.ua.

Зміни до інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затверджені Постановою Правління НБУ 25.06.2007 p., № 236. // http://zakon.rada.gov.ua.

Кіндрацька JI.M., Семеніченко Ю.К., Тюхляєва М.Ю. Облік у банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2006. - С. 204-209.

Лобозинська С.М. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2007. - С. 388-404.

Облік і аудит у банках: Підручник /A.M. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов\'яз та ін.; За заг. ред. проф. A.M. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 314-318.

Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - С. 435-484

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242. (із змінами і доповненнями). // Бухгалтерський облік. Хрестоматія. Збірник систематизованого законодавства. Випуск 1. Бліц-інформ. - січень 2007.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами:

 1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 2. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 3. Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами
 4. Тема 12. Облік операцій з лізингу
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 6. Тема 10. Облік операцій з основними засобами
 7. Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами
 8. 3. Грошово-кредитна система України 3.1 Загальна характеристика грошово-кредитної системи України
 9. ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ
 10. ГЛОСАРІЙ
 11. Основні поняття до теми 4
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -