<<
>>

Тема 12. Облік операцій з лізингу

План

Облік фінансового лізингу необоротних активів у банку

лізингодавця та банку лізингоотримувача.

Облік оперативного лізингу необоротних активів у банку

лізингодавця та банку лізингоотримувача.

Об\'єктом лізингу (оренди) є необоротні активи, що є власністю лізингодавця або придбані ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна.

Залежно від умов лізингу (оренди) щодо передавання всіх ризиків і вигод, пов\'язаних з правом власності на актив, лізинг (оренда) розглядається як фінансовий або оперативний.

Класифікація лізингу (оренди) як фінансового або оперативного залежить від форми договору.

За оперативним лізингом (орендою) активи відображаються на балансі лізингодавця. А за фінансовим - на балансі лізингоодер- жувача.

Активи, що передані у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються лізингодавцем як виданий кредит, на який поширюються вимоги Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України. Лізингоодержувач відображає в балансі отримані необоротні активи одночасно як актив і зобов\'язання. Лізингодавець наданий у фінансовий лізинг (оренду) об\'єкт необоротних активів відображає в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дебет рахунків 1525 «Фінансовий лізинг (оренда), наданий іншим банкам», 2071 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб\'єктам господарювання»;

Дебет рахунків 4309 «Накопичена амортизація нематеріальних активів», 4409 «Знос основних засобів», 7490 «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів»;

Кредит рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби» - на суму залишкової вартості об\'єкта фінансового лізингу (оренди).

Різниця між сумою мінімальних лізингових (орендних) платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об\'єкта фінансового лізингу (оренди) та теперішньою його вартістю, що визначена за лізинговою (орендною) ставкою процента, є доходом лізингодавця.

Розподіл доходу між звітними періодами протягом строку лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням лізингової (орендної) ставки процента до залишку заборгованості лізингоодержувача за кредитом на початок звітного періоду.

Витрати, що пов\'язані з оформленням договору про фінансовий лізинг (оренду), включаються до вартості кредиту під час первісно-го визнання та амортизуються протягом строку лізингу (оренди).

У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється такі проведення: Дебет рахунку 2075 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб\'єктам господарювання»;

Кредит рахунку 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України».

Нарахування доходу та амортизація витрат за операціями з фінансового лізингу (оренди) у бухгалтерському обліку відображаються такими проведеннями:

Дебет рахунків 1528 «Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам», 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб\'єктам господарювання»;

Кредит рахунків 6018 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам», 6028 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб\'єктам господарювання» - на суму нарахованого доходу;

Дебет рахунку 6028 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб\'єктам господарювання»;

Кредит рахунку 2075 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб\'єктам господарювання» - на суму амортизації премії.

Отримана лізингодавцем сума лізингового (орендного) платежу відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дебет рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ»;

Кредит рахунків 1528 «Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам», 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб\'єктам господарювання» - на суму отриманого доходу; 1525 «Фінансовий лізинг (оренда), наданий іншим банкам», 2071 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб\'єктам господарювання» - на суму компенсації вартості об\'єкта фінансового лізингу (оренди).

На початок строку лізингу (оренди) основні засоби та нематеріальні активи, що отримані лізингоодержувачем у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються за найменшою з оцінок: справедливою вартістю необоротного активу або теперішньою вартістю суми лізинго- одержувача, що пов\'язані з оформленням договору про фінансовий лізинг (оренду), включаються до вартості активу під час його первісного визнання.

У бухгалтерському обліку здійснюються такі проведення:

Дебет рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби»;

Кредит рахунку 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)».

Витрати лізингоодержувача на поліпшення об\'єкта фінансового лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувались від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вар-тості об\'єкта фінансового лізингу (оренди).

На суму завершених капітальних інвестицій збільшується залишкова вартість активу і в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дебет рахунку 4400 «Основні засоби»;

Кредит рахунку 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним бу-дівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами».

Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням лізингової (орендної) ставки процента до залишку зобов\'язань на початок звітного періоду.

Якщо в договорі про фінансовий лізинг (оренду) не зазначена лізингова (орендна) ставка процента, то застосовується ставка процента до можливих позик лізингоодержувача.

Нараховані витрати за отриманими лізингоодержувачем активами у фінансовий лізинг (оренду) відображаються в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дебет рахунку 7028 «Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)»;

Кредит рахунку 3678 «Інші нараховані витрати».

Сплата лізингоодержувачем орендних платежів у бухгалтерському обліку відображається такими проведеннями:

Дебет рахунку 3678 «Інші нараховані витрати»;

Кредит рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок банку в На-ціональному банку України», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів гос-подарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ» - на суму нарахованих витрат за отриманими активами у фінансовий лізинг;

Дебет рахунку 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)»;

Кредит рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ» - на суму зобов\'язання за фінансовим лізингом (орендою).

Лізингоодержувач протягом періоду очікуваного використання активу нараховує амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг (оренду).

Періодом очікуваного використання об\'єкта фінансового лізингу (оренди) є строк корисного використання - якщо договором передбачено перехід права власності на актив до лізингоодержувача (орендаря), або коротший з двох періодів - строк лізингу (оренди) або строк корисного використання об\'єкта фінансового лізингу (оренди) - якщо переходу права власності на об\'єкт фінансового лізингу (оренди) не передбачено.

Нарахування амортизації об\'єкта фінансового лізингу (оренди) в бухгалтерському обліку відображається таким проведенням:

Дебет рахунку 7423 «Амортизація»;

Кредит рахунків 4309 «Накопичена амортизація нематеріальних активів», 4409 «Знос основних засобів».

Витрати на утримання об\'єкта необоротних активів, одержаного у фінансовий лізинг (оренди), у бухгалтерському обліку відображаються за рахунком 7421 «Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду).

Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг (оренду), ведеться лізингодавцем на окремому аналітичному рахунку балансових рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби» і відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дебет рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4309 «Накопичена амортизація нематеріальних активів», 4409 «Знос основних засобів».

Кредит рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4309 «Накопичена амортизація нематеріальних активів», 4409 «Знос основних засобів».

Лізингодавець протягом строку лізингу (оренди) нараховує амортизацію за активами, переданими в оперативний лізинг (оренду). У цьому разі здійснюються такі проведення:

Дебет рахунку 7423 «Амортизація»;

Кредит рахунків 4309 «Накопичена амортизація нематеріальних активів», 4409 «Знос основних засобів».

Лізингодавець здійснює нарахування лізингових (орендних) платежів, яке відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дебет рахунку 3578 «Інші нараховані доходи»;

Кредит рахунку 6395 «Доходи від оперативного лізингу (оренди)».

Отримання нарахованих лізингових (орендних) платежів лізингодавець відображає в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дебет рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок банку в

Національному банку України», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ»; Кредит рахунку 3578 «Інші нараховані доходи». Прийняті в оперативний лізинг (оренду) активи обліковуються лізингоодержувачем за позабалансовим рахунком 9840 «Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняти в оперативний лізинг (оренду)» за вартістю, що зазначається в договорі про оперативний лізинг (оренду). У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дебет рахунку 9840 «Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняти в оперативний лізинг (оренду)»; Кредит рахунку Рахунки групи 991.

Лізингоодержувач нараховує лізингові (орендні) платежі, що відображаються в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дебет рахунку 7395 «Витрати на оперативний лізинг (оренду)»; Кредит рахунку 3678 «Інші нараховані витрати». Сплата лізингових (орендних) платежів відображається в бухгалтерському обліку лізингоодержувача такими проведеннями: Дебет рахунку 3678 «Інші нараховані витрати»; Кредит рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ».

Витрати лізингоодержувача на поліпшення об\'єкта оперативного лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються лізингоодержувачем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Прийняте від заставодавця на зберігання майно банк-заставо- держатель відображає в бухгалтерському обліку за позабалансовим рахунком 9500 «Отримана застава» і здійснює таке проведення: Дебет рахунку 9500 «Отримана застава»; Кредит рахунку Рахунки групи 990.

Після реалізації заставленого майна через аукціон банк заставо- держатель здійснює в бухгалтерському обліку такі проведення:

Дебет рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України», 2600 «Кошти на вимогу суб\'єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ»;

Кредит рахунків Рахунки з обліку заборгованості за наданими кредитами; процентні доходи (інші доходи).

Одночасно вартість заставленого майна, що обліковувалося за позабалансовим рахунком 9500 «Отримана застава», списується і в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення: Дебет рахунку Рахунки групи 990; Кредит рахунку 9500 «Отримана застава».

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 12. Облік операцій з лізингу:

 1. 5.3 КРЕДИТНА СИСТЕМА НІМЕЧЧИНИ
 2. Суб\'єкти лізингу
 3. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 4. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
 5. Тема 12. Облік операцій з лізингу
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 7. Тема 12. Облік операцій з лізингу
 8. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
 9. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БАНКАХ»
 10. ТЕМА 5. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
 11. Основні поняття до теми 4
 12. ТЕМА 11. Капітал підприємства і принципи його формування
 13. ТЕМА 13. Управління позиковим капіталом
 14. ТЕМА 14. Оцінка вартості і структури капіталу
 15. 3. МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
 16. Операції комерційних банків
 17. Тема 13. Фінансові посередники грошового ринку
 18. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
 19. Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -