<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Не принижуючи значення лекційних занять, при яких студенту подаються теоретичні основи дисципліни, пов\'язується матеріал лекції із знаннями інших дисциплін, обґрунтовуються основні положення дисципліни тощо, на практичних заняттях часто дуже важко побачити те, про що йшла мова на лекційних заняттях.
Тому в навчальному процесі надзвичайне місце належить практичним заняттям, які є невід\'ємною частиною навчального процесу та за допомогою яких студенти ґрунтовно опановують матеріали дисципліни.

Отже, повноцінним вивчення тієї чи іншої дисципліни може бути тільки при раціональному поєднанні лекційних та практичних занять.

Завдання для практичних занять із дисципліни «Облік у банках» тут подані в розрізі всіх тем, що передбачені анотаціями дисципліни. Кожне завдання містить конкретні вимоги та забезпечене конкретними цифровими даними для його виконання. Практичні завдання можуть виконуватися в аудиторії та як домашні завдання. На базі завдань для практичних занять можуть розроблятися практичні завдання для екзаменаційних білетів.

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках

Завдання 1

Визначити, до якого класу, розділу та групи відносяться наведені рахунки:

- короткострокові депозити в НБУ;

- довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб\'єктам господарювання;

- короткострокові депозити фізичних осіб;

- доходи майбутніх періодів, що хеджовані;

- прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ;

- кредиторська заборгованість за податками та обов\'язковими платежами, крім податку на прибуток;

— сумнівна заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб\'єктам господарювання;

- зареєстрований статутний капітал банку;

- нематеріальні активи;

- короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам;

- інвестиції в асоційовані банки;

- процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб\'єктам господарювання;

- дохід у вигляді дивідендів;

- кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою);

- прості гарантії, що отримані від банків;

- знос основних засобів;

- кореспондентський рахунок в НБУ;

- комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів;

- процентні витрати за коштами на вимогу суб\'єктів господарювання;

- основна і додаткова заробітна плата.

Завдання 2

Визначити зміст господарської операції, що відображається кореспонденцією рахунків:

Дт 2600 Кт 1001

Дт 1200 Кт 2600

Дт 2600 Кт 2600

Дт 1528 Кт 6016

Дт 1600 Кт 1200

Дт 1200 Кт 1528

Дт 1200 Кт 1500

Дт 2062 Кт 2600

Дт 7703 Кт 1490

Дт 7702 Кт 2400

Тема 2. Облік капіталу

Завдання 1

Скласти бухгалтерські проведення за господарськими операціями банку:

Банком оголошено, але ще не зареєстровано, статутний капітал з 2 000000 акцій номінальною вартістю 15 грн.

Отримано внесків в розмірі 40% від загального обсягу статутного капіталу через поточні рахунки акціонерів-юридичних осіб і 25% - готівкою від акціонерів-фізичних осіб.

Банк зареєстрував статутний капітал.

Акціонерами-фізичними особами придбано акції в частині не- сплаченого статутного капіталу, з яких 15 % акцій - за номінальною вартістю, решта - за 19 грн.

По закінченню календарного року оголошено і затверджено зборами акціонерів дивіденди в сумі 574 800 грн.

Завдання 2

Визначити зміст господарської операції, що відображається кореспонденцією рахунків:

Дт 5003 Кт 5000

Дт 2600 Кт 5001

Дт 5000 Кт 5002

Дт 4400 Кт 5100

Дт 5100 Кт 4500

Дт 1200 Кт 5010

Дт 5001 Кт 5000

Дт 1001 Кт 3630

Дт 3630 Кт 5000

Дт 1200 Кт 3120

Тема 3. Облік доходів і витрат

Завдання 1

Визначити зміст господарської операції, що відображається кореспонденцією рахунків:

Дт 1528 Кт 6018

Дт 3600 Кт 6026

Дт7100 Кт 3670

Дт 2600 Кт 6111

Дт 7410 Кт 3670

Дт 3218 Кт 6053

Дт 7051 Кт 3318

Дт 7401 Кт 3621

Дт 7103 Кт 1200

Дт 3218 Кт 6052

Завдання 2

Скласти кореспонденцією рахунків за господарськими операціями:

Лізингоодержувач нарахував лізингові платежі за угодою з оперативного лізингу.

Нараховані витрати за проведений у банку зовнішній аудит.

Нараховано дивідендний дохід за акціями у торговому портфелі банку.

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам.

Нараховано заробітну плату працівникам банку.

Нараховано податок на прибуток банку.

Отримано комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів-фізичних осіб.

Здійснені відрахування до резервних фондів за рахунок нероз-поділеного прибутку минулих років.

Створено резерв на оплату відпускних працівникам банку.

Нараховані резерви на покриття збитків від кредитної діяльності по стандартних кредитах клієнтам.

Тема 4.

Облік касових операцій

Завдання 1

Скласти бухгалтерські проведення за наступними операціями ка-си банку:

Отримана готівка від інкасаторів згідно з супровідною відомістю в сумі 20000 грн.

Видана готівка клієнту банка для виплати заробітної плати в сумі 15000 грн.

Інкасована готівка від підприємства-клієнта банку в сумі 7000 грн. При перерахуванні готівки в інкасаторський сумці виявлений надлишок 20 грн.

Прийнято від населення комунальні платежі в сумі 460 грн. Грошові кошти були перераховані комунальним підприємствам.

Видана готівка на підкріплення обмінного пункту - 1200 грн.

Завдання 2

Занести наступні касові операції до реєстраційного журналу:

8 жовтня - Видано в підзвіт працівнику банку 350 грн.

8 жовтня - Одержано з коррахунку на поповнення каси 5000 грн.

9 жовтня - Виплачена заробітна плата працівникам банку 10000 грн.

10 жовтня - Здійснені вклади громадянами на депозит 2000 грн.

10 жовтня - Видана позика клієнтові-фізичній особі 1000 грн.

11 жовтня - Внесена клієнтом-юридичною особою - готівка на розрахунковий рахунок 7000 грн.

Тема 5. Облік розрахункових операцій

Завдання 1

Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку:

Банк відповідно до заяви від підприємства-клієнта відкрив йому покритий акредитив для розрахунків з постачальником на суму 65000 грн.

Банк-емітент акредитива перерахував у виконуючий банк постачальника 58500 грн.

Для фізичної особи відкрито картрахунок і видано платіжну картку на суму 8000 грн. Гроші внесені готівкою даною особою. Фізична особа розрахувалась за придбані товари в магазині платіжною карткою на суму 560 грн.

Банк видав підприємству-клієнту розрахункову чекову книжку на 27000 грн.

Власник чекової книжки пред\'явив до оплати чек на суму 8300 грн.

Завдання 2

Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку:

Відповідно до платіжного доручення підприємства-клієнта банк перерахував 6100 грн. іншому банку.

На поточний рахунок підприємства надійшла виручка в сумі 48000 грн.

Згідно з депозитним договором підприємство перерахувало на депозит терміном на 8 місяців під 11% річних 9300 грн.

Банк нарахував проценти за цим депозитом.

Банк видав короткострокову позику фізичної особі шляхом перерахування на платіжну картку 10000 грн. на 5 місяців під 19% річних. Банк нарахував проценти за позикою.

Тема б. Облік операцій з кредитування

Завдання 1

1 лютого банк видав кредит підприємству-клієнту в інвестиційну діяльність в сумі 4000000 грн. на 7 місяців під 22% річних. Сплата процентів за кредит здійснюється щомісячно, база нарахування - факт/факт. Протягом останніх трьох місяців проценти замовником не сплачувались. Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку.

Завдання 2

1 квітня банк видав кредит фізичній особі на будівництво в сумі 75000 грн. під 17% річних на 2 роки шляхом перерахування на платіжну картку. Сплата процентів за кредит здійснюється щомісячно, база нарахування - факт/факт.

Забезпечення кредиту - автомобіль вартістю 150000 грн. По закінченню терміну дії кредитної угоди кредит був пролонгований на рік з підвищенням процентної ставки на 5 процентних пунктів. Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку.

Тема 7. Облік депозитних операцій

Завдання 1

1 березня банк залучив депозит від фізичної особи в сумі 13500 грн. на 9 місяців під 12,5% річних. Проценти сплачуються авансом, база нарахування - факт/360. Депозит повертається клієнту своєчасно. Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку.

Завдання 2

21 січня банк залучив депозит приватного підприємства в сумі 38000 грн. на 1,5 року під 10,7% річних. Проценти сплачуються у кінці кожного кварталу, база нарахування - 30/360. Депозит повертається клієнту своєчасно. Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку.

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами

Завдання 1

Балансова вартість акцій у портфелі банку на продаж на початок звітного періоду складає: 175000 грн. - прості акції акціонерного товариства А, 360000 грн. - прості акції акціонерного товариства Б. У звітному періоді банк продав 16% акцій акціонерного товариства А за збільшеною на 2% ціною та 22% акцій акціонерного товариства Б за номіналом.

На кінець звітного періоду ринкова вартість акцій акціонерного товариства А збільшилась на 8% та акціонерного товариства Б зменшилась на 3%. Оцінити портфель акцій і скласти відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 2

1 квітня 2006 р. банк придбав інвестиційні облігації на суму 30000000 грн. за 32600000 грн. Погашення облігацій - 31 березня 2008 р. Процентна ставка - 14%; проценти сплачуються через кожні чотири місяця.

Визначити суму нарахованих процентів, щомісячної амортизації дисконту та скласти бухгалтерські проведення за операціями банку.

Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті

Завдання 1

Банк протягом дня здійснив операції:

купив 1150 доларів США готівкою за курсом 5,06 грн. за долар;

продав 1470 доларів США готівкою за курсом 5,08 грн. за долар;

розрахував результат від операцій з іноземною валютою (офіційний курс - 1 долар США = 5,05 грн.). Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку.

Завдання 2

Банк купив 1300 доларів США за 6549 грн., у т. ч.:

400 доларів США за курсом 5,02;

650 доларів США за курсом 5,04;

250 доларів СІНА за курсом 5,06.

Банк продав 720 доларів США за 3643,2 грн.

Розрахувати дохід банку за методами середньозваженої і ФІФО.

Тема 10. Облік операцій з основними засобами

Завдання 1

Банк реалізує надлишкове обладнання первісною вартістю 16700 грн. та нарахованим зносом 832 грн. за 18400 грн., у т. ч. ПДВ. Банком списано морально зношене обладнання первісною вартістю 8400 грн. та нарахованим зносом 6143 грн. При інвентаризації виявлено нестачу об\'єкта основних засобів первісною вартістю 4200 грн. та нарахованим зносом 859 грн. (винну особу встановлено).

Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку.

Завдання 2

Банк здійснює господарським способом капітальний ремонт споруди, що використовується в операційній діяльності банку.

Витрати на капітальний ремонт становлять:

вартість будівельних матеріалів 37800 грн.,

заробітна плата робітникам 14630 грн.,

відрахування на соціальні заходи (визначити самостійно),

витрати на спожиту електроенергію 183 грн.

Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку.

Тема 11.

Облік операцій з нематеріальними активами

Завдання 1

Банк в липні оплатив патент вартістю 3400 грн. із терміном використання 2 роки. Патент оприбутковано за ціною придбання 1 серпня. Амортизація нараховується рівномірним методом. Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку за третій квартал.

Завдання 2

Керівництво банку вважає за необхідне списання програми автоматизації бухгалтерського обліку, тому що вона морально застаріла і не відповідає більше критеріям визнання активу. Первинна вартість програми - 9760 грн., термін використання - 3 роки. Програма була

в експлуатації 2 роки.

Скласти бухгалтерські проведення за операціями ліквідації нематеріального активу.

Тема 12. Облік операцій з лізингу

Завдання 1

Банк уклав угоду з підприємством про передачу йому в оперативний лізинг споруди терміном на 3 роки. Вартість споруди - 4700000 грн., термін експлуатації - 20 років, ліквідаційна вартість - 630000 грн. Амортизація нараховується методом зменшення балансової вар-тості. Щорічні лізингові платежі - 84000 грн.

Скласти бухгалтерські проведення в обліку лізингодавця та лі-зингоодержувача протягом першого кварталу лізингу.

Завдання 2

Банк уклав угоду з підприємством про отримання в фінансовий лізинг автомобіля первісною вартістю 180000 грн. на 5 років. Річна ставка процента за користування об\'єктом лізингу - 13%.

Визначити теперішню вартість мінімального лізингового платежу та скласти бухгалтерські проведення в обліку лізингодавця та лізингоодержувача протягом перших трьох місяців лізингу.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ:

 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ
 3. Порядок, методи й критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з дисципліни «Економічна теорія»
 4. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
 5. Вступ
 6. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ та завдання для самостійної роботи
 7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 8. Дебати як метод проведення занять
 9. 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 10. Програма навчального курсу «Юридична техніка». ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 11. ВСТУП
 12. 3.2. Кримінологічні заходи протидії злочинам, що вчиняються особами в складі натовпу
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. В С Т У П
 16. ВСТУП
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -