<<
>>

ДОПОВІДЬ ПРО УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ВИБОРАХ

ухвалена Радою за демократичні вибори на її 16 засіданні

(Венеція, 16 березня 2006 року)

та Венеціанською Комісією на її 67 пленарній сесії

(Венеція, 9-10 червня 2006 року)

на основі коментарів

пана Анхела Санчеса Наварро (заступник члена Комісії, Іспанія)

пана Ганса-Гейнріха ФОҐЕЛЯ (член Комісії, Швеція)

І.

Вступ

1. За останні роки Венеціанська Комісія була активно залучена як до діяльності у сфері виборчого права, так і законодавства про політичні партії у різних країнах. Ця робота зосереджена не лише на законодавстві окремих країн, але й на певних загальних питаннях, важливих для розвитку демократичних інсти­туцій у Європі та деінде.

2. Вільні вибори та свобода об’єднання у політичні партії тісно взаємо­пов’язані у будь-якій демократії, оскільки політичні партії існують з метою отри­мання політичної влади шляхом вільних і чесних виборів. У ряді окремих висновків та дослідницьких проектів Венеціанська Комісія вивчала роль політичних партій у демократичному суспільстві та їх участь у виборчому процесі окремих країн. Однак досі Венеціанська комісія не провела порівняльного вивчення законодавства та практики серед своїх країн-членів у цій важливій галузі.

3. На своєму 11 засіданні (Венеція, 2 грудня 2004 року) Рада за демократичні вибори вирішила вивчити питання участі політичних партій у виборчому процесі та призначила пана A. Санчеса Наварро (заступник члена Комісії, Іспанія) та Г.Г. Фоґеля (член Комісії, Швеція) доповідачами з цього питання.

4. Ця доповідь основана на коментарях панів A. Санчеса Наварро та Г.Г. Фоґеля, як і на деяких зауваженнях членів Ради за демократичні вибори. Ця доповідь була ухвалена на 16 засіданні Ради за демократичні вибори (Венеція, 16 березня 2006 року) та 67 пленарній сесії Венеціанської Комісії (Венеція, 9-10 червня 2006 року).

II. Конкретні питання, пов’язані з участю політичних партій у виборах

5.

За останні кілька років Венеціанська Комісія прийняла різні керівні принципи та висновки з законодавства про політичні партії[335]. Ці документи підкреслювали суттєву роль політичних партій у виборчому процесі та висвітлювали існування певних питань особливої ваги у практичному засто­суванні права на вільні та чесні вибори. Однак на багато з цих питань не можна знайти відповідь лише у законодавстві про політичні партії. Вони є основними гравцями у виборчому процесі, основи та регулювання якого визначені в основному виборчими законами. Отже, розуміння виборів як одної з головних причин існування політичних партій вимагає аналізу усіх елементів «виборчої гри».

6. Виборче законодавство та закони про політичні партії відрізняються від однієї країни до іншої. Зазвичай виборча система та партійна система значною мірою залежать від особливих – історичних, культурних, полі­тичних, соціо-національних факторів. У цих сферах практично неможливо знайти дві однакові політичні системи. Крім того, закони мають тенденцію керувати роботою національних систем, таким чином реагуючи на націо­нальні проблеми, досвід та очікування. Безвідносно до цієї відмінності можна вказати на два основні підходи до існування політичних партій. Перший визначає політичну партію як вільне об’єднання осіб з міні­мальними втручанням держави, наглядом, фінансовою підтримкою тощо (досвід Великобританії), інакше це може бути спеціальне об’єднання із конкретними обов’язками, відповідальністю та прерогативами (німецька модель). Партії у Європі походять від першої або другої концепції і перебувають на шляху зближення, проте культурні відмінності все ще дуже важливі. Тому у багатьох країнах будь-яке державне регулювання все ще вважається втручанням, в той час як у інших існує менше сумнівів стосовно політичного управління шляхом партійного законодавства, процедур реєст­рації тощо.

7. Таким чином, загальна доповідь про «політичні партії та вибори» має розглянути існування цих від­мінностей. Питання можуть бути в чомусь подібними, але відповіді будуть відрізнятися у більшості випадків.

У будь-якому разі деякі з цих питань можуть бути згруповані при розгляді різних періодів, які можна виділити у будь-якому виборчому процесі. Ця доповідь буде розглядати їх саме в цьому порядку.

8. Проте здається можливим стверджувати, що існування партій є надзвичайно важливим і особливо має враховуватися аж до моменту виборів. Дійсно, політичні партії спрямовані саме на участь у політичному процесі, в основному висуваючи кандидатів на вибори. Звичайно, партії важливі про­тягом усього виборчого процесу. Але коли на арену безпосередньо виходять виборці, факт політичного представництва втрачає частину свого значення. Коли вибори вже проведені, і навіть протягом дня голосування всі конс­титуційні та законодавчі норми (й особливо ті, що стосуються системи звернень та скарг) ґрунтуються на конкретних обставинах, в яких усі кан­дидати та громадяни повинні мати однакове ставлення.

9. У цьому сенсі не було б розумним мати різні норми (строки, визначення порушень, процедур, санкцій...) для партійних або позапар­тійних дійових осіб, оскільки вони можуть існувати через висування пар­тійних або позапартійних списків, через участь в органах управління вибор­чим процесом, через доступ до публічних ЗМІ та через можливість доступу до отримання коштів з публічних фондів. Через це завершальні питання, особливо пов’язані із процедурами звернення зі скаргами та поданням позовів (уповноважені органи та/або суди, санкції, правові рамки, санкції тощо), можливо, не відображають багатьох відмінностей, залежних від партійної структури.

10. Іншим важливим аспектом участі партій у виборах є питання впливу виборчої системи на внутрішню структуру партії. Наприклад, персоналізовані виборчі системи відносної більшості навряд чи потребують партійного залучення до інших питань, окрім політичної підтримки та внеску на фінансування агітації. І навпаки, у пропорційних системах з закритими партійними списками партія має дуже важливі прерогативи у визначенні, серед інших речей, місця кожного кандидата у своєму списку.

A) Питання, що виникають у передвиборчий період

11. Кодекс належної практики у виборчих справах[336] передбачає загаль­не виборче право як перший з основних принципів, що лежить в основі європейського виборчого доробку і який «в принципі означає, що всі людські істоти мають право голосувати та балотуватися на виборах». Однак, і це дійсно так, це право може бути залежним від певних умов, які зазвичай стосуються віку та громадянства[337].

12. У будь-якому разі існують інші умови, що походять із важливості політичних партій у сучасних демократіях. Це означає, що особисте право балотуватися на виборах може залежати від двох різних груп норм: по перше, від загальних норм та вимог, що прийняті державою і дозволяють партії брати участь у виборах. І по друге, від правил, прийнятих партіями для номінації своїх кандидатів на відповідних виборах. Перші норми повинні бути проаналізовані з перспективи запровадження плюралізму: якщо, як сказав Європейський суд з прав людини, «не може бути демократії без плюралізму», основним аспектом є необхідність переконатися в тому, що додаткові вимоги, які покладаються на партії, не є настільки важкими, щоб завдати шкоди вираженню суспільного плюралізму. Друга група правил, які можуть бути або встановлені самими партіями, або накладатися законо­давством, можуть впливати на саму ідею внутрішньопартійної демократії або на право членів певного (у цьому випадку політичного) об’єднання брати участь у прийнятті основних рішень об’єднання (партії).

a) Регулювання висування списків/кандидатур: додаткові вимоги для партій що беруть участь у виборах

13. Деякі країни вимагають дотримання певних додаткових умов для подання заяв про висування. Зокрема, вони можуть полягати у встановленні певної кількості підписів (200 осіб, що мають право голосу, в кожному виборчому окрузі – у Німеччині; 1% виборців, зареєстрованих у виборчому окрузі, – в Іспанії), або грошову заставу в певному розмірі[338].

14. Подання та список кандидатів зазвичай реєструються від імені партій.

Дійсно, в деяких країнах (серед інших – Албанія, Болгарія, Латвія, «Колишня югославська республіка Македонія» або Словаччина)[339] лише партії можуть брати участь у виборах. У більшості інших країн у таких питаннях, як необхідні документи для подання кандидатів, доступ до засобів масової інформації тощо партії мають більш сприятливе становище, ніж незалежні або безпартійні кандидати.

15. Політичні партії, як ясно відзначено деякими конституціями та Європейським судом з прав людини, є важливим інструментом для демок­ратичної участі. Дійсно, сама концепція політичних партій заснована на меті брати участь «в управлінні державними справами шляхом висування канди­датів на вільних та чесних виборах»[340]. Таким чином, вони є особливим видом об’єднання, яке у багатьох країнах підлягає реєстрації для участі у виборах чи для публічного фінансування. Ця вимога реєстрації була прийнята, вважаючи її такою, вона per se* не суперечить свободі об’єднання за умови, що вимоги до реєстрації не є надто обтяжливими. А вимоги щодо реєстрації дуже відрізняються від країни до країни: вони можуть, наприклад, включати організаційні умови, вимоги щодо мінімальної політичної діяльності, участі у виборах, отримання певного порогу голосів[341]... Однак деякі попередні умови для реєстрації політичних партій, які існують у кількох країнах-членах Ради Європи, що вимагають певної територіальної представленості та мінімальної кількості членів для реєстрації, можуть бути проблема­тичними в світлі принципу вільного об’єднання у політичні партії.

16. У всякому разі існування такого реєстру «як заходу інформування влади про заснування партії, як і про її намір брати участь у виборах та користуватися перевагами, що надаються політичним партіям»[342], можливо, має відображатися у додаткових вимогах що встановлюються в момент складання списків та/або подань. Зокрема, країни які вимагають реєстрації партій (Німеччина, Іспанія), можуть звільнити їх від виконання будь яких інших додаткових вимог, надаючи їм можливість участі у виборах без, наприклад, збору певної кількості підписів або не сплачуючи заставу, що мають робити інші політичні суб’єкти.

b) Процедури, прийняті партіями для номінації кандидатів

17. Партії – специфічний вид об’єднання. Їх статус гарантований правом свободи об’єднань, і вони можуть зазнавати лише обмежень, вста­новлених законом. Таким чином, внутрішні партійні процедури для прий­няття рішень повинні бути визначені за принципом самоврядування, і у багатьох країнах ці норми виписані лише у партійних статутах. Тим не менше їх важливість для функціонування всієї системи передбачає, що, як уже раніше було відзначено, Конституція або закон може встановити певні норми, які звичайно вимагають від партій дотримуватися демократичних принципів у своїй внутрішній організації та діяльності[343].

18. Проте регулювання можуть іти далі: французьку конституцію треба було переглянути, щоб прийняти закон, що запроваджує принцип рівного доступу чоловіків та жінок до виборних посад, обмежуючи таким чином вільний вибір кандидатів партійними органами. У деяких країнах виборчий закон містить процедуру номінації партійних кандидатів, яка логічно має бути дотримана у партійних статутах. Так є, наприклад, у Німеччині (стаття 21) чи в Україні (стаття 40). В цьому відношенні можна було б задати питання: який обсяг автономії та самоврядування повинен бути дотриманий законом, або іншими словами: який ступінь зовнішніх (і загальних) обмежень сумісний із самою ідеєю вільного об’єднання. У будь-якому разі, здається, що самого дотримання демократичних принципів повинно бути достатньо, щоб виключити можливість зміни порядку кандидатів всередині списку після того, як виборці подали свої голоси, як, наприклад це можливе у деяких конкретних країнах[344].

c) Партії та органи управління виборами

19. Взагалі кажучи, різні органи управління виборами повинні гаран­тувати чесність виборчого процесу. Цієї мети можна досягти різними шляхами, тому склад органів управління виборами значно відрізняється від країни до країни. У деяких країнах, як Німеччина, виборчий закон не встановлює, чи юристи-експерти, призначені до складу виборчих комісій, повинні мати партійну приналежність. В Іспанії Вищі виборчі комітети (Higher Electoral Committees) в основному формуються з суддів, з певною кількістю експертів, які мають бути спільно призначені партіями, що мають мандати у нижній палаті, тоді як дільничні виборчі комітети формуються шляхом жеребкування серед виборців, зареєстрованих на кожній виборчій дільниці, та спостерігачами, яких можуть призначити усі партії (хоча на практиці лише основні партії здатні мати представників на більшості виборчих дільниць). Інші країни, як Україна, передбачають, що виборчі комісії формуються з представників конкурентних партій, а посади голови, заступника голови та секретаря пропорційно розподіляються між партіями (стаття 21.8 українського виборчого закону говорить про «право [партії] на пропорційний розподіл керівних посад у дільничних виборчих комісіях»)[345].

20. У цьому відношенні треба розглядати різні елементи. Наприклад, різні типи органів управління виборами, їх розмір, шлях призначення їх членів, або які партії мають право участі у цьому процесі. Можна наводити міркування, що комісії нижчого рівня повинні мати справу із роботою під час процесу голосування, вирішувати питання якомога швидше, і таким чином вони мають бути функціональними та – дійсно й безсумнівно – такими, яким можна довіряти з політичної точки зору. Це означає, що вони, можливо, не повинні складатися з великої кількості членів і що їх діяльність не повинна залежати від політичних критеріїв. В цьому сенсі органи, що повністю або в більшості складаються із членів, призначених політичними партіями, часом не виглядають практичним підходом[346]. З іншого боку, органи вищого рівня в основному мають справу із скаргами та конкретними проблемами, які мають бути вирішені за загальними критеріями, з майже судовими функціями. У цьому випадку кількість осіб є менш важливою, і, звичайно, має існувати довіра партій, чи це буде через незалежність та технічний досвід їх членів, або тому що партії (всі чи лише основні? Фактично, гарантія плюралізму не вимагає участі всіх партій в усіх сферах організації виборів. Взаємний контроль серед деяких з основних партій може виявитись цілком достатнім) відіграють певну роль у процесі їх номінації.

21. Серед країн членів Ради Європи існують різні підходи до фор­мування органів управління виборами та до процедур призначення їх членів. Однак органи управління виборами органи мають бути створені таким чином, щоб забезпечити довіру усіх сил, що беруть участь у виборах, та окремих виборців, до їх безсторонності та професіоналізму[347].

d) Права та обов’язки партійних спостерігачів

22. Протягом виборчого процесу партійні спостерігачі та представники повинні насправді мати однакові можливості для захисту своїх інтересів у будь якій сфері політичної активності. Це зовсім не означає, як згадувалося раніше, що всі партії повинні брати участь у роботі кожного органу виборчої адміністрації, але передбачає, що всі конкурентні партії повинні мати право бути почутими у процесі прийняття рішень та оскаржити будь яке рішення, яке вони вважають протиправним.

23. Також важливо щоб представники політичних партій зберігали статус спостерігачів не лише доки закінчиться процес голосування, але доти, поки не розв’яжуться всі спори стосовно результатів голосування. Це може мати позитивний вплив на довіру до результатів.

B) Питання, що виникають під час передвиборної агітації

a) Фінансові питання включно з принципом рівності та використання публічних (державних) ресурсів

24. Венеціанська Комісія вже прийняла керівні принципи щодо фінан­сування витрат на передвиборну агітацію, що відрізняється від звичайного фінансування[348]. Дійсно, регулярне фінансування може бути виправдане важливою роллю політичних партій у демократичних режимах, але виборче фінансування має ще міцнішу основу: виборчий процес – це регулярна процедура, коли народ визначає основні напрями діяльності демократичних інституцій. Це по суті основний шлях, через який проходить демократична легітимація. У цьому сенсі витрати на передвиборну агітацію подібні до інституційних витрат: це витрати, необхідні для того, щоб інституції пра­цювали відповідно до конституційних рамок.

25. Ця перспектива допускає встановлення певних меж: діяльність партій має фінансуватися, і справедливо фінансуватися, наскільки вони роблять внесок у функціонування демократичних інституцій. Це означає, що державні ресурси можуть бути обмежені лише до «інституційних» партій, наприклад, партій, які представлені у парламенті і таким чином беруть участь у парламентській діяльності. Очевидно також, що можна поширити це державне фінансування на інші партії, що представляють «важливий сектор електорату» або які «досягли певного порогу отриманих голосів». Але рівність не означає, що всі партії мають право на державні ресурси незалежно від їх реальної ваги у відповідному суспільстві. Напри­клад, Кодекс належної практики у виборчих справах передбачає, що:

«Залежно від свого предмета, ця рівність може бути абсолютною чи пропорційною. У випадку абсолютної рівності ставлення до політичних партій не враховує їхньої поточної впливовості в парламенті або підтримки елек­торату. У випадку пропорційної рівності статус політичних партій мають визначати результати, досягнуті ними на виборах […]»[349]

26. У будь якому разі можна розглянути певні конкретні питання. За умови, що не кожна партія має право на доступ до публічних ресурсів (регулярно чи для виборчих цілей), якими є допустимі пороги для відмови у публічному фінансуванні? Виборчі системи можуть залишати суспільно важливі партії поза парламентом, але позбавлення їх публічних засобів може просто змусити їх зникнути, таким чином зменшуючи суспільний плю­ралізм та політичні альтернативи суспільства. Чи повинно виборче фінан­сування мати більший розмір, ніж регулярне фінансування, стимулюючи суспільні рухи пропонувати свої політичні альтернативи під час виборів, без значного ризику банкрутства?

27. В іншій сфері зрозуміло, що основні партії, члени та лідери яких звичайно мають інституційну владу (наприклад, члени національних, регіо­нальних або навіть місцевих палат; виконавчі пости на будь якому з цих різних рівнів тощо), можуть мати доступ до ще більших ресурсів (облад­нання, радники, адміністративний штат) просто тому, що вони мають доступ до публічних ресурсів, які не вважаються публічним фінансуванням партійної діяльності. У Сполученому Королівстві, наприклад, статут консер­вативної партії заснував іншу, вищу більшість для підтвердження особи на посту лідера, аніж для обрання нового лідера, саме тому, що загаль­новизнано, що діючий лідер має набагато більше засобів впливу на членів партії та тих, хто його обирає. Чи є ця відмінність суттєвою? І, якщо так, чи береться вона до уваги у інших сферах?

28. Керівні принципи та доповідь Венеціанської Комісії щодо фінан­сування політичних партій (CDL-INF(2001)8) розрізняють поняття регуляр­ного фінансування та фінансування передвиборної агітації. Але практична користь цієї відмінності обмежена, коли політичні партії отримують (пуб­лічні) кошти постійно та регулярно як для здійснення своїх поточних акцій, так і для участі у виборах. Якщо це має так, підкреслено у доповіді, «Обмеження фінансування до повного чи часткового покриття видатків на агітацію (зокрема, через відшкодування відсотка понесених видатків) має на меті лише уникнути спорожнення партійної казни кожного разу, коли проходять вибори, та дозволити безперебійне функціонування демокра­тичного процесу під час проведення регулярних вільних виборів». У допо­віді також підкреслено, що більшість усталених європейських демократій обрали такий підхід. Ситуація подібна, коли політичні партії отримують приватні пожертви.

29. Тому, якщо та коли ця різниця якимось чином використовується в нормативних актах про різні асигнування, що регулюють, з одного боку, передвиборну агітацію, а з іншого – передвиборчий і післявиборчий періоди, бажані деякі пояснення. Такі пояснення мають братися до уваги, щоб уникнути певних проблем, які обговорювалися у Європі з різних нагод протягом останніх кількох років, і особливо протягом обговорення, що передувало прийняттю Регламенту Європейського Союзу (EC) No 2004/2003 про положення, що регулюють діяльність політичних партій на європейсь­кому рівні та правила їх фінансування[350]..

30. Якщо публічні фонди призначені взагалі на вибори, необхідно роз’яснити, що ці кошти можуть бути використані політичною партією для будь якої законної цілі; особливі умови для використання коштів повинні бути ясно вказані. Якщо кошти призначені строго для цілей агітації і лише для таких цілей, повинні існувати вказівки, як бути з видатками, які не можуть класифікуватися як виключно кошти на діяльність, пов’язану із передвиборною агітацією – як, наприклад, видатки на партійну нерухомість (її оренду), яка використовується як для звичайної партійної діяльності, так і для передвиборної діяльності, або партійні працівники, які беруться на роботу партією як для поточної діяльності, так і в цілях передвиборної агітації. Якщо можливо, вказівки мають також стосуватися і періоду перед та після виборів, протягом якого законом допускається використання коштів, а також часу, протягом якого відбувається витрачання коштів.

31. Якщо або кандидат, або партія отримують приватні внески для цілей агітації, повинні існувати вказівки щодо того, як ставитися до якихось умов або побажань щодо використання пожертви, які могли бути висловлені спонсором, як витрачати кошти, які не можна класифікувати як витрати, пов’язані виключно з агітацією, і протягом якого часу до і після виборів прийнятне використання пожертви на агітацію. Більш того, можуть виник­нути проблеми, якщо кандидат самостійно залучає власні ресурси. У таких випадках може бути необхідна вказівка щодо того, наприклад, в якому обсязі кандидат може використовувати власні ресурси або ресурси своєї родини; як мають оцінюватися матеріальні ресурси, надані безоплатно, і хто має про­водити оцінку.

32. Якщо політичні партії є або можуть бути платниками податку на прибуток, повинно бути чітко визначено, в якому обсязі асигнування, пожертви та членські внески є або можуть розглядатися як оподатковувані доходи, які витрати не підлягають оподаткуванню, і яка інформація має бути надана партією для того, щоб встановити неоподатковуваність. Подібні роз’яснення повинні бути передбачені стосовно ПДВ та інших податків, які можуть застосовуватись до політичних партій.

33. Також потрібно роз’яснити, відповідно до яких положень партія повинна вести бухгалтерію – наприклад, відповідно до положень для приватних об’єднань або компаній або будь яких інших приватних осіб чи відповідно до положень для державної влади або інших публічних суб’єктів.

b) Доступ до (публічних та приватних) засобів масової інформації

34. З різних точок зору сучасні суспільства є в основному «інфор­маційними» суспільствами: вибори є боротьбою у дуже особливому кон­тексті, тож доступ до засобів масової інформації для партій є, можливо, найкращим інструментом передавати свої звернення до виборців. Таким чином, це, можливо, основний ресурс, якого можуть шукати партії. І доступ до засобів масової інформації, що перебувають у публічній власності, в той же час, є найменш дорога допомога, яку може надати державна влада, тому в цьому є явний інтерес з обох боків. Звичайно, виникатимуть проблеми при визначенні деталей такого доступу (час, що надається різним партіям та/або спискам, присутність агітації у новинах і т.д.). У зв’язку з цим може враховуватися існування моделі партійної реєстрації, коли надається деяка перевага зареєстрованим партіям, але це не може використовуватися як інструмент дискримінації, позбавляючи інші суспільні сектори будь-якої можливості захищати свої позиції у чесній агітації. Кодекс належної практики у виборчих справах передбачає:

«Всім партіям і кандидатам мають бути гарантовані рівні можливості, що має на увазі безстороннє ставлення органів державної влади, зокрема до передвиборної агітації, висвітлення в засобах масової інформації, зокрема публічних, публічного фінансування партій та агітації»[351].

35. У сфері приватних засобів масової інформації проблеми відповідно інші. Принцип чесних виборів повинен бути сумісним із принципом вільних виборів: якщо партії або/та кандидати мають право на перед­виборну агітацію і на звернення зі своїми повідомленнями до громадян, також справедливо, що багато приватних засобів масової інформації мають чітку соціальну, ідеологічну та зрештою політичну орієнтацію, яка може враховуватися при визначенні права доступу до всіх засобів масової інформації[352]. Цей фактор, звичайно, не виправдовує встановлення різних економічних умов для реклами різних партій, але він може навіть під­тримати заяви про відмову у доступі певної партії до конкретних засобів масової інформації. Таким чином, дуже очевидними є труднощі у вста­новленні збалансованої рівноваги у засобах масової інформації у сучасному суспільстві у рамках виборчих змагань.

36. Іншим складним питанням стосовно висвітлення передвиборної агітації є відповідальність різних засобів масової інформації за якість інформації, яку вони надають щодо різних політичних сил. Свобода преси є наріжним каменем сучасних демократій, проте повинен існувати механізм, що забезпечив би ефективні засоби захисту від зловживання або образливого використання інформації під час передвиборчого періоду.

C) Питання, що виникають у день виборів

a) Роль партійних спостерігачів

37. Особливо важливо гарантувати можливість усіх партій та кан­дидатів мати спостерігачів[353]. У цьому відношенні очевидно, що партії мають певні елементи – постійну організацію, членство, і т.д., – які допомагають їм в цьому завданні, і що це набагато важче реалізувати іншим непартійним кандидатам.

38. Ці спостерігачі повинні мати право наглядати за всіма сферами процесу голосування (виборчі скриньки, виборчі комісії усіх рівнів), втру­чатися – як мінімум, бути почутими – у вирішення можливих конфліктів та інформувати партії, які вони представляють, про проблеми, що виникають при спостереженні, щоб останні змогли подати скаргу на будь яке рішення, законодавчо не обґрунтоване.

b) Процедура оскарження

39. Кодекс належної практики у виборчих справах наполягає на «ефективній системі оскарження»[354]. І, як уже було зазначено, ця вимога повинна застосовуватися до всієї системи, включаючи, звичайно, скарги, які можуть бути подані у день виборів окремими громадянами чи будь-яким іншим суб’єктом. В контексті виборів ефективна система оскарження означатиме, що будь яке рішення будь-якого органу державної влади може бути оскаржене, і що рішення уповноваженого органу приймається невід­кладно. Будь яка затримка у процедурі оскарження може серйозно вплинути на довіру до результатів виборів.

D) Питання що виникають у післявиборчий період.

a) Оскарження результатів виборів: строки.

40. «Крайній строк для прийняття рішення щодо скарг та позовів», включаючи, звичайно, рішення щодо оскарження результатів виборів, має бути «реалістичним»[355]. Це, очевидно, важливий елемент усієї системи оскар­ження, але точні часові рамки повинні змінюватися не лише від країни до країни (залежно від багатьох факторів, таких як система підрахунку голосів або передачі результатів), але й в різних ситуаціях (різні вибори, які можуть бути проведені у різних умовах: наприклад, одномандатні округи або загальнодержавні виборчі округи; різні палати...). Нелегко зробити загаль­ний висновок, які строки є прийнятними, а які ні, і це значно залежить від обставин.

b) Санкції

41. Щось подібне може стосуватися і системи санкцій. По-перше, очевидно, існує настільки велика кількість різних можливостей, що немож­ливо підсумувати їх у такі короткі терміни. По-друге, в цій сфері участь партій не впливає на визначення та застосування норм: скасування обрання на посади, можлива втрата мандата, економічні та фінансові санкції можуть впливати на кандидатів незалежно від їх партійної приналежності.

III. Висновки

42. Держави – члени Ради Європи мають різні підходи до регулювання діяльності політичних партій та їх участі у політичному житті, особливо у виборах. Однак існують деякі спільні тенденції та турботи щодо рівності різних сил, що добиваються політичного представництва, фінансування партій та питань, пов’язаних із внутрішньою діяльністю партій.

43. У низці галузей перелік загальних стандартів не лише можливий, але й досить доречний, наприклад:

a. правила номінації кандидатів на різних виборах;

b. рівне ставлення до різних партій та окремих депутатів, що змага­ються на виборах;

c. можливість мати спостерігачів на виборах, доки останні скарги не будуть розглянуті уповноваженим органом;

d. прозорість у фінансуванні передвиборної агітації та відповідаль­ність партій за різні використані ресурси;

e. рівний доступ до засобів масової інформації;

f. дієва система скарг та позовів, що передбачає швидку процедуру врегулювання різних спорів протягом усього виборчого процесу;

g. дотримання принципу пропорційності стосовно санкцій.

44. Венеціанська комісія сподівається, що подальше співробітництво між країнами – членами Ради Європи у цій галузі може сприяти розробці спільних стандартів стосовно питання діяльності політичних партій та вдосконалення виборчої практики у Європі.

CDL-AD(2006)033

<< | >>
Источник: Ю. Ключковський. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права.: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / За ред. Ю. Ключковського. – К.: ФАДА, ЛТД,2008. – 340 с.. 2008

Еще по теме ДОПОВІДЬ ПРО УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ВИБОРАХ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -