<<
>>

§ 1. Процес виробництва. Ресурси і випуск

Процес виробництва — процес перетворення вхідного потоку ресурсів за допомогою певного технологічного процесу у вихідний потік готової продукції (товарів, послуг).

Ресурси, або фактори виробництва, — це блага, які потрібно придбати підприємству для забезпечення випуску інших благ — готової продукції.

Заведено розрізняти такі групи факторів виробництва: праця — всі розумові та фізичні витрати, що здійснюються людьми в процесі виробництва; фізичний капітал, або просто капітал, — засоби виробництва, зокрема будівлі, споруди, устаткування та товарно-матеріальні цінності; природні ресурси — все, що може бути використане у виробництві в натуральному стані, тобто без будь-якої обробки (земля, ліс, мінерали тощо); підприємницький хист.

Технологія — це сукупність знань про технічні засоби здійснення виробничого процесу, про те, як сполучити різні фактори виробництва для забезпечення випуску певного блага.

Фізична можливість вироблення певної кількості продукту з певної кількості ресурсів обумовлюється технологією виробництва, яка описується виробничою функцією. Виробнича функція — технологічна залежність між структурою витрат ресурсів і максимально можливим випуском продукції.

З огляду на можливості реагувати на зміну ринкової ситуації в мікроекономіці діяльність підприємства досліджують протягом певних періодів часу:

  • миттєвого — період виробництва, протягом якого жодний фактор не може бути змінений;
  • короткострокового — період у виробничій діяльності підприємства, протягом якого один із факторів розглядається як змінний (наприклад, праця), інші — як постійні;
  • довгострокового — період часу, достатній для зміни обсягів використання всіх без винятку факторів виробництва, потрібних для випуску продукції.

За кількістю найменувань продукції підприємства поділяють на монопродуктові та багатопродуктові.

В мікроекономіці виходять з припущення, що кожне підприємство випускає лише один вид продукції, тобто монопродукт.

Гіпотеза про раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин означає, що фірма прагне приймати такі рішення, які б дозволили їй за умов обмеженості ресурсів максимізувати прибуток, тобто основною метою діяльності підприємства є макси- мізація прибутку. Досягнення цієї мети вимагає здійснення вибору:

  • що виробляти?
  • яким чином виробляти?
  • для кого призначаються результати виробництва?

Процес трансформації ресурсів у готову продукцію характеризується показниками сукупного, середнього та граничного продукту.

Сукупним продуктом (ТР) змінного фактора виробництва — обсяг продукції, який випускається при використанні певної кількості змінного фактора і незмінній кількості інших (сукупний продукт праці — ТРЬ, сукупний продукт капіталу — ТРК). Величина сукупного продукту змінюється зі зміною обсягів використання змінного фактора.

Середній продукт (АР) відображає середню віддачу (продуктивність) змінного фактора, тобто загальний обсяг продукції, який припадає на одиницю змінного фактора (середній продукт праці — АРЬ= ТРь/Ь, середній продукт капіталу — АРК= ТРК/К).

Граничний продукт (МР) — це приріст загального обсягу виробництва (додатковий продукт), здобутий завдяки збільшенню використання змінного фактора на одну додаткову одиницю за незмінної величини всіх інших факторів виробництва (граничний продукт праці — МРЬ= A ТРД A L, граничний продукт капіталу — МРК= A ТРК/ A К).

Показники МРЬ і МРК мають також назву гранична продуктивність праці, гранична продуктивність капіталу.

Взаємозв’язок між показниками ТР, АР і МР ілюструє рис. 14.1.

Сукупний, середній та граничний продукт праці

Рис. 14.1. Сукупний, середній та граничний продукт праці

Рис. 14.1. ілюструє дію закону спадної віддачі факторів виробництва, за яким при збільшені використання певного фактора виробництва і незмінних обсягах інших факторів, починаючи з певного моменту (L1), гранична продуктивність МР цього фактора спадає.

Середній продукт АРЬ зростає доки L lt; L2 і досягає найбільшого значення при L = L2, потім спадає. Граничний продукт МРЬ зростає доки L lt; L1 і досягає найбільшого значення при L = L1, потім спадає. МРЬ = 0 при L = L3, МРЬ lt; 0 при L gt; L3.

Залежно від значень ТР, АР і МР, при змінах обсягів праці можна визначити чотири стадії виробництва: стадія І — зростають ТР, АР і МР, стадія ІІ — зростають ТР, АР, спадає МР, стадія ІІІ — зростає ТР, спадають АР, МР, стадія IV — спадають ТР, АР, МР.

Криві АР та МР (рис. 3.1, б) перетинаються в точці, де продуктивність праці є максимальною L = L2, тобто за такого обсягу використання праці досягається її найефективніше використання. Отже, якщо гранична продуктивність вища за середню, то продуктивність праці зростає при збільшені L.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 1. Процес виробництва. Ресурси і випуск:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -