<<
>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ДОГОВІР ПРО ВИПУСК КАРТКИ VISA BUSINESS №

199

Київ

AT «БАНК», надалі БАНК, в особі Голови Правління,

діючого на підставі Статуту, та

в особі директора

діючого на підставі Статуту, надалі КЛІЄНТ, уклали цей Договір про таке:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

БАНК за заявою УТРИМУВАЧА випускає і надає йому кредитну картку VISA CLASSIC, ПІН-код у спеціальному конверті і забезпечує розрахунки по ній на умовах цієї угоди.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. 1. Кредитна картка VISA BUSINESS (далі картка) — багаторазовий платіжний засіб, який належить до продуктів міжнародної платіжної системи VISA International і дозволяє УТРИМУВАЧУ сплачувати товари та послуги в установах, які приймають картки цієї системи до оплати, а також одержувати готівкову валюту в банкоматах і пунктах видачі готівки. Картка є власністю БАНКУ.
 1. 2. Банкомат — керований УТРИМУВАЧЕМ електронний пристрій для видачі готівки по картці.
 1. 3. Банк-емітент — банк, який є дісним членом міжнародної платіжної системи, та банк, який випускає картки цієї системи і укладає з КЛІЄНТАМИ угоди про надання карток для їх співробітників.
 1. 4. УТРИМУВАЧ — фізична особа, яка одержала картку в БАНКУ за поданням КЛІЄНТА. Прізвище, ім’я та особистий підпис УТРИМУВАЧА наносяться на картку.
 1. 5. Спеціальний картковий рахунок КЛІЄНТА (далі СКРК) — рахунок, який відкривається КЛІЄНТУ для відображення всіх операцій по картках, наданих для його співробінтиків (утримувачів).
 1. 6. Нижній ліміт торговця — сума коштів, в межах якої підприємство, що приймає платежі за допомогою карток, може не проводити авторизацію (дозвіл на проведення платежу).
 1. 7.
  Ліміт витрат КЛІЄНТА — це сума коштів, яку УТРИМУВАЧІ можуть витрачати за допомогою карток. Ліміт витрат складається з суми коштів на СКРК та розміру дозволеного БАНКОМ кредиту.
 1. 8. ПІН -код — персональний ідентифікаційний номер, який видається БАНКОМ УТРИМУВАЧУ в спеціальному конверті. ПІН-код повинен бути відомим тільки УТРИМУВАЧУ і використовуватися для одержання готівки в банкоматах.
 1. 9. Дозволений кредит — сума, яку БАНК дозволяє КЛІЄНТУ витрачати додатково до залишку СКРК на протязі одного року.
 1. 10. Овердрафт — це сума витрат по картці, яка перевищує ліміт витрат.
 1. 11. М’який стоп-лист — перелік карток, що сповіщається банком-емітентом в телекомунікаційну мережу VISA, по яких призупиняються всі операції. При виконанні УТРИМУВАЧЕМ і КЛІЄНТОМ пункту 3.10 цього Договору БАНК вилучає картки з м’якого списку і операції по картці відновлюються.
 1. 12. Жорсткий стоп-лист — це перелік карток (він передається банком-емітентом в телекомунікаційну мережу VISA), по яких зупиняються всі операції. При пред’явлен-ні картки з жорсткого списку до сплати торговець має право ЇЇ відібрати. Операції по картках, які знаходяться в жорсткому списку, не відновлюються ні при яких обставинах.
 2. УМОВИ ДОГОВОРУ
 1. 1. КЛІЄНТ подає в банк заяву на видачу картки для його співробітника.
 1. 2. Співробітник КЛІЄНТА заповнює по встановленій БАНКОМ формі заяву на видачу картки.
 1. 3. БАНК видає УТРИМУВАЧУ картку на протязі 10 днів з моменту внесення коштів на СКРК та на депозит гарантійного покриття по картці.
 1. 5. Картка та Пін-код повинні використовуватися відповідно до Правил користування карткою.
 1. 6.
  Мінімальний первинний вклад на СКРК складає 1000 (одна тисяча) доларів СІЛА, дозволений кредит — 1000 (одна тисяча) доларів СІЛА.
 1. 7. КЛІЄНТ самостійно регулює ліміт витрат по картці шляхом внесення коштів на СКРК готівковим чи безготівковим шляхом.
 1. 8. Банк заносить всі картки, які були випущені для УТРИМУВАЧІВ КЛІЄНТА, у м’який стоп-лист при виникненні овердрафту на суму не більше 500 (п’ятсот) доларів СІЛА.
 1. 9. Банк заносить у м’який стоп-лист картку того УТРИМУВАЧА, який повідомив про втрату картки та який сподівається ЇЇ знайти.
 1. 9. У м’якому стоп-листі картка може знаходитися не більше 7 (семи) календарних днів. У цей термін на суму овердрафту нараховуються 50% відсотків річних.
 1. 10. Картка вилучається з м’якого списку і операції по них відновлюються:
 • після погашення КЛІЄНТОМ суми овердрафту;
 • після повідомлення УТРИМУВАЧА про те, що картку знайдено і вона не потрапляла в треті руки.
 1. 11. Банк заносить всі картки КЛІЄНТА в жорсткий стоп-лист:
 • при виникненні овердрафту на суму більше 500 (п’ятсот) доларів СІЛА;
 • при збереженні овердрафту більше 7 (семи) календарних днів;
 1. 12. Банк заносить картку УТРИМУВАЧА в жорсткий стоп-лист при його повідомленні про втрату картки, якщо УТРИМУВАЧ не сподівається її знайти.
 1. 13. УТРИМУВАЧ може повідомити БАНК про необхідність внесення картки в м’який чи жорсткий стоп-лист або про необхідність вилучення з м’якого стоп-листа (якщо УТРИМУВАЧ впевнений, що картка не потрапляла до третіх рук) за допомогою телефону, але з обов’язковим підтвердженням цього повідомлення в письмовій формі протягом 7 (семи) днів. БАНК не несе відповідальності за внесення картки в м’який чи жорсткий список за телефонним повідомленням УТРИМУВАЧА у разі неотримання письмового підтвердження.
 1. 14.
  Претензії до виписок і запити на документальне підтвердження операцій сплати товарів та послуг з підписом УТРИМУВАЧА приймаються БАНКОМ від КЛІЄНТА протягом трьох календарних днів після надання виписки. При цьому КЛІЄНТ картки сплачує за кожний запит ЗО (трид-цять) доларів СІЛА.
 2. ПРАВА БАНКУ
 1. 1. Розірвати цей Договір і поставити всі картки КЛІЄНТА в жорсткий стоп-лист при допущенні овердрафту на будь-яку суму в третій раз та при порушенні ним будь-яких умов цього Договору чи Правил користування карткою.
 1. 2. Після розірвання цього Договору списати заборгованість КЛІЄНТА по кредиту, овердрафту і нарахованих відсотках з рахунка гарантійного покриття чи будь-якого рахунка, який належить КЛІЄНТУ.
 2. ОБОВ’ЯЗКИ БАНКУ
 1. 1. Забезпечити КЛІЄНТУ розрахунки і обслуговування по картках згідно із стандартами VISA International.
 1. 2. Забезпечити КЛІЄНТА і утримувачів всім необхідним інструктивним матеріалом і Правилами користування карткою.
 1. 3. Щомісяця надавти КЛІЄНТУ виписку по операціях за допомогою карток його утримувачів.
 1. 4. При розірванні Договору виплатити КЛІЄНТУ залишок коштів на СКРК і гарантійному депозиті разом з нарахованими відсотками, але тільки після завершення всіх розрахунків по картці та після закінчення 45 днів з моменту заяви про розірвання Договору з боку КЛІЄНТА чи повідомлення про розірвання Договору з боку БАНКУ.
 1. 5. Замінити картку при пошкодженні чи втраті відповідно до встановлених тарифів.
 1. 6. Неухильно дотримуватись умов цього Договору.
 1. 7. Надати КЛІЄНТУ за його заявою документальне підтвердження будь-якої операції сплати товарів чи послуг згідно з наданою випискою з підписом УТРИМУВАЧА, крім операцій одержання готівки в банкоматах.
 1. 8.
  Протягом 45 (сорока п’яти) банківських днів повернути кошти на СКРК УТРИМУВАЧА по операції, з якою останній не згоден, у випадку, коли БАНК не може підтвердити операцію УТРИМУВАЧА документом з його підписом, одержаним від банку-екваєра, крім операцій одержання готівки в банкоматах.

5. 9. Негайно поставити картку в стоп-лист при телефонному, факсовому чи будь-якому іншому повідомленні УТРИМУВАЧА про втрату картки.

 1. 10. Видати УТРИМУВАЧУ картку протягом 7 днів після виконанння пунктів 3.1, 3.2 і надходження грошових коштів на СКРК та депозитний рахунок.
 1. 11. Дебетувати СКРК в безакцептному порядку на суми в доларах СІЛА, еквівалентні сумам здійснених операцій по рахунках, пред’явлених до оплати банками та організаціями за кордоном через асоціацію VISA INTERNATIONAL.
 2. ПРАВА УТРИМУВАЧА
 1. 1. Розірвати цей Договір з попереднім повідомленням БАНКУ за 7 днів та після закінчення 45 днів з дати розірвання Договору та отримати залишок коштів на СКРК і гарантійному депозиті.
 1. 2. Щомісяця одержувати виписку по операціях утримувачів.
 1. 3. У разі непогодження з наданою БАНКОМ випискою вимагати від БАНКУ підтвердження будь-якої операції у вигляді документа, який надається торговцем при здійсненні оплати товарів чи послуг карткою з підписом УТРИМУВАЧА.
 1. 4. При втраті картки УТРИМУВАЧЕМ чи закінченні строку дії одержати нову картку згідно встановлених тарифів.
 1. 5. Лри втраті картки УТРИМУВАЧЕМ наказати БАНКУ занести картку в стоп-лист.
 1. 6. Використовувати картки відповідно до встановлених Вравил.
 1. 7. Ври втраті картки наказати БАНКУ занести картку в стоп-лист.
 1. 8.
  Одержувати невитрачені грошові кошти з СКРК та депозитного рахунку після закінчення строку дії даного Договору.
 1. 9. Самостійно встановлювати суми, які може використовувати кожний УТРИМУВАЧ за допомогою картки в межах ліміту витрат КЛІЄНТА, а також поставити в жорсткий список картку УТРИМУВАЧА за будь-яких причин.
 2. ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА
 1. 1. Неухильно дотримуватись умов цього Договору.
 1. 2. Повернути картку в БАНК при розірванні цього Договору чи заміні картки.
 1. 3. Не допускати овердрафту.
 1. 4. Негайно повідомити БАНК в письмовій або усній формі про втрату картки за будь-яких обставин, а також про те, що ПІН-код став відомий третій особі.
 1. 5. У триденний термін після одержання виписки повідомити БАНК про всі претензії до виписки.
 1. 6. Протягом трьох днів після припинення дії цього Договору повернути в БАНК всі одержані картки.
 1. 7. У семиденний термін після усної заяви про втрату картки надати письмову заяву у БАНК.
  1. Самостійно регулювати свої взаємовідносини з податковою службою.
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 1. 1. КЛІЄНТ повністю відповідає за операції по картці протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту заяви про втрату, а після цього — за операції на суми в межах нижнього ліміту торговця, де було здійснено оплату.
 1. 2. КЛІЄНТ несе повну відповідальність всім своїм рухомим і нерухомим майном, залишками на всіх банківських рахунках, цінними паперами та іншим майном, яке належить КЛІЄНТУ, за всі витрати на картках КЛІЄНТА.
 1. 3. БАНК несе відповідальність за несанкціоновані операції по картці УТРИМУВАЧА тільки в тому випадку, коли він (БАНК) не вніс картку УТРИМУВАЧА в стоп- лист після письмового повідомлення про втрату.
 1. 4. Ври припиненні збитків, викликаних невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань по даному Договору, винна сторона відшкодовує причинені збитки у повному обсязі.
 1. 5. КЛІЄНТ сплачує БАНКУ штраф у розмірі 40 (сорок) доларів СІЛА за втрату картки УТРИМУВАЧЕМ незалежно від причин втрати.
 1. 6. КЛІЄНТ сплачує БАНКУ штраф у розмірі 40 (сорок) доларів СІЛА за перевипуск картки з причини втрати ПІНа УТРИМУВАЧЕМ.
 1. 7. У випадку нанесення БАНКУ збитків, пов’язаних з незаконним використанням картки за згодою з УТРИМУВАЧЕМ, КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі 1000 (однієї тисячі) доларів СІЛА, а також відшкодовує нанесений збиток.
 1. 8. У випадку перевищення дозволеного кредиту КЛІЄНТ сплачує штраф — 50 (п’ятдесят) відсотків річних на суму перевищення. Якщо овердрафт не покрито на протязі 7 (семи) днів, картка блокується та з депозитного рахунка списується сума у розмірі суми кредиту і овердрафту, враховуючи всі штрафні санкції та комісії.
 1. 9. БАНК не відповідає за помилки, відмови або затримки, які виникають з провини торгової або сервісної фірми, на користь якої УТРИМУВАЧ сплачує по картці.
 1. 10. БАНК не несе відповідальності за виникнення конфліктних ситуацій за межамии його контролю.
 1. 11. Сторони звільняються від відповідальності, якщо належному виконанню зобов’язань перешкоджали обставини надзвичайної сили (стихійні лиха, пожежі, державні укази і ін.). В цьому випадку сторони зобов’язані сповістити одна одну про настання таких обставин з обов’язковим наданням підтверджуючих документів, виданих державними органами.
 1. 12. Якщо БАНК не спроможний довести операцію, по якій у КЛІЄНТА виникла претензія щодо її дійсності, БАНК повертає суму операції на СКРК та суму комісії, яку було стягнуто згідно п. 3.14.
 2. РОЗРАХУНКИ
 1. 1. Станом на 26 число звітного місяця або за бажанням КЛІЄНТА БАНК надає виписку з відображенням всіх операцій на СКРК, враховуючи всі нараховані і стягнені комісійні згідно встановлених тарифів.
 1. 2. По обслуговуванню карток встановлюються такі тарифи (усі тарифи вказані в доларах СІЛА):

Ллата за випуск картки — 40;

Щорічний членський платіж за картку — 50;

Внесок на депозит по першій картці — 2000;

Первинний мінімальний вклад на СКРК — 1000;

Сума дозволеного кредиту по першій картці — 1000;

Процентна ставка за одержання готівки від суми одержаної готівки — 1 %;

Процентна ставка від суми платежу за безготівкову операцію — 0,5%;

Процентна ставка за кредит — 15% річних;

Процентна ставка за кредитові залишки на СКРК — 2% річних;

Денна плата за знаходження картки в м’якому стоп- листі — 5;

Сума, з якої починається нарахування відсотків на кредитовий залишок рахунка — 100;

Мінімальна комісія за одержання готівки — 2;

 1. 3. За кожну додаткову картку сплачується щорічний членський платіж — 50 (п’ятдесят) доларів СІЛА, первинний вклад на СКРК — не менш 500 (п’ятсот) доларів СІЛА, вклад на депозит — 1000 (одна тисяча) доларів США. При цьому сума дозволеного кредиту КЛІЄНТУ збільшується на 500 (п’ятсот) доларів США.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. 1. Договір набуває сили з моменту підписання його сторонами та діє невизначений строк.
 1. 2. Договір втрачає силу за ініціативою КЛІЄНТА по письмовому повідомленні БАНКУ за 7 (сім) діб.
 1. 3. Договір втрачає силу за ініциативою БАНКУ при умові письмового повідомлення КЛІЄНТА за 7 (сім) діб.
 1. 4. Розірвання Договору набуває сили тільки тоді, коли виконані всі умови цього Договору.
 1. 5. При припиненні дії Договору щорічні членські внески не повертаються.

БАНК

КЛІЄНТ

<< | >>
Источник: Кочетков В.Е и др.. Современная система денежных расчетов. К.: Европ. ун-т (финансы, информ. системы, менеджм. и бизнес),2000.— 179 с.. 2000

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ДОГОВІР ПРО ВИПУСК КАРТКИ VISA BUSINESS №:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -