<<
>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДОГОВІР ПРО ВИПУСК КАРТКИ VISA CLASSIC №            

м. Київ              «—»              199              p.

«БАНК», в особі Голови Правління, діючого на підставі Статуту, та

паспорт:              ,

надалі УТРИМУВАЧ, уклали цей Договір про таке:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

БАНК за заявою УТРИМУВАЧА випускає і надає йому кредитну картку VISA CLASSIC, ПІН-код у спеціальному конверті і забезпечує розрахунки по ній на умовах цієї угоди.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. 1. Кредитна картка VISA-CLASSIC (далі картка) — багаторазовий платіжний засіб, який належить до продуктів міжнародної платіжної системи «VISA International» і дозволяє УТРИМУВАЧУ сплачувати товари та послуги в установах, які приймають картки цієї системи до оплати, а також одержувати готівкову валюту в банкоматах і пунктах видачі готівки. Картка є власністю БАНКУ.
 1. 2. Банкомат — керований УТРИМУВАЧЕМ електронний пристрій для видачі готівки по картці.
 1. 3. Банк-емітент — банк, який є дісним членом міжнародної платіжної системи, та банк, який випускає картки цієї системи для утримувачів і підписує з ними угоди про надання картки.
 1. 4. УТРИМУВАЧ — фізична особа, яка одержала картку в банку-емітенті і підписала з ним угоду про надання картки. Прізвище, ім’я та особистий підпис УТРИМУВАЧА наносяться на картку.
 1. 5. Спеціальний картковий рахунок (далі СКР) — рахунок, який відкривається УТРИМУВАЧУ для відображення усіх його операцій по картці.
 1. 6. Ліміт витрат — це сума коштів, яку УТРИМУВАЧ може витрачати за допомогою картки. Ліміт витрат складається з суми коштів на СКР УТРИМУВАЧА та розміру дозволеного БАНКОМ кредиту.
 1. 7.
  ПІН -код — персональний ідентифікаційний номер, який видається БАНКОМ УТРИМУВАЧУ в спеціальному конверті. ПІН-код відомий тільки УТРИМУВАЧУ і використовується для одержання готівки в банкоматах.
 1. 8. Дозволений кредит — сума, яку БАНК дозволяє УТРИМУВАЧУ витрачати додатково до залишку СКР на протязі одного року.
 1. 9. Овердрафт — це сума витрат по картці, яка перевищує ліміт витрат.
 1. 10. М’який стоп-лист — перелік карток (він передається банком-емітентом в телекомунікаційну мережу VISA), по яких призупиняються всі операції. При виконанні УТРИМУВАЧЕМ пункта 3.10. цього Договору БАНК вилучає картку з м’якого списку і операції по картці відновлюються.
 1. 11. Жорсткий стоп-лист — це перелік карток (він передається банком-емітентом в телекомунікаційну мережу VISA), по яких зупиняються всі операції. При пред’явленні картки з жорсткого списку до сплати торговець має право її відібрати. Операції по картках, які знаходяться в жорсткому списку, не відновлюються ні при яких обставинах.
 1. 12. Додаткова картка — картка, яка видається за заявою УТРИМУВАЧА на осіб, які досягли 18-ти років. Всі витрати по додаткових картках списуються з СКР УТРИМУВАЧА.
 2. УМОВИ ДОГОВОРУ
 1. 1. УТРИМУВАЧ заповнює заяву по установленій БАНКОМ формі на одержання картки.
 1. 2. БАНК розглядає заяву на видачу картки протягом не більше 5-ти днів.
 1. 3. При позитивному рішенні БАНК видає УТРИМУВАЧУ картку на протязі 10-ти днів з моменту внесення коштів на СКР та на депозит гарантійного покриття по картці.
 1. 4. БАНК видає картку УТРИМУВАЧУ на три роки.
 1. 5. Картка та Пін-код повинні використовуватися відповідно до Правил користування карткою.
 1. 6.
  Мінімальний первинний вклад на СКР складає 500 (п’ятсот) доларів США, дозволений кредит — 500 (п’ятсот) доларів США.
 1. 7. УТРИМУВАЧ самостійно регулює ліміт витрат по картці шляхом внесення коштів на СКР готівковим чи безготівковим шляхом.
 1. 8. БАНК заносить картку у м’який стоп-лист:
 • при виникненні овердрафту на суму не більше 250 (двохсот п’ятдесяти) доларів США;
 • при повідомленні УТРИМУВАЧА про втрату картки, якщо УТРИМУВАЧ сподівається ЇЇ знайти.
 1. 9. У м’якому стоп-листі картка може знаходитися не більше 7 (семи) календарних днів. На суму овердрафту нараховуються 50 (п’ятдесят) відсотків річних.
 1. 10. Картка вилучається з м’якого списку і операції по ній відновлюються:
 • після погашення УТРИМУВАЧЕМ суми овердрафту;
 • після повідомлення УТРИМУВАЧА, що картку знайдено і вона не потрапляла в треті руки.
 1. 11. БАНК заносить картку у жорсткий стоп-лист:
 • при виникненні овердрафту на суму більше 250 (двохсот п’ятдесяти) доларів США;
 • при збереженні овердрафту більше 7 (семи) календарних днів;
 • при повідомленні УТРИМУВАЧА про втрату картки, якщо УТРИМУВАЧ не сподівається її знайти.
 1. 12. УТРИМУВАЧ може повідомити БАНК про необхідність внесення картки в м’який чи жорсткий стоп-лист або про необхідність вилучення з м’якого стоп-листа (якщо УТРИМУВАЧ впевнений, що картка не потрапляла до третіх рук) за допомогою телефону, але з обов’язковим підтвердженням цього повідомлення в письмовій формі на протязі 7 (семи) днів. БАНК не несе відповідальності за внесення картки в м’який чи жорсткий список за телефонним повідомленням УТРИМУВАЧА у разі неотримання письмового підтвердження.
 1. 13.
  Претензії по виписках і запити на документальне підтвердження операцій сплати товарів та послуг з підписом УТРИМУВАЧА приймаються БАНКОМ протягом трьох календарних днів після надання виписки. При цьому УТРИМУВАЧ картки сплачує за кожний запит ЗО (тридцять) доларів СІЛА.
 2. ПРАВА БАНКУ
 1. 1. Розірвати цей Договір і поставити картку в жорсткий стоп-лист при допущенні УТРИМУВАЧЕМ овердрафту на будь-яку суму в третій раз та при порушенні ним будь-яких умов цього Договору чи Правил користування карткою.
 1. 2. Списати заборгованість УТРИМУВАЧА по кредиту, овердрафту і нарахованих відсотках після внесення картки в жорсткий стоп-лист з рахунку гарантійного депозиту.
 2. ОБОВ’ЯЗКИ БАНКУ
 1. 1. Забезпечити УТРИМУВАЧУ розрахунки і обслуговування по картці згідно стандартів VISA International.
 1. 2. Забезпечити УТРИМУВАЧА всім необхідним інструктивним матеріалом і Правилами користування карткою.
 1. 3. Щомісяця або за бажанням УТРИМУВАЧА надавати виписку по операціях останнього за допомогою картки.
 1. 4. При розірванні Договору виплатити УТРИМУВАЧУ залишок коштів на СКР і гарантійному депозиті разом з нарахованими відсотками, але тільки після завершення всіх розрахунків по картці та після закінчення 45 днів з моменту заяви про розірвання Договору чи внесення картки в жорсткий стоп-лист.
 1. 5. Замінити картку при пошкодженні чи втраті.
 1. 6. Скрупульозно дотримуватись умов цього Договору.
 1. 7. Надати УТРИМУВАЧУ, за його заявою, документальне підтвердження будь-якої операції сплати товарів чи послуг згідно з наданою випискою з підписом УТРИМУВАЧА, крім операцій одержання готівки в банкоматах.
 1. 8.
  Протягом 45 (сорока п’яти) банківських днів повернути кошти на СКР УТРИМУВАЧА по операції, з якою останній не згоден, у випадку, коли БАНК не може підтвердити операцію УТРИМУВАЧА документом з його підписом, одержаним від банку-екваєра, крім операцій одержання готівки в банкоматах.

5. 9. Негайно поставити картку в стоп-лист при телефонному, факсовому чи будь-якому іншому повідомленні УТРИМУВАЧА про втрату картки.

5. 10. Видати УТРИМУВАЧУ картку протягом 10-ти днів після надходження грошових коштів на СКР та депозитний рахунок.

 1. 11. Дебетувати СКР в безакцептному порядку на суми в доларах СІЛА, еквівалентні сумам здійснених операцій в національній валюті в Україні та сумам по рахунках, пред’явленим до оплати банками та організаціями за кордоном через асоціацію VISA INTERNATIONAL.
 2. ПРАВА УТРИМУВАЧА
 1. 1. Розірвати цей Договір з попереднім повідомленням БАНКу за 7 (сім) днів та після закінчення 45-ти днів з дати розірвання Договору отримати залишок коштів на СКР і гарантійному депозиті.
 1. 2. Щомісяця одержувати виписку по операціях з карткою.
 1. 3. У разі непогодження з наданою БАНКОМ випискою вимагати від БАНКУ підтвердження будь-якої операції у вигляді документа, який надається торговцем при здійсненні оплати товарів чи послуг карткою з підписом УТРИМУВАЧА.
 1. 4. При втраті картки чи закінченні строку дії одержати нову згідно встановлених тарифів.
 1. 5. Замінити картку в період строку дії при її пошкодженні згідно встановлених тарифів.
 1. 6. Одержати 4 (чотири) додаткові картки на повнолітніх осіб.
 1. 7. При втраті картки наказати БАНКУ занести картку в стоп-лист.
 1. 8. Одержувати готівкові гроші в банкоматах та інших пунктах обслуговування карток даного виду.
 1. 9.
  Використовувати картку як засіб безготівкових розрахунків для оплати товарів та послуг у підприємствах торгівлі та сервісу, які приймають картку даного виду до сплати.
 1. 10. Одержувати невитрачені грошові кошти з СКР та депозитного рахунку після закінчення строку дії даного Договору.
 2. ОБОВ’ЯЗКИ УТРИМУВАЧА
 1. 1. Неухильно дотримуватись умов цього Договору і Правил користування карткою.
 1. 2. Повернути картку в БАНК при розірванні цього Договору чи заміні картки.
 1. 3. Не допускати овердрафту.
 1. 4. Не вимагати від торговця відшкодування готівкою за повернений товар. Відшкодування може бути тільки в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на СКР УТРИМУВАЧА.
 1. 5. Негайно повідомити БАНК в письмовій або усній формі про втрату картки за будь яких-обставин, а також про те, що ПІН -код став відомий третій особі.
 1. 6. Для занесення картки в стоп-лист за допомогою телефонного повідомлення про втрату картки назвати свої паспортні дані, дівоче прізвище матері чи пароль, який вказано в заяві на видачу картки.
 1. 7. У триденний термін після одержання виписки повідомити БАНК про всі претензії до виписки.
 1. 8. При одержанні відповідної вказівки від БАНКУ припинити користування Карткою.
 1. 9. Протягом трьох днів після припинення дії цього Договору повернути в БАНК одержану картку.
 1. 10. У семиденний термін після усної заяви про втрату картки надати письмову заяву у БАНК.
 1. 11. При оплаті товарів та послуг за допомогою картки на прохання продавця або співробітника сервісної фірми пред’явити документ, який підтверджує особу.

7.12. Самостійно регулювати свої взаємовідносини з податковою службою.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. 1. УТРИМУВАЧ повністю відповідає за операції по картці протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту заяви про втрату, а після цього — за операції на суми, які проводилися без авторизації.

8. 2. УТРИМУВАЧ несе повну відповідальність всім своїм рухомим і нерухомим майном, залишками на всіх банківських рахунках, цінними паперами та іншим майном, яке належить УТРИМУВАЧУ, за всі витрати по своїй картці та додаткових картках.

8. 3. БАНК несе відповідальність за несанкціоновані операції по картці УТРИМУВАЧА тільки в тому випадку, коли він (БАНК) не вніс картку УТРИМУВАЧА в стоп- лист після письмового повідомлення про втрату.

 1. 4. При причиненні збитків, викликаних невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань по даному Договору, винна сторона відшкодовує причинені збитки у повному обсязі.
 1. 5. УТРИМУВАЧ сплачує БАНКУ штраф у розмірі ЗО (тридцять) доларів США за втрату картки незалежно від причин втрати.
 1. 6. УТРИМУВАЧ сплачує БАНКУ штраф у розмірі ЗО (тридцять) доларів США за перевипуск картки з причини втрати ПІНа.
 1. 7. У випадку нанесення БАНКУ збитків, пов’язаних з незаконним використанням картки за згодою з УТРИМУВАЧЕМ, останній сплачує штраф у розмірі 1000 (одної тисячі) доларів США, а також відшкодовує нанесений збиток.
 1. 8. У випадку перевищення дозволеного кредиту УТРИМУВАЧ сплачує штраф — 50 (п’ятдесят) відсотків річних на суму перевищення. Якщо овердрафт не покрито на протязі 7 (семи) днів, картка блокується та з депозитного рахунку списується сума у розмірі суми кредиту і овердрафту, враховуючи всі штрафні санкції та комісії.
 1. 9. БАНК не відповідає за помилки, відмови або затримки, які виникають з провини торгової або сервісної фірми, на користь якої УТРИМУВАЧ сплачує по картці.
 1. 10. БАНК не несе відповідальності за виникнення конфліктних ситуацій за межами його контролю.
 1. 11. Сторони звільняються від відповідальності, якщо належному виконанню зобов’язань перешкоджали обставини надзвичайної сили (стихійні лиха, пожежі, державні укази і ін.). В цьому випадку сторони зобов’язані сповістити одна одну про настання таких обставин з обов’язковим наданням підтверджуючих документів, виданих державними органами.

 1. 1. Станом на 26-те число звітного місяця або за бажанням УТРИМУВАЧА БАНК надає останньому виписку з відображенням всіх операцій на СКР, враховуючи всі нараховані і стягнені комісійні з згідно встановленими тарифами.
 1. 2. По обслуговуванню картки встановлюються такі тарифи (усі тарифи вказані в доларах США):

Плата за випуск картки — ЗО;

Щорічний членський платіж за картку — 40;

Внесок на депозит — 1000 ;

Первинний мінімальний вклад на СКР — 500;

Сума дозволеного кредиту — 500;

Щорічна плата за додаткову картку — 40;

Процентна ставка за одержання готівки від суми одержаної готівки — 1 %;

Процентна ставка від суми платежу за безготівкову операцію — 0,5%;

Процентна ставка за кредит — 15% річних;

Процентна ставка за кредитові залишки на СКР — 2% річних;

Денна плата за знаходження картки в м’якому стоп- листі — 5;

Сума, з якої починається нарахування відсотків на кредитовий залишок рахунку — 100;

Мінімальна комісія за одержання готівки — 2;

 1. 3. За кожну додаткову картку сплачується щорічний членський платіж — 40 (сорок) доларів США, первинний вклад на СКР — не менш 250 (двохсот п’ятдесяти) дола-рів США, вклад на депозит — 500 (п’ятсот) доларів США. По кожній додатковій картці дозволяється кредит у розмірі половини вкладеного депозиту — 250 (двохсот п’ятдесяти) доларів США.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. 1. Договір набуває сили з моменту підписання його сторонами та діє невизначений строк.

10. 2. Договір втрачає силу за ініціативою УТРИМУВАЧА по письмовому повідомленні БАНКА за 7 (сім) діб.

10. 3. Договір втрачає силу за ініциативою БАНКУ при умові письмового повідомлення УТРИМУВАЧА за 7 (сім) діб.

10. 4. Розірвання Договору набуває сили тільки тоді, коли виконані всі умови цього Договору.

БАНК

 1. 5. При припиненні дії Договору щорічні членські внески не повертаються.

УТРИМУВАЧ

<< | >>
Источник: Кочетков В.Е и др.. Современная система денежных расчетов. К.: Европ. ун-т (финансы, информ. системы, менеджм. и бизнес),2000.— 179 с.. 2000

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДОГОВІР ПРО ВИПУСК КАРТКИ VISA CLASSIC №            :

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -