<<
>>

ДОГОВІР про надання послуг власникам, користувачам приміщень житлового комплексу №___ по вул. _______ з тримання будинку та прибудинкової території

ДОГОВІР

про надання послуг власникам, користувачам приміщень

житлового комплексу №___ по вул. _______

з утримання будинку та прибудинкової території

м. Миколаїв _______ «____»____________200__ р.

Об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку "_____________________", яке є балансоутримувачем житлового комплексу №__ по вул. _______________, в особі голови правління об’єднання _________________________________, який діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів від _______________р., зареєстрованого рішенням виконкому Миколаївської міської ради від _______________р. за № ___ (далі – Об’єднання), з однієї сторони, та власник об’єкта надання послуг__________________________________________________________________________________________________________ з другої сторони, паспорт серії ____ № __________ виданий ________________________________________________________ (далі – Власник), з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Цей договір укладається у відповідності із Законом України «Про об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку», Законом України «Про житлово-комунальні послуги", Житловим кодексом України з метою регулювання відносини Власника з Об’єднанням.

1.2. Управління майном неподільного та загального майна житлового комплексу об’єднання здійснюється через статутні органи Об’єднання.

1.3. Укладення цього договору з Власником є обов’язковим і не залежить від членства в Об’єднанні.

1.4. Предметом договору є надання Об’єднанням послуг з утримання будинку та прибудинкової території житлового комплексу №___ будинку № ____ по вул.______________, а Власником – своєчасної оплати цих послуг за встановленим тарифом у строки та на умовах, передбачених договором.

1.5. Об’єднанням надаються Власнику наступні послуги:

- прибирання сходових кліток, підвалів, технічних поверхів та даху;

- вивіз та утилізація твердого побутового та грубого сміття (договір № ___ від ___________р.);

- обслуговування ліфтів (договір № ___ від _________р.);

- освітлення ліфтів, сходових кліток, підвалів (договір № _________ від _____________р.);

- підкачка води (договір № ________ від ____________р.); - прибирання прибудинкової території;

- обслуговування внутрішніх будинкових систем з водо - , теплопостачання, водовідводу, зливної каналізації (договір № ____від____________р.);

- технічне обслуговування систем протипожежної автоматики і димовидалення;

- поточний ремонт даху, під\'їздів та сходових кліток, підвальних приміщень, несучих і захисних конструкцій будинку і столярних виробів;

- поливка двору, клумб, газонів;

- підготовка будинку до експлуатації в зимовий період;

- вивіз та прибирання снігу;

- витрати на виготовлення розрахункових книжок і довідок власникам квартир;

- очищення не каналізаційних люків.

1.6. Зазначені послуги надаються Власнику на умовах відповідних договорів, укладених Об’єднанням з відповідними підприємствами і організаціями та залученні робочої сили по утриманню житлового комплексу в робочому стані.

1.7. Характеристика об\'єкта надання послуг:

- будинок № ___, вул._____________, м. Миколаїв,

- тип будинку______________ ,

- квартира №__ ;

- тип квартири – окрема;

- розташування квартири на ______ поверсі;

- загальна площа квартири _________ кв.м., житлова _________ кв.м., опалювальна __________ кв.м.,

- підстава для виникнення права власності, користування ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

- співвласник, користувач _________________________________________________________________________

2. Обсяги, режими та терміни виконання послуг.

2.1. Об\'єднання забезпечує Власнику надання послуг, передбачених п.1.5. даного договору.

2.2. Обсяги та терміни забезпечення послуг через організації, які здійснюють пряме надання послуг встановлюються кошторисом, затвердженим загальними зборами членів Об\'єднання.

3. Вартість послуг.

3.1. Розмір щомісячної плати за послуги з утримання будинку та прибудинкової території затверджується загальними зборами членів Об\'єднання і з ______________р. становить ________ грн. за 1 кв.м. площі квартири.

РОЗРАХУНОК КОШТОРИСУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАНИХ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ З 1 ТРАВНЯ 2004р.
Загальна площа _______ кв. м. Сума договору Ціна з 1м2
Технічне обслуговування ліфтів
Вивіз побутового сміття 3 раза на тиждень
Енергозабезпечення систем (ліфти, насоси, освітлення сходів.)
Водозабезпечення будинку

(полив, промивання, заповнення системи опалення)

Охорона житлового комплексу, юридичні послуги
Резервно-накопичувальний фонд (обслугов.
ліч. тепла, ремонт крову, прибирання та вивіз снігу )
Інші затрати та банківські послуги
Зарплата (управитель, бухгалтер, прибиральниця, дворник, сантехнік)
Обов\'язкові податки та збори
Земельний податок
Всього за комунальні послуги, за 1 кв.м.

3.2. Власник сплачує Об’єднанню плату за послуги з утримання будинку та при будинкової території за період з ________________. до дня укладення з Власником цього договору в порядку і на умовах, визначених пунктами цього договору 3.1., 4.2., 4.3., 4.4.

3.3. Тарифи, наведені в п.3.1. даного договору, надалі можуть бути змінені у наступних випадках:

а) збільшення вартості наступних послуг: газу, електроенергії, водопостачання;

б) змін до договорів, укладених Об’єднанням з постачальниками послуг, пов’язаних з необхідністю внесення змін в обсяг, склад, вартість послуг;

в) законодавчих змін у сфері оподатковування підприємств, організацій, тощо;

г) збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

3.4. Зміна тарифів, встановлених цим договором, оформлюється у вигляді Додаткової угоди сторін, яка є невід’ємною частиною цього договору.

3.5. Наявність пільг з оплати послуг

_____________________________________________________________________________________________

(назва законодавчого акту, відсоток)

4.

Порядок розрахунків.

4.1. Розрахунковий термін сплати Власником послуг – один календарний місяць. Граничний термін внесення платежів до 10-го календарного дня місяця, наступного за розрахунковим. Прострочена сума платежів вважається заборгованістю і сплачується з нарахуванням пені.

4.2. Форма оплати – готівкою або безготівково.

4.3. Власник вносить плату за послуги шляхом заповнення розрахункової книжки або оформлення платіжного доручення на перерахування коштів на розрахунковий рахунок Об’єднання чи іншим способом, що не суперечить чинному законодавству України, зазначаючи в розрахунку площу квартири, розмір плати за 1 кв.м., загальну суму, що підлягає сплаті.

4.4. В разі отримання адресної безготівкової субсидії або іншого виду державної допомоги, Власник вносить плату за надані послуги у встановленому законодавством порядку.

4.5. Власник для розрахунку з Об’єднанням може застосовувати авансові платежі. У разі застосування Власником при розрахунку з Об’єднанням авансових платежів, Об’єднання періодично (один раз у три місяці) здійснює перерахунок вартості послуг та повідомляє Власника про результати перерахунку.

4.6. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх якісних і кількісних показників від нормативних, Об’єднання здійснює перерахунок розміру плати.

5. Права та обов\'язки Об\'єднання.

5.1. Права Об\'єднання.

5.1.1. Самостійно визначати підрядника, укладати договори на обслуговування і ремонт майна з будь-якою юридичною або фізичною особою відповідно до статуту і законодавства.

5.1.2. Вимагати відшкодування збитків, заподіяних неподільному та загальному майну Об\'єднання, з вини Власника та інших осіб, які займають чи використовують його приміщення на законних підставах або з відома Власника користуються його власністю.

5.1.3. Вимагати від Власника дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, а також вимагати відшкодування збитків внаслідок невиконання Власником зазначених в цьому пункті вимог.

5.1.4. Мати право доступу, у тому числі несанкціонованого, в квартиру Власника для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду.

5.1.5. Вносити за погодженням із Власником зміни у договір, що впливають на розмір плати за послуги.

5.1.6. Здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів, нараховувати у разі несвоєчасного внесення Власником плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому цим договором.

5.1.7. Вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати від Власника всіх встановлених платежів, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів.

5.1.8. Звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на майно та кошти Власника, який відмовляється відшкодовувати заподіяні збитки.

5.1.9. Звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на кошти та майно Власника, який понад шістдесят календарних днів понад терміну, визначеного цим договором, не сплачує в повному обсязі платежі з утримання будинку та прибудинкової території, визначені п.3.1. цього договору та заборгованості, що визначена п. 3.2., 6.2.5. цього договору.

5.2. Обов’язки Об\'єднання.

5.2.1. Забезпечувати вчасно та відповідної якості надання послуг згідно із законодавством.

5.2.2. Надавати за вимогою Власника необхідну інформацію про перелік складових послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, режим надання послуг, тощо.

5.2.3. Проводити за вимогою Власника відповідний перерахунок розміру плати за послуги у випадку їх ненадання або надання не в повному обсязі, тощо.

5.2.4. Утримувати внутрішньо будинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їхнє технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до ліквідації аварійних ситуацій, проводити усунення порушень у наданні послуг.

5.2.5. Забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного та загального майна, що належить членам об’єднання.

5.2.6. Виконувати договірні зобов`язання Об’єднання згідно умов договорів, укладених Об’єднанням з підприємствами, організаціями, фізичними особами про надання послуг та інших, направлених на утримання будинку і прибудинкової території.

5.2.7. Розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Власника.

5.2.8. Сплачувати Власнику компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

5.2.9. Ознайомлювати Власника за його бажанням з нормативно-правовими актами у сфері житлово- комунальних послуг.

5.2.10.Відшкодовувати Власнику збитки, заподіяні його майну та/або приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю Власника внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання послуг.

5.2.11. Звітувати загальним зборам про виконання забезпечення кошторису Об’єднання за рік.

5.2.12. Забезпечувати виконання вимог статуту Об’єднання.

5.2.13. Забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об’єднання при встановленні умов і порядку володіння, користування та розпорядження спільною власністю.

5.2.14. Припиняти дії третіх осіб, що затрудняють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження неподільним та загальним майном членами об’єднання.

5.2.15. У випадках, передбачених законодавством і статутом об’єднання, представляти інтереси членів об’єднання відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.

6. Права та обов\'язки Власника.

6.1. Права Власника.

6.1.1. Одержувати вчасно якісні послуги, викладені в п.1.5. цього договору, які повинні відповідати умовам договорів, укладених Об’єднанням з організаціями, підприємствами, фізичними особами для виконання предмету цього Договору.

6.1.2. Вимагати від Об’єднання усунення недоліків у наданні послуг у встановлені законодавством строки.

6.1.3. Вимагати зменшення розміру плати за послуги у разі зниження їх якості, у тому числі з вини підприємств, організацій, фізичних осіб, з якими Об’єднанням укладено договори на надання відповідних послуг.

6.1.4. Вимагати відшкодування збитків, по заподіяних його майну та/бо приміщенню, шкоди, заподіяної його життю и здоров’ю внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання послуг.

6.1.5. Одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність Об’єднання, про перелік складових послуг, структуру тарифу, режим надання послуг, тощо.

6.1.6. Перевіряти якість, обсяг і вартість послуг, що надаються. Витрати, пов’язані з експертизою, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.1.7. Вимагати зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт з отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством.

6.1.8. Вносити за погодженням з Об’єднанням змін до договору, що впливають на розмір плати за послуги.

6.1.9. Здійснення прав Власника не може порушувати права інших власників.

6.2. Обов`язоки Власника.

6.2.1. Використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями.

6.2.2. Додержуватися правил пожежної безпеки, санітарних норм, чистоти в місцях загального користування;

6.2.3. Власник не має право самовільно переобладнувати приміщення з порушенням проектних рішень, змінювати цільове використання приміщень, псувати, руйнувати, приводити до неналежного стану санітарно-технічне обладнання та майно, що належить співвласникам житлового комплексу.

6.2.4. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Об’єднанню послуги за встановленим тарифом, у строки та на умовах, передбачених 3.1., 4.1. – 4.3. цього договору.

6.2.5. Сплатити Об’єднанню за період з ______________р. (дати затвердження розміру плати загальними зборами членів Об’єднання) до дня укладення цього договору в порядку і на умовах, визначених пунктами 3.1., 4.2., 4.3., 4.4. цього договору, суму платежів за забезпечення надання послуг на утримання будинку і прибудинкової території.

6.2.6. У разі несвоєчасного внесення платежів за послуги, сплатити пеню у розмірі, встановленому цим договором.

6.2.7. Проводити за власні кошти ремонт квартири.

6.2.8. Після втрати права на пільги повідомити про це Об’єднання у десятиденний строк з дня настання цієї події.

6.2.9. Повідомляти Об’єднання про усіх осіб, які тимчасово проживають у квартирі, 15 та більше календарних днів на місяць, а також про всі зміни стану санітарно-технічного обладнання квартири, переобладнання та реконструкцію;

6.2.10.Не допускати підключення і використання побутових приладів та обладнання, які не відповідають вимогам безпеки експлуатації та санітарно-гігієнічним нормативам.

6.2.11.Забезпечувати вільний допуск у власне приміщення представників Об’єднання, а також спеціалізованих підприємств (за наявності відповідних посвідчень) для проведення оглядів стану приміщень, санітарно-технічного обладнання, виконання ремонтних робіт – з 09.00. до 20.00., а та ліквідації аварій – цілодобово.

7. Відповідальність сторін.

7.1. Власник несе відповідальність за своєчасність здійснення платежів на рахунок Об’єднання незалежно від використання приміщень особисто чи надання належного йому приміщення в оренду шляхом сплати пені у розмірі 0,01% від загальної суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

7.2. Власник зобов’язаний відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки, заподіяні майну, що перебуває в спільній власності або належить іншим власникам приміщень, заподіяні з власної вини або особою, що проживає спільно з Власником, а також будь-якою іншою особою, яка проживає у квартирі згідно з договором оренди або з відома Власника.

7.3. За порушення правил користування приміщеннями житлового комплексу та правил експлуатації внутрішньо-будинкових систем інженерно-технічного обладнання, псування та руйнування приміщень Власник зобов’язаний відшкодувати заподіяну Об’єднанню шкоду.

7.4. Власник зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані з його вини іншим власникам приміщень в порядку і на умовах і в розмірах, передбачених чинним законодавством.

7.5. Відшкодування збитків може здійснюватись у грошовій чи в іншій формі за згодою сторін.

7.6. Об’єднання несе відповідальність перед Власником за порушення його прав, недотриманні умов договорів, укладених на виконання мети цього договору, відповідно до законодавства України.

7.7. Об’єднання несе відповідальність за недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг та умов цього договору.

7.8. Об’єднання несе відповідальність за неналежне надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків майну та/або приміщенню Власника, шкоди його життю чи здоров’ю – шляхом відшкодування збитків.

7.9. Об’єднання несе відповідальність за зниження кількісних і якісних показників послуг, надання послуг не в повному обсязі – шляхом зменшення розміру плати.

7.10. Об’єднання несе відповідальність шляхом виплати Власнику компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт в розмірі, встановленому законодавством.

7.10. Об’єднання не несе відповідальності за неналежне забезпечення надання послуг, якщо доведе вину у цьому Власника або інших осіб, які безпосередньо мають відношення до надання послуг, або внаслідок дії непереборної сили.

8. Порядок розв’язання спорів.

8.1. У разі порушення Об’єднанням умов цього договору Власник та представник Об’єднання складають Акт-претензію із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників послуг тощо.

8.2. Представник Об’єднання повинен з’явитися на виклик Власника для підписання акту – претензії не пізніше ніж протягом двох робочих днів. При цьому виклик повинен бути оформлений у вигляді письмового звернення і вручений голові правління Об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку "____________" або іншій уповноваженій ним особі.

8.3. У разі неприбуття представника Об’єднання у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш, як три особи: Власник та дві незацікавлені особи.

8.4. Акт-претензія подається Об’єднанню, яке протягом трьох робочих днів вирішує питання про задоволення претензії або відмову в її задоволенні.

8.5. Усі спірні питання між Власником і Об’єднанням вирішуються шляхом проведення переговорів. У випадку недосягнення згоди спір за ініціативою однієї із сторін може бути переданий на вирішення суду.

9. Форс-мажорні обставини.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором на час дії форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, відключення електроенергії на водопровідно-каналізаційних об’єктах, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами, тощо.

10. Додаткові умови.

10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє безстроково.

10.2. Договір може бути розірваний достроково у разі зміни Власника або переходу прав власності на квартиру до іншої особи, якій надаються послуги, зміни форми управління житловим комплексом, ліквідації, реорганізації Об’єднання, внесення змін до Статуту Об’єднання.

10.3. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

11. Додаткові відомості.

11.1. Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій: тел.:____________________________________________________________________________

12. Реквізити та підписи сторін.

ОБ’ЄДНАННЯ: ВЛАСНИК:

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме ДОГОВІР про надання послуг власникам, користувачам приміщень житлового комплексу №___ по вул. _______ з тримання будинку та прибудинкової території:

  1. ДОГОВІР про надання послуг власникам, користувачам приміщень житлового комплексу №___ по вул. _______ з тримання будинку та прибудинкової території
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -