<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. В чому сутність закону попиту?
 2. В чому сутність закону пропозиції?
 3. Розкрийте взаємозв’язок попиту та пропозиції.
 4. Наведіть фактори, які впливають на попит.
 5. Наведіть фактори, які впливають на пропозицію.
 6. Розкрийте значення цінової еластичності для характеристики кількісної динаміки ринкового попиту та ринкової пропозиції.
 7. Наведіть фактори, які впливають на еластичність попиту.
 8. Чим зумовлюються напрям і нахил графічних кривих ринкового попиту та ринкової пропозиції?
 9. Яка роль ціни рівноваги в економічній системі?
 10. Визначте суть та призначення ціни в сучасній ринковій економіці.

Контрольні тести

 1. Збільшення попиту на товар Х означає:

а) покупці бажають придбати більшу кількість товару Х за кожною ціною;

б) в результаті підвищення ціни обсяг попиту збільшився;

в) крива попиту товару Х змістилася вліво;

г) крива попиту не змінює свого положення, натомість відбувається рух вздовж кривої.

 1. Який з перелічених нижче факторів буде чинником скорочення пропозиції чаю?

а) зменшення ціни на чай;

б) зменшення пропозиції кави;

в) скорочення реклами чаю на телебаченні;

г) скорочення його виробництва.

 1. Закон пропозиції стверджує, що:

а) попит і пропозиція взаємопов’язані;

б) збільшення пропозиції товару буде мати наслідком зниження ціни на нього;

в) зростання доходів населення матиме наслідком збільшення пропозиції;

г) за інших рівних умов зростання ціни на товар матиме наслідком збільшення обсягів пропозиції товару.

 1. Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом матиме наслідком зниження ціни;

б) якщо доходи споживачів зростають, вони, як правило, збільшують обсяги закупок;

в) крива попиту має, як правило, додатній нахил;

г) за зниження ціни товару обсяг запланованих закупок зростає.

 1. Що відбудеться з лінією попиту на автопокришки за підвищення ціни на бензин?

а) не змінить свого положення;

б) зміститься вліво;

в) зміститься вправо;

г) всі відповіді є невірними.

 1. Цінова еластичність попиту буде більшою:

а) на товари першої необхідності, ніж на предмети розкоші;

б) для тих випадків, коли споживачі використовують товар з більшою для себе користю;

в) за умов збільшення альтернативних витрат на товар;

г) чим менше товар необхідний споживачу.

 1. Якщо одновідсоткове скорочення ціни на товар призводить до двохвідсотково- го збільшення обсягів попиту на нього, то цей попит:

а) нееластичний;

б) еластичний;

в) одиничної еластичності;

г) абсолютно нееластичний.

 1. Крива абсолютно нееластичного попиту представляє собою:

а) вертикальну лінію;

б) горизонтальну лінію;

в) криву лінію;

г) пряму лінію з від’ємним нахилом..

 1. Якщо пропозиція товару є нееластичною, а попит на нього скорочується, то загальна виручка продавця:

а) скорочується;

б) росте;

в) скорочується у випадку еластичного попиту;

г) скорочується у випадку нееластичного попиту.

Задачі

Задача 1. Відомо, що функція попиту на товар має вигляд QD= 150 — 2P, де QD — обсяг попиту, од; P — ціна товару, грн/од.

За якої ціни товару загальна величина виручки виробників буде максимальною? Розрахуйте її величину.

Задача 2. За даними таблиці визначити вид функції попиту та пропозиції, записати їх формули та побудувати їх графіки. Аналітичне і графічно знайти рівноважні ціни і обсяг продажу. Заповнити порожні колонки.

Ціна за од., грн Обсяг попиту, тис. од. Обсяг пропозиції, тис. од.
Надлишок товару, тис. од. Дефіцит товару, тис. од.
15 0,2 2,6
14,5 0,4 2,4
14 0,6 2,2
13,5 0,8 2
13 1 1,8
12,5 1,2 1,6

Продовження табл.

12 1,4 1,4
11,5 1,6 1,2
11 1,8 1
10,5 2 0,8
10 2,2 0,6
9,5 2,4 0,4
9 2,6 0,2

Яким буде дефіцит товару, якщо держава встановить верхню межу ціни — 9,5 грн/од?

Задача 3. Функції попиту та пропозиції товару мають вигляд: QD = 250 — 20Р, Q = 100 + 10P, де Qd, Q — обсяги попиту і пропозиції відповідно, тис. од; P — ціна одиниці товару, грн. Визначити параметри рівноваги на ринку даного товару.

З’ясувати аналітично і графічно, якими будуть нові рівноважні ціни та обсяг товару, якщо зміна технології виробництва призведе до збільшення обсягу виробництва і продажу продукції на 20 одиниць за кожної ціни.

Задача 4. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції продукту дорівнює 2,5. Що буде з обсягом пропозиції, якщо ціна товару збільшиться на 20%; обсяг пропозиції збільшиться на 10%? Чи може бути від’ємним значення коефіцієнта цінової еластичності пропозиції? Чому?

Задача 5. На ринку діють 2 підприємства, функції пропозиції яких мають вигляд: QS1 = 5 + 2Р; QS2 = 2 + 1,5Р.

Запишіть функцію ринкової пропозиції товару. Побудуйте криві пропозиції кожного з підприємств та ринкової пропозиції товару. Визначте та порівняйте значення коефіцієнту цінової еластичності пропозиції кожного підприємства і галузі в цілому, використовуючи формулу середньої точки (наприклад, при зміні ціни від 2 до 3 грн/од.).

Задача 6. Відомо, що при ціні 10 грн за 1 кг товару денний попит складав 800 кг, а після зниження ціни до 8 грн. за кг він склав 1000 кг. Чому дорівнює цінова еластичність попиту на товар в точці? Чому дорівнює дугова еластичність попиту на товар? Якщо ціна на продукцію знову зросте до 10 грн за кг, а денний попит буде становити 800 кг, чи будуть зберігатися значення дугової еластичності та еластичності в точці?

Задача 7. На основі наведених нижче табличних даних знайти перехресну еластичність попиту на товар Б до ціни товару А та перехресну еластичність попиту на товар Г до ціни товару В.

Товар

Обсяг попиту, од.

Ціна, грн

До зміни Після зміни До зміни Після зміни
А 10 12
Б 300 500
В 25 15
Г 400 400

Зробіть висновки про взаємозалежність товарів.

Задача 8. В таблиці містяться дані про рівень деяких ринкових параметрів (в умовних одиницях) щодо проекції садівництва:

Ціни Попит Пропозиція
50 14 48
48 18 47
47 25 40
45 30 30
44 31 27
42 35 20

Визначити коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції стосовно кожного випадку зміни ціни.

Дати графічну інтерпретацію даних. Еластичний чи нееластичний попит в цілому?

Задача 9. Нехай попит на плоди визначається рівнянням: P = 12 — 5QD, а пропозиція рівнянням P = 2 + 3QS, де P — ціна, QD і QS — відповідно величини попиту та пропозиції. Визначити рівноважне значення ціни та кількості проекції (в умовних одиницях), коли величина попиту відповідає величині пропозиції. Відповідь доповнити графічною ілюстрацією.

Задача 10. Припустимо, що коли фірма збільшує використання капіталу зі 120 до 150 од., працю з 500 до 625 од., то випуск продукції з 200 до 220 од. Який ефект масштабу існує в даному випадку? А у випадку, коли К1 = 100, К2 = 150, L1 = 500, L2 = 750, Q = 200, Q2 = 300.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 13. Навчальні завдання до теми 1
 14. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 15. Питання для самоконтролю
 16. Питання для самоконтролю
 17. Питання для самоконтролю
 18. Питання для самоконтролю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -