<<
>>

§ 4. Еластичність попиту та пропозиції

Здатність попиту і пропозиції адаптуватися до ринкових умов, що змінилися, називається еластичністю.

Очевидно, що швидкість і інтенсивність реакції на умови, що змінилися, може бути різною.

По-різному можуть реагувати, наприклад, на зміну ринкової ціни на товар різні покупці і виробники. Хтось сильніше, а хтось слабше. Різна інтенсивність реакції може спостерігатися при зміні ціни на товар і при зміні доходу, при зміні моди і при зміні цінових очікувань. Вивчення реакції типових споживачів і типових виробників (продавців) на зміну тих або інших умов дозволяє прогнозувати реакцію ринку в цілому.

Почнемо з попиту і перш за все — з його реакції на зміну ціни на товар. Залежність об’єму попиту на товар від зміни ціни на нього називається еластичністю попиту за ціною, або інакше прямою еластичністю. Якщо покупець швидко і однозначно реагує на зміну ціни, то говорять, що попит еластичний. І, навпаки, якщо він реагує слабо, мляво, то, значить, його попит нееластичний. Якщо зміна ціни спричиняє за собою таку ж (в процентному відношенні) зміну обсягу попиту, то, значить, еластичність попиту рівна 1 («одинична еластичність»). Таким чином, розрізняють три види еластичності попиту: еластичний, нееластичний, з одиничною еластичністю. Можуть зустрічатися ситуації, коли попит виявляється абсолютно нееластичним до будь-якої найбільшої зміни ціни, або, навпаки, володіє нескінченною еластичністю. Наприклад, подорожчання сірників з 1 коп. до 5 коп. (тобто в 5 разів!) свого часу не викликало скорочення попиту на цей товар. З іншого боку, при фіксованих цінах їх адміністративне підвищення на 20-30% було здатне на якийсь час практично паралізувати попит на товар, що подорожчав.

Графічно різна цінова еластичність попиту на товар може бути виражений через різний нахил ліній попиту. Попит з абсолютною еластичністю графічно виглядатиме як горизонтальна лінія, а абсолютно нееластичний попит — як вертикальна лінія (рис.

13.7).

Види еластичності попиту

d

AQ,

Рис. 13.7. Види еластичності попиту

Ступінь еластичності попиту за ціною економісти виміряють за допомогою коефіцієнта прямої еластичності (E, price elasticity):

відсоткова зміна об\' єму попиту AQ AP (Q1 - Q2) (P1 - P2)

" = :

Ed =-

Q1

відсоткова зміна ціни

або

A Q P _ (Q, - Q2) P

AP Q, (P4 -P2) QP

Оскільки між обсягом попиту і зміною ціни залежність зворотна, остільки коефіцієнт прямої еластичності попиту буде негативною величиною. Проте для оцінки ступеня еластичності попиту за ціною важливий не знак перед коефіцієнтом, а його абсолютна величина (|E|).

Застосування відсотків при розрахунках коефіцієнтів еластичності дозволяє виключити вплив одиниць вимірювання (тонн, літрів, гривень і так далі) на величину еластичності.

Окрім еластичності попиту за ціною товару існують, як вже згадувалося, інші види еластичності попиту, тобто залежність його від інших факторів. До них перш за все відноситься еластичність попиту за доходом. Вона відображає залежність зміни попиту окремого споживача, галузі, ринку в цілому від зростання або зменшення індивідуального або сукупного грошового доходу. Формула коефіцієнта еластичності попиту за доходом виглядає так:

EdI = A Qd/Qd : A I/I = A Qd/ AI х I/Qd, де Qd і I — первинні рівні обсяги попиту і доходу.

Чисельне значення коефіцієнта еластичності попиту за доходом використовується для класифікації товарів за якістю. Якщо EdI gt; 0, товар вважається нормальним. Збільшення доходу, як правило, веде до зростання попиту на такі товари, тобто дохід і попит змінюються в одному і тому ж напрямі. Товар є низькоякісним при EdI lt; 0, коли у міру збільшення доходу попит на подібні товари зменшується. В цьому випадку дохід і попит змінюються в протилежних напрямах. Крім того, серед нормальних товарів можна виділити товари першої необхідності (0 lt; EdI lt; 1), другої необхідності (EdI = 1), і предмети розкоші (EdI gt; 1).

Наступний вид еластичності попиту — перехресна еластичність. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту показує залежність процентної зміни попиту на якийсь товар «a» від процентної зміни ціни на якийсь інший товар «b»:

Edab = A Qda/Qda : A Pb/Pb = A Qda/ A Pb х Pb/Qda.

Характер зміни попиту на товар «a» від зміни ціни на товар «b» залежить від того, в якому відношенні один до одного знаходяться товари «a» і «b»:

 • якщо Edab gt; 0, то «a» і «b» швидше за все взаємозамінні товари (наприклад, різні прохолодні напої);
 • якщо Edab lt; 0, то товари «a» і «b» є взаємодоповнюючими (автомобіль і бензин і т.п.);
 • якщо Edab = 0, то товари «a» і «b» практично не залежать один від одного (наприклад, хліб і цемент).

На еластичність попиту надають вплив також інші чинники:

 1. Наявність на ринку товарів-замінників. Чим їх більше, чим ближче їх корисні властивості до властивостей і характеристик спостережуваного товару, тим вище еластичність попиту на даний товар, і навпаки (два протилежні приклади: напої і сіль).
 2. Універсальність використання товару. Чим специфічніше характеристики товару, тим нижча еластичність попиту на нього.
 3. Чинник часу. Попит тим більше еластичний, чим більший період спостереження.
 4. Частка витрат в бюджеті на даний товар. Чим вона вище, тим сильніше еластичність попиту. Якщо покупець витрачає на якийсь товар незначну частину свого бюджету, то зміна цін на цей товар звичайно мало впливає на споживацький попит.
 5. Рівень доходів споживача. Еластичність попиту на один і той же товар у споживачів з різним рівнем доходів різна.
 6. Консерватизм споживачів. Еластичність індивідуального попиту нижче всього у тих товарів, які з погляду даного споживача є для нього найнеобхіднішими.
 7. «Невідкладеність» в задоволенні конкретної потреби. Еластичність попиту на товари, споживання яких не може бути відкладеним на інший термін, украй низька (квіти до святкових днів, ліки від хвороби і т.п.).

Як і попит, кількість пропонованого на ринку товару знаходиться в певній залежності від багатьох змінних і перш за все — від ринкової ціни товару.

Еластичність пропозиції, як і еластичність попиту, коливається в межах від 0 до безкінечності. При тих же самих обмовках різний ступінь еластичності пропозиції можна проілюструвати різним нахилом лінії пропозиції (рис. 13.8).

Види еластичності пропозиції

Рис. 13.8. Види еластичності пропозиції

Вертикальна лінія відповідає абсолютно нееластичній пропозиції, горизонтальна, навпаки, — абсолютно еластичному. Інші положення лінії пропозиції характеризуватимуть або еластичну (при ES gt; 1), або нееластичну (при ES lt; 1) пропозицію.

Як і у випадку з попитом для характеристики еластичності пропозиції, важливі не стільки абсолютні зміни ціни і об’єму пропозиції, скільки їх процентні зміни. Одиничну еластичність пропозиції відображатиме лінійна функція пропозиції, що проходить через початок координат, незалежно від нахилу до осей. У принципі ж на верхній ділянці кривої пропозиції еластичність менше 1, але більше 0. На нижньому, навпаки, еластичність більше 1 (рис. 13.9).

Еластичність пропозиції

Q

Рис.13.9. Еластичність пропозиції

Крім ціни на еластичність пропозиції впливають інші чинники:

 1. Ціни інших товарів (у тому числі ресурсів). Йдеться про перехресну еластичність пропозиції.
 2. Здатність товарів до тривалого зберігання і вартість їх зберігання.
 3. Чинник часу. Існування довготривалих тенденцій в зміні цін приводить до зростання еластичності пропозиції (більш детально цей чинник розглядається в попередньому питанні).
 4. Рівень досягнутого використання ресурсів. Якщо резервів (людських, матеріальних і інших) немає, то можливості реагування пропозиції вельми обмежені.
 5. Ступінь монополізації галузі і можливості переливу капіталу з інших галузей.
 6. Технологічні особливості наладки виробництва певного товару.

Здатність ринку за допомогою механізму попиту і пропозиції повертатися у втрачений раніше рівноважний стан називається стійкістю рівноваги. Це означає, що будь-який зсув, будь-які зміни ринкових умов викличуть до життя сили, що підштовхують ринок до відновлення рівноважного стану. Стійкість ринкової рівноваги значною мірою визначається типом ринку. В найменшій мірі стійкістю рівноваги володіють монополізовані ринки.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 4. Еластичність попиту та пропозиції:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -