<<
>>

За останні десятиріччя у сфері застосування нових інформаційних технологій для виробництва і використання геопрос торових даних пройдено шлях від автоматизації окремих етапів топографо-геодезичного виробництва

За останні десятиріччя у сфері застосування нових інформаційних технологій для виробництва і використання геопрос торових даних пройдено шлях від автоматизації окремих етапів топографо-геодезичного виробництва до інтегрованих систем геоінформаційного моделювання та формування інфраструктури геопросторових даних на глобальному, національному і регіональному рівнях.

Географічна інформація, яка раніше була обмежена паперовими аналоговими картами, стала вироблятися все більше і більше в цифровій формі з використанням сучасних інформаційних та супутникових технологій, цифрових методів топографо- геодезичних і GPS-вимірювань, дистанційного зондування Землі, цифрової фотограмметрії тощо.

Це сприяло виникненню та розвитку геоінформатики, геоін- формаційних систем, геоінформаційних технологій та їх широкому застосуванню у різних галузях економіки, науки й техніки: оцінка і облік нерухомості, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і техногенних катастроф, територіальне управління і прогнозування, навігація і військова справа тощо.

Геоінформатика оформилася в галузь, що поєднує науку про принципи і методи цифрового моделювання об’єктів реальності у формі геопросторових даних, технології створення і використання геоінформаційних систем, виробництво геоінформаційної продукції і надання геоінформаційних послуг.

За даними досліджень, проведених у різних країнах, до 80 % усієї інформації може бути віднесена до просторової інформації, а тому її роль дуже важлива в реалізації концепції відкритого демократичного суспільства, невід’ємною складовою якого стають електронний уряд (е-уряд), е-парламент, е-самоврядування тощо.

3 розвитком геоінформаційних технологій цифрові моделі та ГІС стали серйозною альтернативою традиційним засобам картографічного моделювання геосистеми, оскільки для комплексного моделювання найскладніших просторових об’єктів та явищ у сучасних ГІС застосовується увесь арсенал числових методів та потужних засобів комп’ютерної обробки, просторово-часового моделювання, накопичення, поширення і візуалізації інформації, в т.

ч. і з використанням глобальних інформаційних мереж.

Сфера застосування геоінформаційних технологій постійно розширюється з появою нових технічних засобів та прикладного

програмного забезпечення при загальній тенденції до зменшення їх вартості. Особливо широкі перспективи в цьому напрямі відкриває поєднання геоінформаційних систем та Інтернет. Уже перші проекти “ПС+Internet” доводять практичну спроможність ГІС стати засобом інтегрування та оброблення різноманітних даних і знань про навколишнє середовище, інструментом активізації геоінформаційних ресурсів у масштабах локальних територій, регіонів, країн і світу в цілому.

Космічні знімки окремих територій та усієї планети, різноманітні електронні карти, електронні атласи та географічні знання, що реалізовані в програмах та базах даних, стають потенційно доступними усім зацікавленим організаціям, професіоналам і пересічним громадянам. Як свого часу персональні комп’ютери зробили доступними складні програм без посередників-програмістів, так і ГІС в Інтернет перетворює мільйони користувачів у прямих учасників геоінформаційного моделювання без посередників - геопрофесіоналів.

У розвинених країнах бази геопросторових даних стали основним видом продукції топографо-геодезичного виробництва, результатом широкого застосування геоінформаційних систем у різних проектах для різних територіальних утворень, різної предметної і проблемної орієнтації. Формування саме таких електронних геоінформаційних ресурсів та широке використання геотехнологій відповідає сучасним потребам більшості прикладних задач управління складними і динамічними процесами в економіці та суспільстві.

Розвиток нових геотехнологій призвів до розширення сфери геопросторових даних за межі суто географічних проблем, багаторазово збільшивши їх обсяги, викликав появу низки нових технологій та індустрій, що обслуговують процеси масового виробництва і використання геопросторових даних.

Особливої актуальності набувають технології геоінформаційного аналізу для забезпечення моделювання адміністративно-територіального устрою. Як свідчить досвід використання ГІС-технологій у розвинених країнах для проектування адміністративно-територіальних одиниць, переписних ділянок, поштових та інших дільниць, які обслуговують певні території, використовуються такі функції геоінформаційного аналізу та моделювання, як агрегація даних, побудова діаграм Вороного, аналіз компактності територій, алокація в мережі, побудова буферних зон і еквідис- тантних ліній та багато інших.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме За останні десятиріччя у сфері застосування нових інформаційних технологій для виробництва і використання геопрос торових даних пройдено шлях від автоматизації окремих етапів топографо-геодезичного виробництва:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -